Peula

Thank You

מבוא:

אנו עומדים לעסוק עם חניכנו בחודש הקרוב בנושא התפילה.

תפילה בהגדרתה הפשוטה ביותר, היא מעין שיחה עם הקב"ה: קירבה אל ה'.

אם תרצו במילים יותר גבוהות- דבקות הנשמה בבורא.

לפני שנכנס לעובי הקורה, ללמוד על משמעות התפילה ומטרותיה,

נשאל את עצמנו- מדוע צריך להתפלל? מדוע שלוש פעמים ביום אני צריך "להרים טלפון" אל הקב"ה? מה החשיבות של התפילה?

Alter: 10-146184 AnsichtenView DetailsAussicht
Presentation
Alter: 7-184975 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

Why Elol?

מטרתו של חלק זה להראות שלכל זמן יש את היחוד שלו וכאשר אנו מקדשים יום (לדוג' – חג) או חודש משאר הימים אנו בעצם מבדילים אותם מן השאר (לקדש =להבדיל).

נקודה נוספת: הזמן מתחיל מרגע מאד מסוים ונגמר ברגע מאד מסוים לדוג' – דקה לפני פסח מותר לאכול חמץ – אח"כ כבר אסור. החשיבות של ברית המילה היא ביום השמיני דווקא. "תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך"

Alter: 12-156003 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

Newspaper Day

המטרה:

  חשיפה וסקירה של אירועים היסטוריים משמעותיים

Alter: 12-173742 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

Knowledge About Tu Bishvat

Goal:the chanich will gain more information about the holiday by a game.

Alter: 6-182698 AnsichtenView DetailsAussicht

 

Empfohlene Links

WUJS - Peulot
WUJS - Peulot
a peulot section on the WUJS site
Tnuva- Shavuot
Tnuva- Shavuot
Shavout Recipes