Peula

Tshuvah

מטרה: שהחניכים יבינו שחזרה בתושבה היא לא רק שינוי קיצוני אלא מעשה קטן והתקדמות קטנה

               הם גם חזרה בתשובה.

מטרה: שהחניכים יבינו שהתפילה משמשת כנקודת עצירה והתבוננות ברצף החיים.

מטרה: שהחניכים יבינו שהעולם בנוי על נתינה ושמי שנותן באופן טיבעי גם מקבל.

Alter: 10-149709 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

What Is True Freedom?

מטרות

! נפריד בין המושגים "חופש חיצוני" ו"חופש פנימי" אמיתי

! התלמיד יתמודד עם המושג חירות ופירושו

! נבין שחופש אמיתי הוא החופש לפעול בדרך הטבעית לאדם ולא ע"פ יצריו (השולטים בו)

! התלמיד יבין שבכדי להיות חופשי יש להבדיל בין רצון ליצר

! התלמיד ילמד כי עליו להעלות את היצר לדרגת רצון

! התלמיד יתמודד עם מושג החירות אצל האדם הדתי ה"משועבד" למצוות

! עמ"י צריך תמיד לעבור 2 שלבים של חופש: במצרים (יציאה פיזית מעבדות) ואח"כ קבלת התורה.

הקמת מדינת ישראל ("להיות עם חופשי בארצנו") והשלב השני הוא לצקת תוכן אמיתי לחופש.

Alter: 12-1712628 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

Sometimes It's Not Easy

מבוא :

כל אחד בודאי זוכר שעה קשה בה חש צורך להתפלל : בזמן מלחמה או כשמישהו חולה.

מדוע דוקא מצבים אלה מעוררים בנו חשק לתפילה ? האם פנייתנו לה' היא רק כשאנו צריכים ממנו משהו ?

Alter: 10-1313893 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

La Galout

·        Expliquer l’alliance entre ה' et אברהם אבינו.

·        Définir ce qu’est la גלות et expliquer les différents avis sur la גלות

Expliquer que nous sommes dans le processus de délivrance et que les enfants d’ אברהם retourne sur leur terre

Alter: 8-153811 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

The Yom Kippur War

מטרת הפעילות: שהחניכים ילמדו ויקבלו אינפורמציה על המלחמה שהייתה והשינוי שהיה במדינה בעקבות המלחמה

Alter: 10-1511512 AnsichtenView DetailsAussicht

 

Empfohlene Links

Jerusaelm on the Jewish Agancy web site
Jerusaelm on the Jewish Agancy web site
ideas and programs about Yerushalayim on the Jewish Agancy educational department web site