Peula

The Conectin Between Am-israel To Eretz-israe...

מטרת הפעולה:

לגרום לילדים לחשוב על הקשר בין ישראל לארץ. מה כל כך מיוחד בקשר הזה שמחזיק מעמד כנגד כל הסיכויים כל כך הרבה שנים?

בפעולה זו אנו נעשה שימוש בסיפורי חז"ל על מנת להבין:

א- להבין את הקשר בין החכמים לארץ. מה הניע את החכמים באותה תקופה לעלות לארץ? השמת הדגש על הלהט והתשוקה שהם חולקים לארץ.

ב- האם הקשר הוא אהבה חד צדדית? האם יש לארץ קשר לעם?

Alter: 10-153676 AnsichtenView DetailsAussicht
Game
Alter: 10-182160 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

The Gap Between Cultures

מטרות הפעולה:

1) למידה כי עם ישראל מכונס ממקומות רבים ושונים וזוהי דתנו וארצנו המאחדת אותנו לכדי עם אחד.

2) הבנה כי עלינו לשפוט את הסובבים אותנו ע"פ אופיים ולא ע"פ עדתם.

3) הכרה של העדות המרכיבות את העם בישראל.

Alter: 13-157980 AnsichtenView DetailsAussicht
Game
Alter: 10-182039 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

The Tshuva Process

The chanich will pass the process of Tshova- The 5 steps.

Alter: 10-145285 AnsichtenView DetailsAussicht

 

Empfohlene Links

Ynet- Encyclopedia
Ynet- Encyclopedia
60 question & 60 answers about Israel
Comic Torah
Comic Torah
Comics on the Parasha
Jewish Freeware For Pessach
downloadable games and hagadda for pessach
Lag BaOmer -AMIT
Lag BaOmer -AMIT
Information and Stories abot Lag BaOmer Rabbi Akiva and Rabbi Shimon Bar Yochay Lag BaOmer Trivia