Crossword Puzzle For Shavuot - תשבץ לשבועות

Detalles del archivo:

Tipo de recursos: Game Idiomoa: Hebrew

Edad 10 - 12

Cantidad de participantes en el grupo 1 - 100

Tiempo estimado: 2 minutos

Más detalles...

Descargar

crossword puzzle for Shavuot- HEB.doc (176 KB)

 
Comentarios y criticas 

Stats:
Vistas por tiempo: 23070
Descargadas por tiempo: 4756

Rated 247 times
Add this file to your personal library.

Haben Sie diese Datei heruntergeladen und haben Sie etwas zu teilen?
Hier ist der Ort!Objetivo del recurso

מטרת ההפעלה: להכיר את שמות החג, אמרות, מושגים ואישים הקשורים בחג השבועות ובמגילת רות.


Contenidos de los recursos

בס"ד

                           תשבץ לחג השבועות

 

מטרת ההפעלה: להכיר את שמות החג, אמרות, מושגים ואישים הקשורים בחג השבועות ובמגילת רות.

 

מס' משתתפים: לא מוגבל.

 

ציוד דרוש:

דפים משוכפלים בתשבץ.

עפרונות.

 

תדריך:

חלוקת דפי השכפול ותחרות במילוי התשבץ. ניתן לעשות תחרות בתת-קבוצות בזוגות במסגרות שונות.

 


המאוזן:

1. החג שלפנינו.

7. גיבורת המגילה הנקראת בשבועות

8. תנור או - קרוב משפחה.

10. קפד ראשו - אדמה.

11.מעל הבית.

12. תנועת החסידות שסיסמתה "ופרצת..."

13. אחי חם.

14. עיר עתיקה שנחשפה בצפון הארץ.

15. אשים עצמי כחולה

17. נריק, נוציא את התכולה

18. לא דיבר

20. קריאת הפרה

21. ההר שעליו ניתנה התורה

23. שושנה

25. נשמע אחרי הברק

26. שופט שהרג את עגלון מלך מואב

27. רן

28. יהיה

29. ידחפו

32. מקום מגורי הכלב

34. ציבור מאורגן

36. אחי קין

37. נתיב

38. עזוב, בלתי מיושב

39. תשלום הנגבה על ידי השלטון

41. מספר עובדה בבית משפט

42. דילג, ניתר

44. מזל החודש

המאונך:

2. תבואה

3. האנקול שלו

4. זמן

5. פרשה בספר בראשית

6. מילת בקשה

9. משמות החג שלפנינו

10. שאינו בן חורין

12. משמות החג שלפנינו

13. הרם

14. הכניסו בבריתו של אברהם אבינו

16. בעל חיים זעיר

18. נביא שמשח את המלך הראשון

19. אימרה (בארמית)

22. זאת אמרו בני ישראל קודם מתן תורה

24. מלך מבני בניה של רות

     (נפטר בחג השבועות)

28. עיר נמל עתיקה - וכיום חלקה של עיר

      גדולה

30. הוציא מים מבאר

31. שבח לבורא הנאמר בקהילות רבות לפני ריאת התורה בשבועות

33. עקביות

35. חורבן

40. שיער הגדל בין החוטם לשפתים

42. שורת נקודות מחוברות זו לזו

43. להק אוניות

ראה תשבץ ותשבץ עם תשובות בעמוד הבא:

 

 

 

 

 


1

2

3

 

4

5

6

 

7

 

 

 

 

8

9

 

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

 

15

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

20

 

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

29

 

30

 

 

 

31

 

32

 

 

 

33

34

35

 

 

 

36

 

37

 

 

 

38

 

 

39

 

 

40

 

41

 

 

 

42

 

43

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   ש

2

  ב

3

   ו

 

  ע

4

  ו

5

  ת

6 נ

 

7

   ר

 

  ו

 

  ת

 

 

   ו

8

  א

9

  ח

 

 

  ו

 

10   

  ע

 

  ל

 

11

  ג

 

   ג

 

12

  ח

 

  ב

 

  ד

13

  ש

 

  מ

 

14

  מ

 

  ג

 

  ד

 

   ו

15

  א

 

  ת

16

  ח

 

  ל

 

  ה

 

 

   ת

 

17

  נ

 

  ר

 

  ו

 

  ק

 

   ן

 

18

  ש

 

  ת

 

  ק

 

 

  צ

 

19

   מ

20

  מ

 

  ו

 

21

  ס

 

  י

22

  נ

 

   י

23

  ו

 

  ר

24

  ד

 

25

  ר

 

  ע

 

   ם

26

  א

 

  ה

 

  ו

 

  ד

 

27

  ש

 

   ר

 

  ל

 

 

  ד

 

28

  י

 

  ה

 

   א

 

29

  י

 

  ה

30

  ד

 

  פ

 

   ו

 

31

  א

 

32

  מ

 

  ל

 

  ו

 

   נ

33

  ה

34

  ק

35

  ה

 

  ל

 

  ה

 

36

  ש

 

  ת

37

  ד

 

  ר

 

  כ

 

38

  ש

 

  מ

 

  מ

39

  מ

 

  ס

 

40

  ש

 

41

  ע

 

  ד

 

  ו

 

42

  ק

 

  פ

43

  ד

 

 

  ה

44

  ת

 

  א

 

  ו

 

  מ

 

  י

 

  ם

 

 Recursos relacionados se pueden encontrar en:
» Todo > Juegos > General
» Todo > El Calendario Jud?o > Shavuot
Visitor Comments: