Tfilah - תפילה

File details:

Resource Type: Discussion in: Hebrew
Age: 12-14
Group Size: 5-30
Estimated Time: 30 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 4940
Downloaded: 1258

Rated 208 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

מטרה : א. להביא למודעות, שהתפילה היא צורך טבעי לאדם.

            ב. להכיר סוגי תפילות.


Resource Contents

תפילה

מטרה : א. להביא למודעות, שהתפילה היא צורך טבעי לאדם.

            ב. להכיר סוגי תפילות.

רקע: במצבים שונים חשים לעתים אנשים צורך בתפילה: שאיפה להשגת משאלה, רצון להצליח בדברים החשובים לנו באמת, וכן תקווה להחלץ ממצבי מצוקה הם חלק מן המצבים, המעוררים בנו את הרצון לשאת תפילה. המסורת היהודית רואה בתפילה עבודה שבלב. הדרגה הגבוהה של התפילה היא בהיותה נובעת מתוך עמקי לבו של המתפלל.

אנשי כנסת גדולה - נבחרי בית המחוקקים של העם בימי עזרא ונחמיה - קבעו נוסח קבוע של שמונה עשרה ברכות, אשר נועדו לרכז את עיקרי המשאלות והצרכים ל כל אדם בכל תחומי החיים.

בהפעלה זו נתיחס לקטעי תפילה שנקבעו מראש; ולצורך לבטא תפילה אישית בתקופות שונות.

מהלך :

א. קוראים את הקטע " שירי סוף הדרך" מאת לאה גולדברג, ומבקשים מכל משתתף לרשום על פתק בקשה, תפילה, תקווה, שמבטאת רצון או צורך אישי. יש להביא בחשבון, שחלק מהחניכים יתקשו להחשף ולהתבטא בחופשיות. לכן יש להנחות אותם לכיוונים פחות אישים, כלומר לתת ביטוי לתקוות ולשאיפות בתחומים פחות רגשים לדוגמה : התחום הלימודי .

ב. מרכזים את הפתקים בקופסא וקוראים לקט מתוכם (כמובן, בלי שמות).

ג. דיון : * האם יש נק' משותפות לבקשות ולתפילות השונות שנכתבו? על אילו צרכים עונים הקטעים השונים ?

     * האם החניכים אכן נותנים ביטוי לצרכים אלו בחיי היום יום? אם כן, מהי הרגשתם בעקבות מתן הביטוי לבקשות ולתפילות? יש לבקש דוגמאות אישיות.

            * למי הם מפנים את הבקשות ?

ד. בפינות שונות של החדר תולים ארבעה קטעי תפילה מתוך הסידור (בהמשך) החניכים עוברים בין הפינות האלה, ומחליטים איזו תפילה הם "מאמצים", ועבור מי (עבורם, עבור קרוב משפחה, עבר חבר,עבור המדינה). כל משתתף כותב על הכרזה שבחר משפט או שנים:   

אני מתפלל תפילה זו עבור ____________ בתקווה  ש ___________

ה. בתום הכתיבה מתכנסים, המדריך קורא לקט מתוך התפילות ומקימים דיון :

·       האם תפילה מוכנה מראש עדיפה על תפילה ספונטנית ? האם יש קושי לתת ביטוי לתקוות, לשאיפות, לבקשות, כאשר אין לנו תפילה מוכנה מראש ?

·        האם תפילה מקילה על כאב, אובדן, ציפייה, תקווה ?

·       מתי, לדעתכם, נושאים אנשים תפילה : בעיקר כשהם נמצאים במצוקה - או גם במצבים אחרים.


Relevant Links:
1. שירי סוף הדרך- לאה גולדברג
Related Resources can be found under:

» All > Judaism > Tefilla

» All > Jewish Holidays > Days of Repentance (Elul - Tishrei)

» All > Jewish Holidays > Yom Kippur

Visitor Comments: