How To Be A Man! - אדם באשר הוא אדם

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 9-12
Group Size: 10-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 13802
Downloaded: 1407

Rated 385 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

מטרות הפעולה:

  1. התלמיד ידע שהתורה שבכתב והתורה שבע"פ ניתנו יחד באי"י והן מכילות את כל תחומי החיים כולל הנהגות חברתיות ומוסריות ובתוך התורה קיימת מסכת אבות המכילה אף היא הנהגות חברתיות ומוסריות.

  2. התלמיד יבין שראוי לכבד כל אדם בעצם היותו אדם.

  3. התלמיד יבין כי אדם המכבד את שאר הבריות, אין זה מפחית מכבודו, אלא להיפך- אדם המכבד את הבריות, הוא המכובד.


Resource Contents

בס"ד                   

                                   אדם באשר הוא אדם- מערך פעולה

 

מטרות הפעולה:

  1. התלמיד ידע שהתורה שבכתב והתורה שבע"פ ניתנו יחד באי"י והן מכילות את כל תחומי החיים כולל הנהגות חברתיות ומוסריות ובתוך התורה קיימת מסכת אבות המכילה אף היא הנהגות חברתיות ומוסריות.

  2. התלמיד יבין שראוי לכבד כל אדם בעצם היותו אדם.

  3. התלמיד יבין כי אדם המכבד את שאר הבריות, אין זה מפחית מכבודו, אלא להיפך- אדם המכבד את הבריות, הוא המכובד.

 

פרטים טכניים:

אוכלוסיית היעד: כיתות ג-ו, יסודי

משך זמן הפעולה: 45-60 דקות

מקום הפעילות: כיתה, חדר, אולם

גודל הקבוצה: בערך 30 ילדים

הפעולה תיעשה בימי חול

 

הפעולה: 

1.      התאמת נושאים לפסוקים

המדריכות יתלו על גבי הלוח פלקט ובו טבלה כך שבעמודה אחת כתובים מספר פסוקים מהתורה ומהמשנה. בעמודה שנייה יצטרכו התלמידים להתאים את התחומים (הנושאים) לפסוקים.

כל זוג מקבל כרטיסיה שכתוב עליה שם של נושא וכך עליו להתאימו לפסוק המתאים.

דוגמה:

 

                      נושא

                     פסוקים

חברות

"ואהבת לרעך כמוך"

זהירות בדרכים

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"

חגים

"בסוכות תשבו שבעת ימים"

שבת

"זכור את יום השבת לקודשו"

אהבה

"אוהב את הבריות"

כסף

"פתוח תפתח את ידך...לענייך"

שכנות

"התרחק משכן רע"

אוכל

"אך את זה לא תאכלו...את הגמל"

לימודים

"לא הביישן למד"

משפחה

"כבד את אביך ואת אמך"

חקלאות

"לא תכלה פאת שדך לקצור"

 

בסיום המשחק המדריכות יסבירו שהתורה מכילה את כל תחומי החיים ואפילו הנהגות חברתיות ומוסריות.

כלומר: ההתנהגות שלנו עם החברה- גם היא נובעת מהתורה וצמודה לה.

 

2.      התורה שבכתב והתורה שבע"פ

המדריכות יכתבו על הלוח את תחילת פרק א' במסכת אבות:

"משה קיבל תורה מסיני."

המדריכה תשאל: "מה קיבלנו במעמד הר סיני?"

ע"פ הצפוי התלמידים יענו שקיבלנו את התורה שבכתב (חמשת החומשים)

ואז המדריכות ישאלו: "האם זו כל התורה??" ויענו שלא.

המדריכות יסבירו שבמעמד הר סיני קיבל עמ"י את התורה שבכתב וגם את התורה שבע"פ.

תפקיד התורה שבע"פ: לפרש ולהרחיב את הכתוב בתורה שבכתב.

לדוגמה:

בתורה כתוב: "בסוכות תשבו שבעת ימים" – זהו הכלל.

בתורה שבע"פ מובאים הפרטים: כיצד לבנות סוכה כשרה, איך הסוכה צריכה להיראות ועוד...

התורה שבע"פ עברה מפה לפה, מאוזן לאוזן, מדור לדור.

המדריכות יסבירו כי מסכת אבות הינה חלק מהתורה שבע"פ והיא מכילה אמרות שנאמרו ע"י חכמים כמו הילל הזקן ור' עקיבא המלמדות את האדם כיצד עליו לנהוג בחברה תקינה.

 

3.      משחק התליין

המדריכות ישחקו עם התלמידים את משחק התליין עם הפסוק: "איזהו  

מכובד המכבד את הבריות."

לאחר שהם מצליחים, המדריכות יסבירו כי אמרה זו כתובה במסכת אבות וזהו נושא השיעור.

 

4. סוד הכתר

המדריכות יבחרו מספר מתנדבים, על מצחם יונח כתר שעליו רשומה תכונה או סוג של אדם. (אדם חכם, ילד מעצבן, מלך, חנון)

אין המתנדבים יודעים איזו תכונה מונחת על ראשם. על תלמידי הכיתה לומר כיצד הם היו מתנהגים לאדם זה ועל פי זה, על התלמיד לנחש איזו תכונה כתובה לו על הכתר.

קרוב לודאי שהתלמידים יאמרו שהם יתייחסו בכבוד כלפי המלך והחכם ואילו כלפי האחרים ינהגו בחוסר כבוד ואפילו בזלזול.

 

5. סיפור המנהל והמורה

המדריכות יספרו לתלמידים סיפור המעובד מהסיפור כבוד הבריות מסכת תענית,כ. (סיפור המנהל והמורה)

המדריכות יסכמו ויאמרו כי אסור לנו להיות מושפעים מדברים שאומרים על אדם (דעות קדומות).

איננו צריכים לכבד אדם/ לא לכבדו בהתאם לסטיגמה שדבקה בו.

עלינו לכבד כל אדם בלי שום קשר לדברים הנאמרים עליו.

המדריכה תתמקד בלקח הסיפור: עלינו לכבד כל אדם באשר הוא אדם כי כולנו ניבראנו בצלם אלוקים ולכל אחד נקודות המייחדות רק אותו בעולם.

לכן אסור לנו לזלזל בכבודו של אף אדם.

 

*אם נותר זמן המדריכה תזמין 2 תלמידים שיציגו את המקרים הבאים:

- אתה הולך ברחוב, לפתע אתה רואה אדם זקן שחושב ששמת לו מכשול בדרך.

אתה יודע שלא עשית כלום, אך הזקן בשלו- צורח עליך באמצע הרחוב.

הילדים מציגים את המקרה פעמיים כאשר כל פעם תגובת הילד שונה:

  1. הילד מתעצבן וצועק על הזקן בחזרה

  2. הילד מסביר לזקן בעדינות שהוא טועה ויציע לעזור לו להגיע הביתה.

המדריכות שואלות איזה ילד יותר מכבדים? (הילד שצעק/ הילד שדיבר בנועם ובעדינות?) לאיזה ילד היו רוצים להתחבר יותר?

קרוב לודאי שהתלמידים יענו שאת הילד שדיבר בנימוס ובכבוד כלפי הזקן...

את זאת יסכמו הבנות ויאמרו כי זה בדיוק הפסוק: "איזהו מכובד המכבד את הבריות"- אדם המכבד אנשים אחרים, הוא זה שיזכה לכבוד כלפיו.

לעומת זאת אדם המזלזל איננו מצטייר כמכובד בעיני החברה.Related Resources can be found under:

» All > Between Man and Himself > Middot

» All > Between Man and Himself > The Essence of Man

» All > Bein Adam l'Chavero > General

Visitor Comments: