Shmita's Psokim - פסוקים בנושא שמיטה

File details:

Resource Type: Source in: Hebrew
Age: 10-100
Group Size: 1-100
Estimated Time: 10 minutes

Further Details...

Download

Download this file (24 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 10332
Downloaded: 2605

Rated 446 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Contents

"כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן

לכם ושבתה הארץ שבת לה' "

 

 

"שש שנים תזרע שדך ושש

שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה"

 

 

"ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת

לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור"

 

 

"את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך

לא תבצור שנת שבתון יהיה לארץ"

 

 

"והיתה שבת הארץ לכם לאוכלה לך ולעבדך

 ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך"

 

 

"ולבהמתך ולחיה

אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול"

 

 

"וכי תאמרו מה נאכל  בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתינו

 

וציויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלוש השנים"

 

 

"והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי כל הארץ

כי גרים אתם ותושבים אתם עימדי"

 

 

"שש שנים תזרע את ארצך

ואספת את תבואתה"

 

 

"והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית

השדה כן תעשה לכרמך לזיתך"

 

 

"מקץ שבע שנים

תעשה שמיטה"

 

 

"וזה דבר השמיטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה לה' "

 Related Resources can be found under:

» All > Eretz Yisrael > The Holiness of Israel

» All > Eretz Yisrael > General

» All > Jewish Holidays > Shmita

» All > Torah > General

Visitor Comments: