Rav Neria - הרב נריה

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 13-16
Group Size: 20-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 6491
Downloaded: 1455

Rated 350 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

מטרת הפעולה:

התלמידים יכירו את דמותו של הרב נריה , יחשפו לזוויות שונות מחייו ויכירו את פועלו הרב ואת אישיותו הענקית. כל תלמיד יבין שהוא יכול להזדהות עם פן מסוים בדמותו, שכן ישנם תחומים רבים המזוהים איתו.


Required Props & Materials

אביזרים נלווים: כרטיסיות שונות(נספח א')

                            תמונתו של הרב נריה (נספח ב')

                           כלי כתיבה

                           דף מידע למדריכה-"המדריך למדריך"(נספח ג')

                           סיפור על הרב נריה (נספח ד')


Resource Contents

מהלך הפעולה:

שלב א' (15 דק')

בתחילת הפעולה לא מציגים את נושא הפעילות ומחלקים את התלמידים ל-6 קבוצות,כל קבוצה מקבלת כרטיס שונה (נספח א') כאשר בכרטיס תינתן אינפורמציה על דמות מסוימת, ועל הקבוצה להתייחס לנתונים שמופיעים על הכרטיס ולפי זה למלא את פרטיו האישיים של הדמות (התלמידים ממציאים את הפרטים מדמיונם-שם, גיל,תאור יום מחייו ,מצב משפחתי וכו', לפי הנתון המסוים שהם מקבלים)

 

לאחר מכן, מרכזים את כל התלמידים וכל קבוצה תציג את הכרטיס שלה ותספר על הדמות שהיא יצרה.

 

שלב ב' (5 דק')

מציגים בפני החניכים את שמו של הרב נריה ואת תמונתו (נספח ב') ושואלים אותם אם הם מכירים את הרב או שמעו עליו.

מספרים להם שבעצם כל אחת מהקבוצות קיבלה חלק אחד מתוך פועלו ומעשיו של הרב נריה, כל קבוצה התייחסה לחלק אחר מחייו, וכל הקבוצות יחד למעשה בונות את דמותו של הרב.

 

שלב ג' (10 דק')

לספר בקצרה אודות חייו של הרב נריה (יש להיעזר בנספח ג', "המדריך למדריך)

 

 

 

 

 

 

שלב ד' (5 דק')

הסיפור על הדקות האחרונות בחייו של הרב נריה-נספח ד'

 

 

שלב ה' (10 ד')

לתת לתלמידים את האפשרות לספר עם מה הם הזדהו מהדמות, מה הכי דיבר אליהם וכיצד הם מרגישים קרובים לדמות הרב.

להסביר שניתן להזדהות עם דמותו של הרב כי בכל אחד מאיתנו יש משהו מתורתו, מאמונתו והליכותיו. ולא סתם הוא נחשב  לאביהם של דור הכיפות הסרוגות. עלינו ללמוד עליו ולהמשיך את מורשתו.


Resource Comments
הניספחים נמצאים בקובץ המצורף


Related Resources can be found under:

» All > Jewish Holidays > Israel's Independance Day

Visitor Comments: