דבר מעט ושמע הרבה

Detalles del archivo:

Tipo de recursos: Articulo corto Idiomoa: Hebreo

Edad 10 - 50

Cantidad de participantes en el grupo 1 - 1000

Tiempo estimado: 10 minutos

Más detalles...

 
Comentarios y criticas 

Stats:
Vistas por tiempo: 4349
Descargadas por tiempo: 903

Rated 348 times
Add this file to your personal library.

¿Descargaste el recurso y tienes algo para compartir?
Este es el lugar!Contenidos de los recursos

גדולה היא מידת הצניעות לפני המקום, שכך אמרו

חכמינו זכרונם לברכה באגדה, התורה תחילתה צניעות,

וסופה צניעות. תחילתה צניעות, שנאמר, בראשית ברא

אלהים את השמים ואת הארץ, סתם ולא פירש לך בריתם כמו

שפרש לך בשאר תולדות השמים והארץ, וכאן סתם את מאמרו.

שבכל שאר התולדות כתוב, ויאמר ויאמר, וכאן לא נאמר בו

ויאמר, אף על פי שמפורש בקבלה, בדבר ה' שמים נעשו וגו'.

     וכשם שמאמרו סתום, כך צריך לסתום את דבריהם, שלא

לחקור ולדרוש, מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור.

ועוד אתה למד מתחילתה צניעות, שנאמר, ויתחבא האדם

ואשתו מפני ה' אלהים בתוך עץ הגן. ואומר את קולך שמעתי

 בגן כי עירם אנכי ואחבא.  וסופה צניעות, שנאמר, ויקבר אותו

בגי וגו' עד ולא ידע איש קבורתו וגו'. למה הדבר דומה? למלך

שהיתה לו מרגלית מעולה, והיה מצניעה כדי שלא תשלוט בה העין.

כך הצניע הקב"ה למשה מעיני הבריות שלא תשלוט בו עין הרע,

שמא יבואו לעשותו עבודה זרה.

                                      

 Recursos relacionados se pueden encontrar en:
» Todo > Entre el hombre y el mismo > Cualidades
» Todo > Treats
Visitor Comments: