Bnei Akiva Olami
 
Center for Religious Affairs
Select Language:
Show me -
resources in this language only
All resources

 

Resource Details

To Fix The World - לתקן עולם

Thank you! We have recorded your rating for this resource.

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 4856
Downloaded: 915
Rate it: 1 2 3 4 5 (rated 239 times)

Downloaded the Resource and have something to share? Have any questions for the folks who have already used this resource?
This is the place!

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew

Age 14 - 18

Group Size 5 - 30

Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Download

לתקן עולם 2.doc (81 KB)

 


Resource Goal

רקע:

לפעמים ישנה תחושה שתורה ועבודה זה נחמד, אך חסר כאן איזה ערך סוחף שכדאי להיות חלק ממנו.

 

מטרות:

1. החניך יבין שתורה ועבודה זה אידיאל עולמי, שמפתח ומקדם את העולם ע"י כך שהעבודה

   נעשית בצורה תורנית.

2. החניך יכיר שקיום האידיאל מתחיל ממעשיו של כל אחד ואחד.

 


Resource Contents

פעולה מס' 4

לתקן עולם

רקע:

לפעמים ישנה תחושה שתורה ועבודה זה נחמד, אך חסר כאן איזה ערך סוחף שכדאי להיות חלק ממנו.

 

מטרות:

1. החניך יבין שתורה ועבודה זה אידיאל עולמי, שמפתח ומקדם את העולם ע"י כך שהעבודה

   נעשית בצורה תורנית.

2. החניך יכיר שקיום האידיאל מתחיל ממעשיו של כל אחד ואחד.

 

אמצעים:

1.נכין סרגל מבריסטול של0-24 שעות היממה, כך שהחניכים יוכלו לעמוד עליו.

2.דף מקורות- נספח מס' 1

3.דף מקורות , פסוקים מספר שמות- נספח מס' 3.

4.נדביק על כל רצועת בריסטול פסוק מרשימת הפסוקים- נספח מס' 2.

5.רצועות נייר ארוכות וקצרות.

6.תנ"ך.

 

מהלך הפעולה:

 

שלב א':

כמה שעות ביום אתם דתיים?

 

] נבקש מהחניכים להסתדר מול הקיר לאורך הציר מ- 0 שעות (בצד אחד של הציר) עד 24 שעות

   (בצד השני של הציר) לפי: כמה שעות ביום כל אחד מכם דתי?

 ]נפתח דיון קצר:               

את אלו שאמרו שהם דתיים רק בחלק מהיום, שמתבטא בתפילה, לימוד תורה, מצוות   מעשיות וכו', נשאל: אז עדיף להיות חרדי שהוא דתי כל היום!

ואת אלו שאמרו שהם דתיים כל היום נשאל: האם גם כשרואים טלוויזיה, קולנוע, משחקים, בילויים וכו' אתם דתיים ?

נוביל למסקנה: אם רוצים לקיים את כל התורה ולחיות כמו שצוה ד', אז עדיף להיות חרדיים כי הם דתיים כל הזמן, שלא כמונו, ולא מתפשרים.

 

הערות:

א. אולי יהיו כאלה שלא ירצו להיות דתיים בכלל, אז פשוט מומלץ לא לתת להם להשתלט, כי

    עניינה של היחידה הוא תורה ועבודה מצד הציווי התורני, והתייחסות לחילוניים היא מוקש

    והיא עלולה להפריע למהלך היחידה. אבל ברור שנתייחס לדברים בהמשך.

ב. לא נתעכב יותר מדי על הנקודה הזאת, אלא נקיים את הדיון רק כדי להעלות את הקושי מעל

    פני השטח.

 

שלב ב':

מה המקור לתורה ועבודה

 

נחפש את המקור לעבודה בתרי"ג מצוות.

 

] נשאל: ראינו במקורות הרבה מדרשים רבים שעניינם בעבודה, אבל איפה בתרי"ג מצוות מופיעה שמצוה כזאת שמצווה אותנו לעבוד?

 

] נחלק לחניכים רק את הקטע מדבריו של חתם סופר (מקור מס' 1 בנספח 1), ובעזרתונברר את 

   התשובה.

   לפני כן נקדים ונספר על האיש: שמו רבי משהסופר, והוא חי במאה ה - 18. היה מגדולי דורו

   הליטאים ועודד את היישוב בארץ.

 

 

 

 

 

הסבר:

מעיון בדברי החתם סופר מבינים שהעבודה נובעת ממצוות יישוב הארץ וצריך להדגיש את העניין, שמצוות יישוב הארץ כוללת את שאר האומניות שיש בהם משום תיקון העולם כלומר, אומניות שמפתחות את המדינה בצד המעשי כדי ליצור מדינה  מודרנית בכל התחומים, בכלכלה, ברפואה, בבטחון וכו'.

וצריך עוד להבין מה הקשר בין מצוות יישוב הארץ ובין הציווי לעסוק בכל האומנויות שיש בהם משום יישוב העולם.

 

 


שלב ג':

"ממלכת כהנים וגוי קדוש"

 

ננסה להרחיב את המושג של "מדינה מתפתחת", כפי שהקב"ה רוצה שניצור:

 

 

נתאר האווירה בעם בימים שלפני מעמד הר סיני, את כל ההתרגשות בשלושת ימי ההגבלה ואת ההכנות העצומות שישנן, כשבמהלכן מבקש הקב"ה ממשה לעלות להר, ושם אומר לו כמה דברים שחשוב מאוד לומר לעם לפני קבלת התורה:

לפני נתינת התורה הקב"ה מצווה את בני ישראל ציווי שמקדים הקדמה חשובה לכל המצוות, והוא "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש".

ננסה להמחיש לחניכים את החשיבות הזאת:

 

] נחפש את הפסוק החשוב שאמר הקב"ה לבני ישראל עוד לפני מעמד הר סיני:

נשחק:

נפרוש על הרצפה מספר כרטיסיות, כשעל כל כרטיס מופיע פסוק (נספח מס' 2) שמבטא רעיון חשוב לעם ישראל. על אחד מהכרטיסים יופיע הפסוק "ואתם תהיו לי..."

כל חניך יקבל שתי רצועות נייר, אחת ארוכה והשנייה קצרה, וישים אותן בצורת דיאגרמת גשם על יד שני הפסוקים שנראים לו המבטאים את הרעיון הכי חשוב שצריך לומר לעם ישראל לפני מתן תורה.

על הרצפה תתקבל דיאגרמת גשם המראה את חשיבות הפסוקים בעיני הקבוצה

ננתח את בחירתם ואפשר אף לדון בקצרה על כל פסוק ולמה הוא חשוב.

 

] נקרא את הכתוב בספר שמות פרק יט' פסוקים ג'-ו' (כדאי לקרוא את הפסוקים מהתנ"ך),

   ונדגיש בקריאתנו את פסוק ו' (אפשר גם להבליט את הכרטיס של הפסוק) וננסה להבין למה

   דווקא הרעיון המובא בפסוק "ממלכת כהנים וגוי קדוש" הוא הפסוק המרכזי.

 

הסבר (מקור מס' 2):

פירוש ספורנו במקום - "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" - איך עם ישראל נהיה מקור לדבר ה' בעולם? הפסוק משיב תשובה מפתיעה, ע"י כך שנבנה "ממלכת" וע"י כך שנהיה גוי (גוי, במינוח המקראי הוא כינוס אנשים בלאום מסוים, דבר המשותף לנו ולגויים).

 

סיכום ביניים:

אם כן, ראינו עד כאן שהתורה מצווה אותנו ליישב את הארץ, ובזה כלולות גם כל  האומנויות שהן משום יישוב העולם, דהיינו, לפתח אותו בצד המעשי, ולא זו בלבד, אלא שהתורה דורשת מאתנו שתהיה בא"י ממלכת כהנים וגוי קדוש.

ציווי התורה של יישוב הארץ בעצם כולל ליישב אותה ולעסוק בכל האומנויות שצריך כדי לפתח מדינה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] נשאל:

מה זאת אומרת "ממלכת כהנים וגוי קדוש"?

 

הסבר (מקור מס' 3):

מתוך דבריו של הרב קוק הרב קוק, נראה שהמטרה בהקמת ממלכת כהנים וגוי קדוש היא להראות שאפשר לקיים ממלכה ומדינה, שפועלת בכל תחומי החיים המעשיים, וכל מה שמתבצע במדינה בכל התחומים יהיה במקצועיות וברמה המוסרית הגבוהה שאפשר. וזה מה שיגרום לגויים להתפעל, כאשר יראו שיש פה משהו גדול שפועל בצורה שלמה, הן מבחינה מעשית והן מבחינה מוסרית, וירצו לחקות אותנו.

למשל:

בתחום הביטחון: צבא שפועל במקצועיות, והמוסר והיושר מוטבעים בצביונו, למשל היחס הטוב הניתן לשבויים בישראל לעומת מדינות ערב, וכך לגבי המשטרה.

בתחום הכלכלה: מדינה שהכלכלה משגשגת בה, מודרנית שמפותחת בקנה מידה עולמי. וכל זה בצורה מוסרית בלי שחיתויות בקרב אנשי הצוארון הלבן, ובלי ליצור פערים כלכליים באוכלוסיה.

בתחום הרפואה: מדינה עם מוסדות רפואיים מהמתקדמים בעולם, הן במכשור והן בידע, וכן מחקר רפואי מתקדם. כאשר הקו המנחה הוא הצלת חיי אדם ולא מטרות רווח.

ניתן להרחיב גם בתחום האקולוגיה, מדע, תיירות וכו'.

הערה:

הדוגמאות הם למצב אידיאלי ולא מחייב שהיום אנחנו באמת מצליחים לקיים את המדינה בצורה אידיאלית כזו.

 

סיכום ביניים:

זהו הקשר בין מדינה שלוקחים ממנה דוגמא ובין קריאה בשם ה' , כי זוהי החשיבות הגדולה של הציווי " ואתם תיהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש ", ע"י כך שאנו מקימים את הציווי הזה אנחנו משפיעים על כל העולם ומקדמים אותו מבחינה מוסרית ( מפני שכולם יראו שהמוסר לא בא על חשבון ההצלחה), וזהו רצונו של הקב"ה. כלומר ציווי התורה הם שניצור פה מדינה מצליחה ומשגשגת, תורנית ומוסרית, כי זהו אידיאל עולמי,ואם נקיים את הצו הזה, העולם ישאף לחכות אותנו והוא כולו יתפתח וישתפר במוסריותו.

 

שלב ד':

דרך ההפצה.

 

 איך מבצעים את האידיאל הגדול הזה ?[

נערוך דיון ונשאל מאיפה מתחילים? כלומר, איך הופכים את האידיאל הענק הזה למציאות?

 

הסבר ( רצוי מאוד לפרט את התהליך ):

כעת נעבורלהסבר לוגי איך זה פועל. הכל מתחיל מהאדם, מכל אחד ואחד מאתנו. אנו נצא מתוך נקודת הנחה פסיכולוגית-אמונית, שכל אדם ביסודו הוא טוב, ואליו הוא שואף, וכשאדם פוגש בטוב המוקרן מאדם אחר - הרי הוא נמשך אל הטוב ומנסה ליישם אותו בחייו.

 

כאשר אנו פועלים בצדדים המעשיים הווי אומר לימודים כלליים, טיולים, פעילות גופנית, מוסיקה-נגינה וכו', ועושים את זה בצורה הכי מוסרית שיש וע"פ התורה ,עצם זה שרואים אותנו המשפחה והחברים זה משפיע, כי הם רואים שיש פה דרך חיים טובה שפועלת לפי עקרונות של מוסר ויושר, ומצליחה גם בתחום המעשי (מצליחה כמובן כפי יכולתנו ומדרגתנו). ומכיון שכך הם ירצו ליישם את זה גם בחייהם. כי, כאמור, כאשר משהו רואה אדם אחר, בכל מפגש אנושי פשוט, והוא פוגש את הטוב שמוקרן ממנו ואת האושר שבחייו, הוא נמשך אליו ואל הטוב שהוא מייצג.

 

החברים יתחילו לשנות את דרכם ולחקות אותנו מתוך שאיפה לחיות חיים שלמים כשלנו. וכך נמשיך למעגל של קהילה עד לעם שלם, שפועל בצורה מוסרית וצודקת בגופים הכלליים: שלטון צודק, צבא מוסרי, מערכת משפט מתוקנת וכו'. כמובן שהדברים אינם משפיעים בתוך יום אחד, זו עבודה של שנים ולפעמים אפילו לא רואים את השינוי, אבל ודאי שהדברים חודרים.

 

תהליך זה הוא הכרחי וחשוב בפני עצמו. מכיוון שאם רק אדם פרטי ינהג כך יחשבו שזה אפשרי רק לאדם מיוחד כמוהו ולא לכולם, ולכן צריך להראות שזה אפשרי לציבור הכולל הרבה סוגים של אנשים שונים. וגם זה לא מספיק כי אולי הרבה אנשים פרטיים יכולים לנהוג בצורה אידיאלית, אבל מי אמר שאפשר להצליח להנהיג כך מדינה ושלטונות וצבא וכו', לכן צריך להראות שאפילו מדינה מצליחה להתנהל בצורה תורנית, ורק כך ילמד העולם שאפשר להיות מוסרי בכל תחומי החיים ולהצליח יותר.

 

כדאי להדגיש בהסבר את הנקודות האלה::

* שהאחרים יושפעו מפני שבטבעם הם מבינים שהדרך המוסרית היא טובה.

* השפעה זו אינה נראית לעין ואינה מורגשת בחוש ולפעמים זה לוקח זמן אבל בסופו של    

   דבר זה פועל. "עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה".

 

אנו יכולים להשפיע על כל העולם, כשיראה שיש פה עם שפועל בתחום המעשי ברמה גבוהה ומתוך מוסריות - כי גם לגויים יש מוסר טבעי בסיסי.

לכן כשיראו עם שרמתו המוסרית גבוהה והוא מצליח בתחום המעשי הם יבינו שזו הדרך הנכונה וירצו לחקות אותנו.

זהו בדיוק עניין "ממלכת כהנים וגוי קדוש".

 

 

כל דבר קטן חשוב.

 

הרעיון לא נשאר רק ברמה של עם, אלא יש לו השלכה ישירה על חיינו הפרטיים. ההשפעה שלנו על העולם, מתבטאת במעשה הקטן ביותר שכל אחד עושה. כאשר אני פשוט מתנהג בצורה תרבותית, ואנשים באוטובוס, בתור למכולת, בקניון או בכל מקום אחר רואים בחור עם כיפה שמתנהג בצורה תרבותית, זה משפיע למרות שלא עשיתי מעשה מזהיר וחד פעמי. הצדק לא מתבטא באידיאלים גדולים בלבד. לכן גם בעזרה במשפחה, רק לעזור לאח בשיעורים ורק לעזור להורים לסחוב משהו, מהדברים הקטנים האלה ההשפעה מתחילה, עד שזה משפיע על העולם כולו וכל העולם נעשה מוסרי יותר.

 

מכאן צריך ללמוד ולזכור תמיד שיש לי אחריות ענקית בכל מעשה קטן שאני עושה כי תמיד רואים אותי ולומדים ממני, וכל מעשה קטן שלי משפיע על כל העולם. תמיד צריך להקפיד על כל פעולה שאני עושה לעשות אותה בצורה טובה ולא לזלזל באף פרט קטן כי הכל חשוב מאוד.

 

נסכם ונאמר שראינו שחיים של תורה ועבודה זה אידיאל עולמי שמפתח ומקדם את העולם, בגלל שזה מקדם את רמתו המוסרית.

על מנת  לקדם כך את העולם אנחנו צריכים ומחויבים לעסוק בצדדים המעשיים בצורה טובה וברמה המוסרית הגבוהה ביותר, החל מכל דבר קטן בחיינו.

ע"י כך , בעז"ה, נשפיע על סביבתנו ועל העולם כולו ובכך נקדם את העולם.

הערה:

הדגם שהבאנו, לדרך ההשפעה של עם ישראל על הגויים הוא פשטני, נתנו גם הסברים עמוקים יותר. בחרנו להביא את הדגם הזה מכיון שהוא מובן גם לחניכים שאינם בעלי רקע תורני רחב.

 

 

הרחבה למדריך:

הנצרות דגלה בהגשת הלחי השניה אבל יצרה את האנקויזציה. הקומוניזם אמר שאין אלוקים והאדם הוא הדבר העליון אבל השפילו את האדם עד לעפר. לעומת זאת ביהדות הצדק והמוסר מתבטאים ביכולת שלהם להגיע עד למשפט יתום ואלמנה, התורה הרוחנית - יוצאת לפועל בעולם החומר, בפעולה הגשמית של העבודה. העולם מחפש משמעות להרבה דברים שהוא צריך לעשות מעצם צורך הקיום שלו (מסחר כלכלה מלחמות וכו') כשיראה שיש  עם שהפעולות האלה הם אצלו לא צורך אלא ביטוי של אידיאל, ובעקבות זאת, כל פרט קטן בחיים הוא משמעותי עם תוכן - יבוא כל העולם ללמוד את השיטה, "ונהרו גויים אליך..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפסוקים המומלצים למשחק לפני הסברת "ממלכת כהנים וגוי קדוש":

 

הערה:

לא נכתוב על הכרטיסים של החניכים מאיפה מצוטטים הפסוקים כדי שנוכל להפעיל את המשחק.

 

1. דברים י' 12     - "ועתה ישראל מה ד' שואל מעמך כי אם ליראה את ד' אלוקיך"

2. דברים י' 17     - "כי ד' אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים האל הגדול הגיבור       

                        והנורא"

3. דברים יב' 28  - שמור ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך למען יטב לך...כי                                    תעשה הטוב והישר בעני ד' אלוקיך"

4. דברים כח' 47 - "תחת אשר לא עבדת את ד' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל"

5. שמות יט' 6    - "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"

 


נספח מס' 2

 

 

 

 

נספח מס' 3

 

הפסוקים שמסביב לפסוק "ממלכת כהנים..." בשמות יט':

 

א) בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני:ב) ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר:ג) ומשה עלה אל האלהים ויקרא אליו ד' מן ההר לאמר: כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל:ד) אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי:ה) ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ:ו) ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל:ז) ויבא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר צוהו ד':ח) ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר ד' נעשה וישב משה את דברי העם אל ד':       


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח מס' 1

האידיאל העולמי

 

 

שהעבודה בקרקע היא עצמה מצוה משום ישוב ארץ ישראל ולהוציא פירותיה הקדושים. ועל זה ציותה התורה: "ואספת דגנך", וכן מה שמובא במגילת רות שבועז היה זורה גורן השעורים הלילה, גם זה היה משום מצות ישוב ארץ ישראל. (ואם תאמר איך מבטלים לימוד תורה בשביל ישוב הארץ, טענה זו היא) כאילו תאמר לא אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה, כך אין האדם יכול לומר: לא אאסוף דגני מפני עסק התורה. ואפשר (שמצות ישוב הארץ כוללת) אף שאר אומנויות שיש בהם ישוב העולם, והכל בכלל מצוה.

                                                                   (חתם סופר סוכה לו:)

 

 

1.

 

 

 

ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל.

                                                                                (שמות יט' ו')

                       

ובפירוש ספורנו שם:

ואתם תהיו לי ממלכת כהנים: ובזה תהיו סגולה מכולם כי תהיו ממלכת כהנים להבין ולהורות לכל המין האנושי לקרוא כולם בשם ד', ולעובדו שכם אחד, כמו שיהיה ענין ישראל לעתיד לבוא כאומרו "ואתם כהני ד' תקראו" (ישעיה סא' י') וכאומרו "כי מציון תצא תורה" (שם ב' ג')

 

2.                         

 

 

 

השאיפה: להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות ולהביאנה לחיי חופש מלאי הוד ועדן באור האידאה האלוקית, ולהצליח בזה את כל האדם.

האמצעי: רק לאומה שיש מדינה, מלכות, צבא וכל צרכי הכלל ברום התרבות האנושית והאידיאה האלהית המוחלטת מושלת שמה, יש אפשרות להראות איך בכל שדרות החיים האנושיים שורה שם ד'.

רק כך ידעו כולם כי לא רק נזירים וחסידים יכולים לנהל חיים מתוקנים ומשוכללים על פי רצון הבורא, כי גם עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות מן רום האינטליגנציה האמנותית, הפרושית, המשכלת והקדושה, עד המערכות הרחבות הסוציאליות, הפוליטיות והאקונומיות ועד הפרולטרין לכל פלגותיו אפילו היותר נמוך ומגושם.

                                                 (למהלך האידאות ב' הרב קוק זצ"ל)

 

3.

 Related Resources can be found under:
» All > Bnei Akiva > Torah VaAvoda
» All > Bnei Akiva > Ideology