Bnei Akiva Olami
 
Center for Religious Affairs
Select Language:
Show me -
resources in this language only
All resources

 

Resource Details

Torah & Avodah- Rav Yakev Ariel - תורה ועבודה הרב יעקב אריאל

Thank you! We have recorded your rating for this resource.

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 4376
Downloaded: 848
Rate it: 1 2 3 4 5 (rated 300 times)

Downloaded the Resource and have something to share? Have any questions for the folks who have already used this resource?
This is the place!

File details:

Resource Type: Article in: Hebrew

Age 15 - 20

Group Size 1 - 100

Estimated Time: 10 minutes

Further Details...

Download

יעקב אריאל.doc (51 KB)

 


Resource Contents

תורה ועבודה / הרב יעקב אריאל.

 

 

1. יש ערכים הגנוזים בתורתנו שהזמן גרמא להבליטם וליישמם.

לפעמים תנאי החיים החיצוניים אינם מאפשרים לנו לגלות את כל עומקה ועושרה של תורתנו. הגלות, למשל, לא אפשרה לנו לקיים מצוות התלויות בארץ ישראל, בממלכתיות, בחברה הנושאת על עצמה תפקידים רבים.

"תורת ה' תמימה משיבת נפש". רק כאשך התורה היא בשלמותה ובתמימותה - היא משיבת נפש. לפעמים נוצרות לנו הזדמנויות הגורמות לנו לגלות בתורה חלקים נוספים שלא שמנו לב אליהם לפניכן.

"העבודה" היא איפה, חלק בלתי נפרד של התורה התמימה.

 

 

2. העבודה כוללת כמה ערכים:

א. יישוב ובניין ארץ ישראל.

ב. עבודת כפיים (לעומת תגרנות שהגלות אילצה אותנו לעבוד בה במיוחד).

ג. צדק חברתי (שאדם יתפרנס בעצמו מעבודתו ולא ינצל אחרים ויהנה מעמל כפיהם

   בלבד).

   ערכים אלו הונחו גם ביסודותיהם של התנועות החלוציות לפני כ - 70 שנה, אולם   

   ההדגשה היתה שהם ערכים תורניים, מצוות ישוב ארץ ישראל, מצוות צדקה וכו'.

 

3. חלו תמורות מרחיקות לכת במציאות הארץ -ישראלית המחייבות יישום מעודכן של  

    הרעיון. מלאכת כפיים אינה עוד ערך. הטכנולוגיה המתקדמת פטרה את האדם

    ממלאכת כפיים. עם זאת, במקומות שהיא עדיין נחוצה, כגון בחקלאות, היא ערך תורני.

    באמצעותה מקיימים את יישוב הארץ ומצוותיה.

    לצערנו, חל פיחות ערכי בחברה באשר ליישובה ובנינה של ארץ - ישראל. בחלקים רבים  

    של החברה הישראלית יש זלזול בוטה בערך זה - "פוסט - ציונות". אצלנו זהו ערך תורני

    בר תוקף בכל הדורות, ועתה לא פחות מבעבר, אם לא יותר.

    גם באשר לצדק החברתי חל פיחות בחברה הישראלית. השאיפה לפרטנות ולמצוינות

    אישית מעמיקה את הפערים בחברה - בישראל הפער החברתי הוא בין הגדולים בעולם!

    יש למצוא דרך לצמצם פער זה, מבלי לדכא את חופש הפרט ואת השאיפות האישיות.

    מצוות הצדקה, לתת לאדם די מחסורו, מחייבת מדיניות סעד ורווחה ההולמת את עם  

    ישראל.

 

 

4. הסכנות האורבות לתנועת תורה ועבודה, הן סילוף הרעיון והטייתו ממקורו. למשל,

     השימוש בשם "תורה ועבודה" לפשרנות דתית, ערכית וחברתית. זוהי נשיאת שם  

    הרעיון לשווא. "תורה ועבודה" לא באה להקל בשום מצווה מהתורה, אדרבה, היא באה

    להרחיב ולהדר במצוות שלא קוימו עד כה. ה"עבודה" לא באה למעט מערכו של לימוד

    תורה או ממעמדם של ההלכה ופוסקיה, אלא להגדיל את התורה ולהאדירה. אך יש

    המשתמשים בסיסמה זו בצורה הפוכה משהתכוונו לה הוגיה הראשונים.

    רעיון "תורה ועבודה" יכול וחייב להיות המוביל כיום בחברה הישראלית, על - ידי   

    שאיפה לצדק חברתי ולערכים לאומיים ודתיים נעלים.

 

 

 

 Related Resources can be found under:
» All > Bnei Akiva > General
» All > Bnei Akiva > Ideology
» All > Bnei Akiva > Torah VaAvoda