Bnei Akiva Olami
 
Center for Religious Affairs
Select Language:
Show me -
resources in this language only
All resources

 

Resource Details

The Gvura Pathways - שבילי הגבורה- יצחק שדה

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 21567
Downloaded: 3033
Rate it: 1 2 3 4 5 (rated 356 times)

Downloaded the Resource and have something to share? Have any questions for the folks who have already used this resource?
This is the place!

File details:

Resource Type: Short Article in: Hebrew

Age 15 - 100

Group Size 1 - 100

Estimated Time: 2 minutes

Further Details...Resource Contents

  "שבילי גבורה" - יצחק שדה

הגבורה איננה פיסגה. היא דרך העפלה שאין בה קפיצות. היסוד שבגבורה אינו האומץ, אלא הנכונות להקרבה עצמית. לאומץ שבגבורה יכול להגיע גם האיש המפחד אם חזקה בו נכונות ההקרבה. הפחד הוא מעצור והאיש הנכון יתגבר גם על המעצור הזה...

הגבורה האמיתית מתגלה גם בחולין של יום יום אנו רגילים לייחס את מושג הגבורה לצבאיות מסיבה מובנה מהלוחם נדרשת הסכמה למפרע להקרבה מקסימלית, לקרבן חיים אך אין זו הדרך היחידה אפשר זו דרך המלך של הגבורה אולם למעלה מוליכים אלפי שבילים.

הגבורה, כמו כל כשרון, אינה רכוש פרטי היא סגולה המעשירה את כל הכלל לכן נפשנו סולדת כל כך מגנדרנות והתפארות של אנשים אמיצים. בכך הם מרחיקים את עצמם מהפסגה לא הפחדנות היא היפוכה של הגבורה אלא האנוכיות .האיש האנוכי יכול להיות אמיץ, אך גיבור לא יהיה אין גבורה בבאנדיטיזם אף לא בנועז ביותר.

הגבורה היא קודם כל מידה מוסרית הגבורה, שהיא הקרבה אינה אכזרית ביסודה היא איננה מתאכזרת זו היא הצורה הנעלה ביותר של השירות ביסודה היא אהבת הזולת.

דרכה האנושית ביותר של הגבורה היא השליחות יש עושה למען הכלל ופעולתו משתבשת ביסודות זרים כמו יהירות סיפוק יצרים רצון להשתלטות אנוכיות קיבוצית של קבוצה קטנה   ואז מופיעים גם הסימנים החיצוניים: פגיעות בבלתי אשמים אכזריות מיוחדת אי ניקיון בבחירת האמצעים אי הערכת החיים.

לא כן השליח הפועל רק בשם שולחיו ולמען שולחיו ובמידה שזה נחוץ לשולחיו

רוחב הבסיס קובע את גובה הפסגה

הגבורה היא תכונה אנושית חיובית אין גבורה בלי מטרה הומאנית ובלי הומאניות כי עיקרה חיוב החיים - החיים על כל גילוייהם הטובים לכן קשה לו לאדם המחונן בסגולת הגבורה להרוג הוא מגיע לכך רק באין מוצא אחר כשאין צל של ספק בצדקת ההריגה כשהמעשה נחוץ למען החיים

ההקרבה איננה התבטלות. אין היא מבקשת את טשטוש עצמיותו של האיש רק אדם שיש לו הרבה יכול לתת הרבה ובאישיות הדלה אין בה כל טובה לכלל

ארצנו תדרוש כוח הקרבה רב מן הנוער שלה. משום כך נחוץ לה נוער עשיר-רווח, צמא חיים ואושר ונכון להקריב את אושרו ואת חייו