Bnei Akiva Olami
 
Center for Religious Affairs
Select Language:
Show me -
resources in this language only
All resources

 

Resource Details

On A Thin Rope - על חבל דק

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 8633
Downloaded: 2201
Rate it: 1 2 3 4 5 (rated 245 times)

Downloaded the Resource and have something to share? Have any questions for the folks who have already used this resource?
This is the place!

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew

Age 12 - 18

Group Size 10 - 30

Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Download

A- On a Thin Rope 1- HEB.doc (263 KB)

Additional files:

File Name File Type Language
A- On a Thin Rope 2- HEB.DOC (0.03 mb) Source Hebrew


Resource Goal

  1.    החניכים יבינו את החשיבות של הסתכלות מקורית וחשיבה מורכבת.

  2.    החניכים ילמדו על דמותו של הציוני הדתי, ועל הנטייה המסוכנת, אך הקיימת, לראות בו דמות פשרנית, שמגלמת קצת תורה, קצת עבודה, אך לא דרך שלמה,  שיש בה ממש.

  3.    החניכים יראו שבשילוב בין תחומים שונים קיימת נטייה לפשרנות, לויתורים,   להתמקדות באחד מהצדדים.

  4.    החניכים ילמדו על דמותו של הרב נריה, ועל דרכה של הציונות הדתית כפי שהוא האמין.


Resource Contents

שלבים :                   ציורים של "אשר"- נספחים

                                    סולם צבעים + דיון

                                    מרוץ שליחים עם שאלת חשיבה

                                    סיכום

 

המהלך:

1. מראים לקבוצה ציורים של "אשר" שבהם רואים צדדים שונים באותו הציור.

שואלים שאלות שמנחות את הקבוצה לראות את המורכבות של הציור, כגון:

כמה מדרגות אתם רואים? האם המים עולים או יורדים? וכדו'...

 

רעיון נוסף: מציגים לקבוצה חידה, שהפתרון שלה דורש מחשבה מקורית.

 

מסכמים ומדגישים את החשיבות של הסתכלות מקורית וחשיבה מורכבת.

 

2. מציגים לחניכים מקרא שבו כל צבע מייצג תכונה/ערך.

לדוגמא: סגול = הגשמת הציונות  , כתום = הקפדה על קיום תורה ומצוות  , (חשוב שהתכונות הללו יהיו בצבעים יותר בולטים משאר התכונות, ושונים זה מזה, כי אנחנו רוצים להתייחס אליהם בהמשך).

פתיחות, יושר , עקביות, אינטליגנציה, אכפתיות, לאומיות, גמילות-חסדים,

נותנים לכל-אחד מהחניכים דף חלק שעליו הוא צריך להציג בעזרת דפים צבעוניים את תמונת האישיות של כל מיני אנשים: 

   ·          חרדי מירושלים.

   ·          קיבוצניק מקיבוץ מזרע.

   ·          בחור מסורתי מאור-יהודה.

   ·          עולה-חדש ממדינות חבר העמים.

   ·          חילוני מחיפה.

   ·          תלמיד תיכון מ_______ . (=בית הספר/העיר שבהם אנו נמצאים)

 

 

נדון עם הקבוצה לגבי הצבעים שבחרנו לייצג בהם את עצמנו:

 

 ¨        עד כמה אנחנו חושבים שאנחנו מקפידים על קיום תורה ומצוות? למה ?

 ¨        עד כמה אנחנו מקפידים על קיום תורה ומצוות ? למה ???

 ¨        האם אנחנו רואים את עצמנו כחלוצים ?  למה ???

 ¨        למי אנחנו יותר קרובים בדרכנו? האם זה טוב ?

 ¨        האם הציוני-הדתי אינו מפשר ???

 ¨        האם אנחנו לא מפסידים מכך שאנחנו "דרך- אמצע" ?

 

נכוון את הדיון לכך שדרכנו היא דרך מורכבת שאין בה פשרנות, אלא, היא יוצרת שילוב מקורי, שכולל הגשמת ערכים במלואם, הן בתחום החלוציות, והן בהקפדה על קיום תורה ומצוות, לא כדרך אמצע אלא כדרך חיים שלמה.

 

 

3. עורכים תחרות מרוץ שליחים בין שתי קבוצות, כאשר כל קבוצה צריכה לבצע בו-זמנית שתי משימות משני תחומים:

משימה אחת היא עצם הריצה, והמשימה השנייה היא, שכל אחד שמגיע לקצה החדר, צריך לכתוב על הדף שתלוי שם בעיות שקיימות בציונות הדתית. בשלב השני הקבוצות מחליפות מקום, ומתחרות שוב בריצה, כאשר כל-אחד צריך לכתוב פתרון אחד לבעיה אחת שהועלתה.

מה שצפוי לקרות הוא שהמתמודדים בתחרות יוותרו על אחד מהתחומים ויישאפו להצטיין רק בכיוון אחד בלבד.

נשתדל להמחיש ולהדגיש עד כמה קשה לשלב בין חומר לרוח, בין עולם התורה לעולם העשייה. בהתמודדות כזו קיימת נטייה לפשרנות, לויתורים, להתמקדות באחד מהצדדים.

עלינו ללמוד כיצד להלך על החבל הדק של הציונות הדתית מבלי לפול לאחד הצדדים, למרות הקשיים והמורכבות שבדרכנו הייחודית.

 

 

4. נדבר עם החניכים על דרכו של הרב נריה:

בזכות הסתכלות מקורית וחשיבה מורכבת,

הצליח הרב נריה לשנות את התדמית המקובלת שהייתה לציוני-הדתי,

כדמות פשרנית, שמגלמת "קצת" תורה ו"קצת" עבודה.

הרב נריה יצר דרך חדשה ושלמה שאינה מתמקדת באחד הצדדים, אלא, שואפת לינוק את החיוב מהצדדים השונים


Resource Comments
את הנספחים הושנים תוכלו למצוא בקבצים המצורפים


Related Resources can be found under:
» All > Bnei Akiva > People
» All > People in Bnei Akiva > Bnei Akiva
» All > Bnei Akiva > Torah VaAvoda