World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Lighting Hanukkah Candles - הדלקת נרות חנוכה

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : דף מקורות בשפה: עברית

גילאים 8 - 20

גודל קבוצה 2 - 25

משך הפעולה : 5 דקות

פרטים נוספים...

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 8359
הורד: 1747

Rated 35 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!תוכן הפעולה

הדלקת נרות חנוכה

 

ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם

אשר קדשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר חנוכה .

 

 

ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם

שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה .

 

 

בערב הראשון :

ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה .

 

 

 

 

אחר ההדלקה :

הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות, שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על-ידי כוהניך הקדושים .

וכל שמונת ימי החנוכה הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד ,

כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על נסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך.

 

מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח

תיכון בית תפילתי ושם תודה נזבח

לעת תכין מטבח מצר המנבח

אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח

רעות שבעה נפשי ביגון כוחי כילה

חיי מררו בקושי בשעבוד מלכות עגלה

ובידו הגדולה הוציא את הסגולה

חיל פרעה  וכל זרעו ירדו כאבן מצולה.

דביר קדשו הביאני וגם שם לא שקטתי

ובא נוגש והגלני כי זרים עבדתי

ויין רעל מסכתי כמעט שעברתי

קץ בבל זרובבל לקץ שבעים נושעתי.

כרות קומת ברוש ביקש אגגי בן המדתא

ונהייתה לו לפח ולמוקש וגאוותו נשבתה

ראש ימיני נשאת ואויב שמו מחית

רוב בניו וקנייניו על העץ תלית.

יוונים נקבצו עלי אזי בימי חשמנים

ופרצו חומות מגדלי וטמאו כל השמנים

ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים

בני - בינה ימי שמונה קבעו בשיר ורננים

חשוף זרוע קודשך וקרב קץ הישועה

נקום נקמת עבדיך מאומה הרשעה

כי ארכה לנו השעה ואין קץ לימי הרעה

דחה אדמון בצל צלמון הקם לנו רועים שבעה.

 פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > חגים ומועדים > חנוכה
תגובות הגולשים: