Songs For Tish Or Seudah Shkishit - שירון לטיש או לסעודה שלישית

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : שיר בשפה: עברית

גילאים 10 - 100

גודל קבוצה 4 - 100

משך הפעולה : 0 דקות

פרטים נוספים...

הורדה

Shiron Tish Seudah Shlishit.doc (180 KB)

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 32768
הורד: 6762

Rated 19 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!מטרת הפעולה
שירון לסעודה שלישית או לטיש. להדפיס ולצלם....

תוכן הפעולה

"בלבבי משכן אבנה להדר כבודו
ובמשכן מזבח אשים לקרני הודו
ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה
ולקורבן אקריב לו את נפשי,
 את נפשי היחידה."

 

אחינו כל בית ישראל
הנתונים בצרה ובשביה
העומדים בין בים ובין
ביבשה המקום ירחם עליהם

 ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה,

ומשעבוד לגאולה השתא בעגלא ובזמן קריב.

*

"ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת
ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם"

 

"מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר
בנאות דשא ירביצני

על מי-מנוחות יהללני.
נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק
למען שמו                     גם כי אלך בגיא צלמוות
לא אירא רע כי אתה עימדי.
שבתך ומשענתך - המה ינחמוני.
תערוך לפני שולחן נגד צוררי.
 דישנת
בשמן ראשי כוסי רוויה.
אך טוב וחסד ירדפוני  כל ימי
חיי
ושבתי בבית ה' לאורך ימים.

*

פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל.

קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה רבות בנות עשו חיל  - ואת עלית על כולנה.

 

"כשהנשמה מאירה גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים"

 

יחד*1000...                                כולם קדושה לך ישלשו!

*

אין ערוך לך ה' אלוקינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים.

 

תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך!

*

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום.

 

כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך  לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה...

*

על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים הרימי, אל תיראי אמרי לערי יהודה, הנה אלוקיכם.

 

כי את כל הארץ

אשר אתה רואה,

לך אתננה

ולזרעך עד עולם.

 


שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ. אל יתן למוט רגלך אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ה' שומרך, ה' צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. ה' ישמרך מכל רע ישמור את נפשך, ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

 

שומר ישראל, שמור שארית ישראל האומרים שמע ישראל.

ואנחנו לא נדע מה נעשה כי אליך עינינו זכור רחמיך ה' וחסדיך, כי מעולם המה.

*

 

כאיל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים.

צמאה נפשי לאלוקים לאל חי.

 

כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל!

*

נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך

 

אלו היה לי כח הייתי יוצא לשוק הייתי מכריז ואומר: שבת היום לה'!

*

"אם אשכחך ירושלים
תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי
 אם לא אזכרכי
אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתיפעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > עברית > כללי
» הכל > יהדות > שבת
» הכל > כלים > כללי
» הכל > שירים
תגובות הגולשים: