Categoria

Songs Of Tefila 2 - 2טיש-תפילה

File details:

Resource Type: Song in: Hebrew
Age: 14-23
Group Size: 1-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 4944
Downloaded: 1193

Rated 356 times
Add this file to your personal library.

Hai scaricato questo file e hai qualcosa da condividere?
Questo è il posto!


Resource Contents

"והנה ה' עובר, ורוח גדולה, וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני ה', לא ברוח ה'.

ואחר הרוח רעש לא ברעש ה'. ואחר הרעש האש, לא באש ה', ואחר האש, קול דממה דקה."

 

 

כי את כל הארץ

אשר אתה רואה,

לך אתננה

ולזרעך עד עולם.

 

 

"אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה.

המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה

השתא בעגלא ובזמן קריב"

 

"מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר

בנאות דשא ירביצני

על מי מנוחות ינהלני

נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו.

גם כי אלך בגיא צלמוות

לא אירע רע כי אתה עימדי,

שבתך ומשענתך המה ינחמוני.

תערוך לפני שולחן נגד צוררי,

דישנת בשמן ראשי כוסי רוויה.

אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי,

ושבתי בבית ה' כל ימי חיי"

 

וזכינו לקבל שבתות,

מתוך רוב שמחה,

ומתוך אושר וכבוד,

ומתוך מיעוט עוונות.

ותן בנו יצר טוב לעובדך באמת,

וביראה ובאהבה.

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר,

דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום.

 

שמע קולנו ה' אלוקינו,

חוס ורחם עלינו,

וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו.

 

אל תירא כי יעשיר איש כי ירבה כבוד ביתו

כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו...

 

כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורייך

אהבת כלולותייך

לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה...

 

על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון

הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים

הרימי, אל תיראי אמרי להרי יהודה,

הנה אלוקיכם.

 

ולירושלים עירך ברחמים תשוב

ותשכון בתוכם כאשר דיברת.

ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם

וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין.Related Resources can be found under:
» Alles > Jodendom > Tefilla
Visitor Comments: