Categoria

Redemption- Geulah - גאולה

File details:

Resource Type: Shiur in: Hebrew
Age: 15-100
Group Size: 5-30
Estimated Time: 30 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 4524
Downloaded: 845

Rated 304 times
Add this file to your personal library.

Hai scaricato questo file e hai qualcosa da condividere?
Questo è il posto!


Resource Goal

 

 מטרות השיעור

 

1.     האם אנחנו נמצאים בתהליך גאולה?

2.     מה בין גאולה טבעית לבין גאולה ניסית?

 


Resource Contents

נושא השיעור: גאולה: מה המצב כיום?

 

 מטרות השיעור

 

1.     האם אנחנו נמצאים בתהליך גאולה?

2.     מה בין גאולה טבעית לבין גאולה ניסית?

 

מבנה השיעור

 

1.     הקדמה

2.     מדוע מרדו ישראל במדבר

3.     מה קורה כיום?

4.     סיכום

 

1.    הקדמה

 

במשך מאה השנים האחרונות אנחנו עדים לתופעות היסטוריות מדהימות המתרחשות בתוך עם ישראל. הקמת המדינה וקיבוץ גלויות הביאו יהודים רבים להכרה שאנחנו חיים בעידן של "אתחלתא דגאולה". אך באותה עת , רבים הם הטוענים שלא ייתכן גאולה במציאות כמו שלנו, שבה המנהיגים הם אנשים לא דתיים.[1]

            אנחנו רוצים בשיעור זה להציג את השיטה הטוענת שאנחנו חיים כיום במציאות מיוחדת של "אתחלתא דגאולה" והבנה שהקמת המדינה הינה שלב אחד הכרחי בדרך  לגאולת ישראל.

 

2. מדוע מרדו ישראל במדבר?

 

            כאשר עם ישראל יצאו ממצרים מסופר לנו שהם הגיעו לאמונה בקב"ה. התורה מעידה: ,,ויאמינו בה' ובמשה. במעמד מתן תורה מסופר : ,,כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים'' (שמות ב', ט"ו).לאחר מעמד הר סיני  הקב"ה אומר למשה: ,,אתם ראיתם כי מן השמים דיברתי עמכם'' (שמות כ', י"ז). כמו כן מספרים לנו מדרשים על רמתם הרוחנית  הגבוהה של ישראל: "בוא וראה ששפחות בימי משה היו רואות מה שלא ראה יחזקאל גדול הנביאים" (דברים רבה פרשת כי תבוא)

            אך מצד שני אנחנו מוצאים שעם ישראל מורד במשה ובקב"ה, חטא העגל מתרחש מיד לאחר מתן תורה, כמה שבועות בלבד אחרי קריעת ים-סוף!

            כמו כן מצאנו מדרשים המספרים על "האמונה הקטנה" של ישראל גם בעומדם על שפת ים-סוף:

"אמר רב הונה: ישראל שבאותו הדור מקטני האמונה היו. אמרו: כשם שאנו עולים מצד אחד, כך מצרים עולים מצד אחר"

 

כיצד יש להבין את הסתירה בין מה שישראל ראו וחוו לבין חטא העגל ועוד מרידות שצצו בתקופת המדבר? בשם הר' מקוצק נוהגים להסביר שזו הבעיה של נס גלוי. נס המתרחש בפתאומיות ע"י רעמים וברקים משפיע ועושה רושם רב ל..כמה דקות. נס כזה איננו מסוגל לחנך, להשפיע ולשנות אישיות.[2] גישה זו תואמת את התפיסה השלילית שיש כלפי התרחשויות נסים על-טבעיים. הגמ' בשבת דף מג: מביאה:

"ת"ר: מעשה באחד שמתה אישתו והניחה בן לינוק ולא היה לו שכר מניקה ליתן ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אישה והניק את בנו. אמר רב יוסף: בא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. אמר לו אביי: אדרבה כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית" דעת אביי ברורה – הקב"ה ברא עולם המונהג ע"פ חוקי הטבע – שינוי סדרי בראשית נעשה בניגוד לחוקים אלה, וזהו סימן "לא טוב" כאשר הקב"ה מוכרח כביכול להתערב בחוקות הטבע.

 

3. מה קורה כיום?

 

            עד עכשיו דיברנו על גאולת מצרים שהייתה גאולה על דרך הנס, וכן הייתה מורכבת מאירועים מהירים וחריגים.

            ומה לגבי הגאולה העתידה?

ממקורות שונים נמצאנו למדים שבגאולה העתידה הדברים יהיו קצת שונים.

            בגמ' בסנהדרין דף צח. מובא:

            "ואמר ר' אבא אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר: ,,ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו, ופריכם תישאו לעמי ישראל''"

            לפי ר' אבא אחד מסימני הגאולה העתידה היא שהעצים של ארץ ישראל יתנו פירות. אם ננסה לירד לעומק העניין ייתכן להסביר שר' אבא מנסה לומר לנו שאחד ממאפייני הגאולה העתידה היא הדרך הטבעית בה היא תבוא.

בירושלמי ברכות פרק א' הלכה א' מובא:

            "ר' חייא רבה ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכים בבקעת ארבל בעלות השחר וראו איילת השחר שבקעה אורה. אמר ר' חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא: כך היא גאולתן של ישראל. בתחילה קמעא קמעא כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת."גם ממדרש זה עולה שהגאולה העתידה תהיה שונה מגאולת מצרים. לא מדובר באירועים מהירים אלא בתהליך ארוך.

            כפי שכבר הסברנו, התועלת בתהליך ארוך היא גדולה וחשובה. רק תהליך של גאולה יכול לחנך, להשפיע ולשנות לא רק את המציאות אלא גם את האנשים שבתוכה.אך מהו הסדר בתהליך הגאולה?

בספר יחזקאל פרק ל"ז מסופר על חזון העצמות היבשות. שם נאמר: ,,ונתתי עליכם גידים והעליתי עליכם בשר וקרמתי עליכם עור ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם כי אני ה'" (פסוק ו'). בפסוק זה ניתן להצביע על מספר שלבים שיש בתחיית מתים. פרק זה מהווה משל לגאולה העתידה . גם בגאולה יש שלבים: קודם הגוף – החומר, נוצר ורק לאחר מכן מגיע השלב השני של "הנה אני מביא בכם רוח וחייתם" (פסוק ה').עניין זה – הרוח על גבי החומר כשלבים בגאולה, רמוז בדברי הגמרא בסנהדרין צח. שמביאה שלעתיד לבוא המשיח ירכב על חמור. המשיח הוא הרוח המצוי מעל לחמור שהוא סמל לחומריות.

 

4. סיכום

 

כפי שהבאנו בפתיחה , רבים מאמינים שהקמת מדינת ישראל וכל האירועים שהתרחשו מאז הם חלק מתהליך של גאולה.

הטוענים נגד טענה זו מסבירים שמדובר בתהליך כל-כך ארוך, שאין נסים על טבעיים ועוד טענות שלא כאן המקום להביא אותם .ניסינו להסביר שדווקא תהליך טבעי הבנוי בהדרגתיות המורכבת משלבים שונים היא היא הגאולה העתידה.

 

מאמרים לקריאה ולעיון:

 

הרב י. פילבר "איילת השחר" עמ' רב'-רכ"ב[1] לעיון בגישה של העולם ה"חרדי" עיין: א. רביצקי "הקץ המגולה ומדינת היהודים" עמ' 60-110

[2] לעיון נוסף על הגישות לנס כאירוע המנוגד לחוקות הטבע עיין: הגרי"ד סולווצ'יק "ימי זיכרון" עמ' 85,כמו כן עיין נחמה ליבוביץ "עיונים חדשים בספר שמות" עמ'399Related Resources can be found under:
» Alles > Eretz Yisrael > Galut and Geula - Ballingschap en bevrijding
» Alles > Am Yisrael > Normaal
Visitor Comments: