Categoria

Self-sacrifice In Messada - מסירות נפש במצדה

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 13-16
Group Size: 15-30
Estimated Time: 60 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 6648
Downloaded: 1141

Rated 84 times
Add this file to your personal library.

Hai scaricato questo file e hai qualcosa da condividere?
Questo è il posto!


Resource Goal

מטרה:

שהחניך ילמד על הרקע ההיסטורי של מצדה, ומתוך כך ילמד על ערך מסירות הנפש.


Required Props & Materials
ניספחים.

Resource Contents

גוף הפעולה:

 

חלק ראשון:מצדה-הסיפור ההיסטורי

מטרת החלק הזה הוא להכיר את סיפור מצדה לתלמידים.

 

המדריך יחלק את הכתה ל-4 קבוצות, וכל קבוצה תקבל קטע  שאותו היא צריכה להציג לפני כל הכתה (מומלץ להביא אביזרים להצגה).

כל קבוצה בתורה (עפ"י הסדר ההיסטורי) תציג את הקטע, ולאחריו יסכם המדריך את ההצגה.

בשלב זה התלמידים יציגו 3 הצגות, בסיום הפעולה הקבוצה שעוד לא הציגה, תציג את החלק האחרון בו מסופר מה עשו הנצורים בסופו של דבר.

 

חלק שני:

מטרת החלק הזה הוא להציג את הדילמה אשר עמדה בפני הנצורים במצדה.

שלב ראשון- המדריך יקריא את נאום אלעזר.

 אלעזר בן יאיר היה מנהיג הלוחמים במצדה ובנאומו הוא קורא לחבריו לא ליפול בשבי הרומאים אלא למות כבני חורין.  

 

שלב שני- המדריך ישאל את התלמידים מה לדעתם על הנצורים לעשות, להתאבד או להיכנע לרומאים. כל מי שבעד ההתאבדות יעבור לצד אחד של הכיתה וכל מי שנגד לצד השני. לאחר ששינו מקומות 2 הצדדים יתחילו לשכנע אחד את השני בצדקת טענתם.

 

חלק שלישי- קפה דילמה.

מטרת חלק זה, להציג לתלמידים אירועים בהם נדרש עם ישראל להכריע בין קידוש החיים לקידוש הרוח.

מסדרים את הכיתה בצורת בית קפה ובו ארבעה שולחנות. המדריך יחלק את הכתה ל4 קבוצות, כאשר כל 2 קבוצות תקבלנה דילמה זהה ויבחר מנחה לכל קבוצה שתפקידו לכוון את הדיון. (ניתן להעצים את החוויה בכך שהמדריך יתלבש כמו מלצר ויחלק קפה ועוגות יחד עם הדילמות).

ישנם שתי  דילמות:

1.          בתקופת השואה היהודים חיו בתנאי מחיה מחפירים. מטרת הנאצים הייתה להשמיד את העם היהודי על ידי התשת כוחו הפיזי והנפשי. לעיתים היו מצבים בהם אם היהודים היו שומרים מצוות הם היו עלולים למות (כשרות, פסח, יום כיפור וכו'). רוב היהודים בחרו בחיים מתוך אמונה שאם הם ימותו הם בעצם משרתים את מטרות הנאצים. האם אתם מסכימים עם החלטה זו? האם קידוש ה' הוא תמיד קידוש הרוח או לפעמים עלינו להעדיף את החיים על פני הרוח? במה זה תלוי?

2.          בתקופת האינקוויזיציה רדפה הכנסייה בספרד אחרי היהודים וכפתה עליהם להתנצר. מרבית היהודים בחרו להעמיד פנים כנוצרים כלפי חוץ אך להמשיך לקיים מצוות בסתר. האם אתם מסכימים עם החלטה זו? האם מספיק לקיים מצוות בסתר או שמא חלק חשוב מהיהדות הוא לקיים אותם בפרהסיה? האם עדיף לבחור בחיים ולהמשיך את העם היהודי או שמא הסיכון שהתורה והמצוות ישתכחו בעם ישראל גדול מידי ועם ישראל ללא התורה הוא עם ללא המשך בכל מקרה?

 

כל קבוצה תציג את הדילמה שלה, ותספר מה היו החלטותיה.

 

 

חלק רביעי- סיכום

הקבוצה האחרונה תציג את הקטע המסכם. ולאחריה המדריך יספר במילים שלו מה קרה.

 

סיכום: לכל אחד מאיתנו צריכים להיות ערכים נעלים בשבילם אנו מוכנים להקריב אפילו את החיים. אנשי מצדה בחרו למות כבני חורין ולא ליפול בשבי. הם העדיפו למות כעובדי ה' ולא כעובדי אלילים. על כולנו ללמוד מסיפור מצדה ולהבין מהו קידוש ה' ומהו קידוש הרוח.


Resource Comments

ניתן למצוא את כל הנספחים הנדרשים בקובץ המצורף.Related Resources can be found under:
» Alles > De Joodse kalender > Onafhankelijksdag van Israel
Visitor Comments: