Categoria

Pesach Activity - לימוד עשר המכות- פעילות לפסח

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 6-12
Group Size: 10-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Download

Download this file (50 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 13525
Downloaded: 2108

Be the first to rate!
Add this file to your personal library.

Hai scaricato questo file e hai qualcosa da condividere?
Questo è il posto!


Resource Goal

 מטרות:

 • לימוד עשר המכות בצורה חווייתית
 • ביצוע היכרות "אישית" עם עשרת המכות
 • יישום עשרת המכות למשמעויות הנוגעות לילדים

Resource Contents

 מהלך הפעילות:

 
דם -     תחרות שתיית מיץ פטל (דמוי דם(
מחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות, כל קבוצהצריכה להסתדר בטור מאחורי קו הזינוק (לפני המרוץ…). מציבים שני בקבוקי פטל במרחקגדול מקו הזינוק.
מטרת כל קבוצה: לחסל ראשונה את בקבוק הפטל.
איך? כל חניךבתורו רץ לעבר הבקבוק, שותה כמה שיכול, סוגר את הבקבוק, רץ בחזרה לקבוצה, נותן "כיף" לחניך שאחריו ורק אז החניך הבא יכול לרוץ לשתות מהבקבוק. ממשיכים בריטואל עדשאחת מהקבוצות מנצחת.
 • הסבר לחניכים על המכה – במכת הדם כל מקורות המים של המצרים הפכו לדם וכשניסולשתות הם יכלו לשתות רק דם!
 
 
צפרדע – תחרות קפיצות צפרדע
מסדרים אתהקבוצה מאחורי אותו קו זינוק שימושי, מסבירים (אם צריך) איך קופצים קפיצות צפרדע (ברכיים כפופות, ידיים קדימה, נעזרים בידיים בכדי להתקדם). מטרת כל חניך: להגיע ראשון לקו הסיום בקפיצות צפרדע.
 • הסבר לחניכים על המכה – במכת צפרדעכל מצרים התמלאה צפרדעים שכיסו כל חלקה טובה
 
 
כינים – מחט בערימת שחת- חיפוש חפץ קטן בתוך ערימה גדולה של גריסה.
הסבר לחניכים על המכהבמכת כינים המצרים התמלאו בכינים שמצצו להם את הדם מכל הגוף –המטרה בחיפוש היא בעצם להראות את הקושי במציאה של הכינה.

ערוב – תופסת טורפים ונטרפים מחלקים אתהקבוצה לשתי קבוצות – קבוצה אחת תהיה קבוצת הטורפים, והשנייה קבוצת הנטרפים.
מטרתהטורפים: לאכול את הנטרפים ע"י תפיסתם. מטרת הנטרפים: "להימלט כל עוד נפשם בם". ניצחון: כשהטורפים תפסו את כל הנטרפים. (המלצה: כדאי לאחר הניצחון לעשות סיבוב שנישבו הנטרפים יהיו הטורפים בכדי לשקם את שרידי הגאווה הקבוצתית שלהם(
2. כתיבה במשך של 2 דקות של כל בעלי החיים שהם מכירים.
 • הסבר לחניכים על המכה – במכתערוב חיות אכזריות השתלטו על מצרים ואכלו את הצאן והבקר של המצרים.
 
דברהכנת שיקויים.  מספרים לחניכים שבמכת הדבר החיות ששרדו במכות הקודמות נפגעו
במחלותקשות. מבקשים מהם שידמיינו שהם עכשיו חרטומי מצרים שמנסים להציל את החיות ועליהםלהכין שיקויי מרפא. איך? מחלקים לשתי קבוצות כל קבוצה מכינה שיקוי מחומרים טבעייםבתוך כוס ואח"כ גם צריכה להסביר את ההגיון הצרוף העומד מאחורי מרכיביהשיקוי.הם  יכולים להכין שיקוי מכל הבא על דעתם מהטבע.
 

הצעה 2 – לנסות להפטר הכי מהר מהמדבקות השחורות על גופך

 • הסבר לחניכים על המכה – במכת דבר מחלות קשות פגעו בחיות.
 
שחין – למלא חניך בטישיו לבן עם מדבקות- חברי הקבוצה צריכים להוריד ממנו את הטישיו כמה שיותר מהר.
            הצעה 2 – מעגל גירודים ומאסז'ים.
 • הסבר לחניכים על המכה – במכת השחין המצרים חלו במחלת עור שגרמה לעורם להיות לבנבן.
 
 
ברד –   קרח עםסוכריות עומדים במעגל ומעבירים בין החניכים את קוביית הקרח שהוכנה מבעוד מועד. מטרתכל חניך: להחזיק כמה שיותר זמן את הקוביה בידיו. לבסוף הקרח נמס/נשבר והקבוצה יכולהלאכול את הסוכריות שהוחבאו בתוכו.  
 • הסבר לחניכים על המכה – במכת הברד, ברד כבד ירד על מצרים (כלכדור ברד היה בגודל קוביית קרח ענקית!)  והרס את התבואה.
 
 

ארבה – הארבה בא! משחקים כמו "הקדרים באים" רק שבמקום לצעוק "הקדרים באים" צועקים "הארבה בא". בוחריםחניך אחד שיעמוד במרחק מהקבוצה הוא "הארבה". בהינתן האות (החניך צועק "הארבה בא") הקבוצה צריכה לרוץ למקום בו עמד "הארבה", ו"הארבה" צריך לרוץ למקום בו עמדה הקבוצהולנסות לתפוס בדרך כמה שיותר חניכים מהקבוצה. כל חניך שנתפס מצטרף לכוחות "הארבה" עד שלבסוף כל החניכים הופכים ל"ארבה".

 • הסבר לחניכים על המכה – במכת הארבה הרבה ארבה ,שמזכיר חגב) נחתו במצרים וכילו את התבואה בצורה  המונית.
 
חושך – ללכת בעיניים עצומותבוחרים חניך שלהלן יכונה "החשוך" ,הוא מתרחק קצת מהקבוצה ובזמןזה הקבוצה מחביאה את כרטיס מכת החושך באיזשהו מקום. "החשוך" חוזר, מכסים את עיניובמטפחת וכעת תפקידו הוא למצוא את הכרטיס שהוחבא באמצעות קריאות הכיוון של הקבוצה ("לך קדימה 5 צעדים", "עכשיו לצד שמאל(….
 • הסבר לחניכים על המכה – במכת החושך אפלה מוחלטת ירדה עלמצרים, והמצרים ניסו 3 ימים לגשש את דרכם.
 
בכורות – עליהם להסתדר לפי תאריך יום ההולדת שלהם בלי לדבר. לכל אחד עושים סימן כלשהו-מדבקה או איפור.
 • הסבר לחניכים על המכהבמכת בכורות כל בכורות מצרים מתו באותו לילה, ואילו בכורות ישראל נצלו ע"י כךשסימנו את עצמם.
 
 
 

רעיונות נוספים:

אפשר להשתמש בחפצים להמחשת עשר המכות: הכינו מראש שקית עם חפצים מתאימים והציגו אותם במכה המתאימה, לדוגמה: קטשופ (דם); צפרדעים מפלסטיק; שמפו נגד כינים, בובות של חיות (ערוב); כדורי צמר גפן (שחין); כדורי פינג פונג (ברד), תרסיס נגד ג'וקים (ארבה) ועוד ועוד
 
 

Resource Comments

 ציוד:

דם : מיץ פטל + בקבוקים ריקים של ליטר וחצי
כינים: דפים לגריסה.
דבר: מדבקות שחורות
חושך: מטפחת + הכנת כרטיס חושך (כרטיס שחור)
שחין: כמה חבילות טישיו וסלוטייפ
ברד: גוש ברד קפוא עם סוכריות
בכורות- טוש אודם או איפור כלשהו
 
 


Related Resources can be found under:
» Alles > De Joodse kalender > Pesach
Visitor Comments: