Categoria

Pesach Activity- Game - איקס עיגול לפסח

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 12-14
Group Size: 10-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Download

Download this file (72 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 11129
Downloaded: 16168

Be the first to rate!
Add this file to your personal library.

Hai scaricato questo file e hai qualcosa da condividere?
Questo è il posto!


Resource Goal

  המטרה היא להעביר כמה שיותר מידע על חג הפסח בצורה חוויתית . _ 


Required Props & Materials

 *חיילים של איקס עיגול.

*כרטיסיות עם המשימות המרכיבים את לוח האיקס עיגול.
*עפרונות.
*טוש ללוח.
דפים לבנים חלקים.
*פרס/סוכריות לקבוצה המנצחת.
 

Resource Contents

 שלבי מהלך הפעולה: (תנו כותרת לכל שלב בפעולה – ישמש כתזכורת במשך ההעברה)

1.         מחלקים את הכיתה ל2 קבוצות ומסבירים את הוראות המשחק.
2.         בונים את לוח האיקס עיגול מ-9 כרטיסיות שמאחורי כל משבצת יש משימה הקשורה לפסח.
3.         מתחילים לשחק איקס עיגול-הקבוצה הראשונה בוחרת משבצת.
4.         מוציאים את הכרטיס הנמצא באותה משבצת –מסבירים מה המשימה, הקבוצה המנצחת זוכה לשים את החייל שלה באותה המשבצת.
5.        ממשיכים לשחק לפי ההוראות עד שקבוצה מנצחת-3 ברצף.ולאח מכן עושים סיכום של הפעילות.
 
 
 
 
 
מהלך הפעולה (פרטו עד כמה שניתן את מהלך הפעולה. במידה ויש נספחים צרפו אותם בסוף הפעולה. ):
מחלקים את הכיתה ל2 קבוצות- קבוצה אחת איקס וקבוצה שנייה עיגול.
בונים את לוח המשחק עם כרטיסיות משימה ומסבירים את ההוראות.
כל קבוצה בתורה בוחרת משבצת בה היא רוצה לשים את אחד מחייליו. בכל משבצת יש משימה כיתתית הקשורה לפסח. הקבוצה הזוכה במרב הנקודות במשימה-זוכה לשים את חייליה במשבצת שנבחרה.
מטרת הקבוצה- ליצור רצף של 3 חיילים. קבוצה שיוצרת 3 חיילים ברצף בלוח-זוכה במשחק.אם יש טאקו בין הקבוצות-המשבצת נשארת ריקה.
על גבי הכרטיסיות (משבצות הלוח ) יש 9 משימות כיתתיות שונות – אורך כל משימה:עד 5 דקות.
 
רשימת המשימות:
משימה 1- תפזורת עם מילים וביטויים הקשורים לפסח.
משימה 2-חידון פסח.
משימה 3-לימוד  –בוחרים נציג 1 מכל קבוצה ועליו ללמד את קבוצתו את הקטע תוך 2 דקות.
משימה 4-סידור מאורעות הסטורים לפי סדר כרונולוגי- מברית בין הבתרים עד כניסת עמ"י לא"י.
משימה 5-משחק הזיכרון על קערת ליל הסדר, מאכל- ומה מסמל אותה מאכל.
משימה 6-תופסים קו עם ביטויים מפסח.
משימה 7-לכתוב כמה שיותר דברים מפסח הקשורים למספר 4.
משימה 8-חידות בציורים על דברים הקשורים לפסח.
משימה 9-בוחרים נציג מכל קבוצה ועליו לשיר לפני כולם את השיר "מה נשתנה" בלי להתבלבל במילים.
 
לאחר שקבוצה אחת זוכה במשחק האיקס עיגול מכנסים את כל כיתה לסיכום השיעור.
סיכום השיעור:והגדתלבנך" זהמהותלילהסדר, לספרביציאתמצרים. המשחקנועדלהקנותידעוגםלגרוםלחשקלהיותבלילהסדרבקרבהתלמידים. זהמאפשרלהםלהכיר, ללמודולהתכונןלקראתלילהסדר.
 
 
 *ניתן לחלק לכל ילד חוברת לבית ובו מצורף החידון,התפזורת, שיר "מה נשתנה" וחידות בציורים-כדי שיוכלו  לשתף ולהנות עם משפחתם בליל הסדר.
 *ניתן לחלק סוכריות לקבוצה המנצחת.

נספחים:

 
משימה 1-תפזורת.
תפזורת פסח:
י
מ
מ
צ
ק
נ
פ
ר
ע
ר
צ
ח
ש
פ
ד
י
ד
ב
ה
פ
ק
א
ר
א
מ
ס
ר
ת
ר
נ
ר
ש
פ
ס
ה
נ
ח
מ
צ
צ
ת
י
ו
ל
ב
ז
י
מ
ג
ס
ק
פ
י
ר
ק
ד
ע
ו
ל
ו
ד
ל
ו
ל
ו
ד
ש
ג
מ
ה
ז
ק
ס
ת
ע
נ
מ
נ
ב
א
ו
ח
ג
ה
מ
צ
ו
ת
ר
ר
פ
ק
נ
ב
ר
ה
ו
ש
ה
ה
ס
ת
ד
י
ר
ט
ג
ק
ז
י
ח
ש
מ
י
ד
ב
ע
ח
נ
א
ל
ט
ה
ב
י
ת
 מחסן מילים:
פרמידות, פסח, ארץ גושן,מצה, מרור, ניסן, הגדה, עבדים, אפיקומן, ים סוף, חמץ, מצרים, תיבה, ליל הסדר, קורבן, חג המצות.
משימה 2- חידון.
 
חידון לפסח:
שאלות:
1.  מיהו מבשר הגאולה,המבקר בכל בית בליל הסדר? (אליהו הנביא).
2.כנגד מי שמים 3 מצות בקערת ליל הסדר? (כנגד-כהנים,לווים וישראל).
3.מדוע אוכלים בהסבה לצד שמאל? (כמנהג המלכים שאנו הפכנו מעבדים לבני חורין).                  
4."כל דיכפין"... היא מצוות? (צדקה).
5.איזה מכה לא הצליחו חרטומי מצרים לעשות? (כינים).
6.כמה זמן ניתן לחכות מערבוב המים והקמח כדי שלא יחמיץ? (עד 18 דקות).
7.מה מסמל היין האדום ששותים בליל הסדר? (היין מסמל את דם הפסח אשר מרחו ישראל על מזוזות ביתיהם).
8.באיזה תאריך מקיימים "ביעור חמץ"? (ביום י"ד בניסן).
9.מתי חל "השבת הגדול"? (שבת לפני חג הפסח).
10.איזה מכה נתנה לחג הפסח את שמו? (מכת בכורות- שה' פסח על ביתי עמ"י).
11.דצ"ך עד"ש באח"ב אלו ראשי תיבות של? (10 המכות).
12.השלם: "בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו.." (הוא יצא ממצרים).
13.מהם 3 האיסורים החלים על חמץ? (איסור אכילה,איסור הנאה,איסור ראיה).
14.מי נוהג לצום בי"ד בניסן? (הבכורים).
15.מה נוהגים לקרוא בשבת חול המועד פסח? (שיר השירים).
16. מהי מצוות "והגדת לבניך" ? (מצווה לספר על יציאת מצרים).
משימה 3-לימוד:
עַבְדֵי זְמָן /ר' יהודה הלוי.
עַבְדֵי זְמָן עַבְדֵי עֲבָדִים הֵם –
עֶבֶד אֲדֹנָי הוּא לְבַד חָפְשִׁי:
עַל כֵּן בְבַקֵּשׁ כָּל-אֱנוֹשׁ חֶלְקוֹ
"חֶלְקִי אֲדֹנָי!" אָמְרָה נַפְשִׁי.
 
הסבר:
אדם חופשי, הוא אדם שמחליט לשעבד את עצמו מרצונו הטוב ולעשות את מה שהשכל שלו מבין שטוב. אדם שעושה מה שבא לו, הוא אדם שמשועבד לרצונות שלו, לתאוות שלו..
אדם שעובד את ה' הוא החופשי! מתוך חופש בחירה המוחלט, הבין שטוב לו, לגוף ולנשמה לשעבד תאוותיו לעבודת ה'. האדם התאים את חייו למסלול של עבודת השם, לרצונו של הבורא שיצר אותו ויודע מה באמת טוב בשבילו.זכייה במצוות,מעשים טובים,קירבה לה' וחיי עולם הבא.  
 
משימה 4- סדר מאורעות הסטורים.
 
*ברית בין הבתרים- ה' מתגלה לאברהם ומבטיח לו בן ואומר לו שבעתיד זרעו יהיה עבדים במצרים.
*לידת יצחק.
*לידת יעקב.
*סיפור מכירת יוסף.
*רעב בא"י –יעקב ובניו יורדים למצרים .
*בני ישראל גרים במצרים ונהפכים לעבדים לפרעה 210 שנים.
*משה נולד ליוכבד,משה מוכנס לתיבה ובת פרעה מושה אותו מהיאור.
*משה הורג מצרי-בורח למדיין ומתחתן עם ציפורה.
*ה' מתגלה למשה בסנה –משה חוזר למצרים לשחרר את עמ"י.
*10 המכות.
*קריעת ים סוף.
*מעמד הר סיני.
*חטא העגל.
*חטא המרגלים-שהייה במדבר 40 שנה.
*מות משה ומינוי יהושע.
*כניסת עם ישראל לארץ ישראל.
 
משימה 5-
משחק הזיכרון:
ציור של מרור – זכר למרירות שהיה לעמ"י במצרים.
ציור של חזרת-זכר למרירות והקושי של עמ"י במצרים.
ציור של 3 מצות- כנגד 3 מעמדות בישראל- כהן,לוי וישראל.
ציור של ביצה- כנגד קורבן חגיגה.
ציור של חרוסת- זכר לטיט שעמ"י השתמש בו בבניית ערי המסכנות במצרים.
ציור של זרוע- כנגד קורבן הפסח.
ציור של כרפס – טובלים את הכרפס במי מלח,לזכר דמעות אשר בכו ישראל במצרים מפאת העבודה הקשה.
 
משימה 6-
הביטויים לתופסים קו:
*"חג האביב".
*"ביעור חמץ".
*"4 כוסות".
*"4 בנים".
*"עבדים היינו".
*שבת הגדול".
*"והגדת לבניך".
 
משימה 7-
דברים הקשורים למספר 4 בפסח:
4 שמות לחג- חג הפסח,חג האביב,חג החרות וחג המצות.
4 לשונות גאולה- "והוצאתי","ולקחתי","והצלתי" ,"וגאלתי".
4 האימהות- שרה,רבקה,רחל ולאה.
4 כוסות של יין.
4 הקושיות (מתוך "מה נשתנה").
4 בנים-חכם,רשע,תם ושאינו יודע לשאול.
 
 
משימה 8-
חידות בציורים-
*אפיקומן- ציור של פרצוף עם חץ לאף ומתחת כתוב "שלי" +קו+ציור של לחם היורד מהשמיים.
*הגדה- ה+אחד משבטי ישראל+ה.
*4 לשונות גאולה- 4+ציור של לשון+שכונה חרדית בירושלים.
*מכת ברד- מכת +ציור של תבואה +ד.
*חג המצות- ציור של דג ומתחת כתוב ד=ח +ציור של מצות.
*פרמידות- ציור של פרה+S/M/L/XL.
*ביעור חמץ- B+עור +ציור של שמש וכתוב 40 מעלות+צ.
*עבדים- ציור של ענן+דים.
*פרעה- פר+O.
*קורבן פסח-ציור של שלג וכתוב -10 מעלות+ציור של בן+פסח.
 
משימה 9-
מה נשתנה/מתוך הגדה של פסח.
"מַה נִּשְׁתַּנָּה הַלַּיְלָה הַזֶּהמִכָּל הַלֵּילוֹת
 שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִיןחָמֵץ וּמַצָּה, הַלַּיְלָה הַזֶּה כֻּלּוֹ מַצָּה
 שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִיןשְׁאָר יְרָקוֹת, הַלַּיְלָה הַזֶּה (כֻּלּוֹ) מָרוֹר
שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אֵין אָנוּמַטְבִּילִין אֲפִילוּ פַּעַם אֶחָת, הַלַּיְלָה הַזֶּה שְׁתֵּי פְּעָמִים
שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִיןבֵּין יוֹשְׁבִין וּבֵין מְסֻבִּין, הַלַּיְלָה הַזֶּה כֻּלָּנוּ מְסֻבִּין"

 


Resource Comments

 חשוב להקפיד על זמן מוגבל לכל משימה( עד 5 דקות לכל משימה) כדי שזה לא יסית מעיקר המשחק שהוא האיקס עיגול הקבוצתי.Related Resources can be found under:
» Alles > De Joodse kalender > Pesach
Visitor Comments: