Special Connection - קשר מיוחד

File details:

Resource Type: Peula in: Hebreeuws
Age: 12-14
Group Size: 8-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Download

Download this file (48 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 6802
Downloaded: 1397

Rated 270 times
Add this file to your personal library.

Heb je dit bestand downloaden en heb je iets te delen?
Dit is de plaats!


Resource Goal

מטרת הפעולה:

1-     שהחניך יבין שהקשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא קשר מיוחד במינו, שמתבסס על הבטחת ה' את ארץ ישראל לאבות ולזרעם.

2-     שהחניך ילמד מושגים בסיסיים הקשורים לציונות.


Resource Contents

הקשר המיוחד- לקראת יום העצמאות / אפרת שמעון – סטמפורד.

 

מטרת הפעולה:

1-     שהחניך יבין שהקשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא קשר מיוחד במינו, שמתבסס על הבטחת ה' את ארץ ישראל לאבות ולזרעם.

2-     שהחניך ילמד מושגים בסיסיים הקשורים לציונות.

קהל יעד: תלמידי כיתות ו'-ח'.

משך הפעולה: כ-45 דקות

זמן הפעולה: אמצע שבוע (פתרון כתבי חידה הכרוך בכתיבה)

שלבי הפעולה: שלב א'- עמי ואיה = עמ"י וא"י

                    שלב ב'- ההבטחות לאבות בכתבי חיבה

                    שלב ג'- מושגי ציונות במשחק הזיכרון

מהלך הפעולה:

שלב א'- עמי ואיה = עמ"י וא"י

המדריכים יציגו את ההצגה על עמי ואיה (נספח 1). כל אחד ילבש בגד או חפץ מזהה.

לאחר ההצגה לערוך דיון קצר:

1-     האם עמי ואיה היו צריכים לוותר על על הקשר ביניהם כאשר המצב התחיל להידרדר?

2-     מדוע היו צריכים לשקם את הקשר ביניהם?

3-     הצעות לשיקום הקשר בין עמי ואיה.

את הנמשל, הקשר המיוחד בין עמ"י לא"י, נפרט רק בשלב מאוחר יותר.

 

שלב ב'- ההבטחות לאבות בכתבי חיבה

הקבוצה מתחלקת ל-2 קבוצות, כל קבוצה מקבלת שני כתבי חידה (נספח 2).

כל קבוצה צריכה לפתור את כתבי החידה בזמן מוגבל של 10 דקות.

 

שלב ג'- מושגי ציונות במשחק הזיכרון

משחק הזיכרון (נספח 3) 15 זוגות = 30 קלפים, אירוע + מידע = זוג.

על כל קלף יהיה כתוב אירוע או מידע לפי הנספח.

כל אחד בתורו ירים 2 קלפים וינסה להתאים בין אירוע למידע הרלוונטי לו.

מי שמצא זוג – המידע מתאים לאירוע, ידביק את הזוג ללוח סקוצ'ים שיוכן מראש ויונח על קיר או במרכז החדר, במטרה שיפנימו את המושגים. (גם על הקלפים יודבקו סקוצ'ים שיוצמדו ללוח)

 

סיכום הפעולה:

עמי ואיה זהו משל שהנמשל הוא עם ישראל וארץ  ישראל.

עמי= עם ישראל, איה= ארץ ישראל, שאר החברים של איה= העמים הזרים ששהו בארץ,        הפרידה= הגלות, הילדים= עם ישראל היושב בארץ, חתונת עמי ואיה ב14 במאי = הכרזת המדינה.

 

כמו עמי ואיה, אף על פי שהתרחקו אחד מהשני, חזרו זה לזו בזכות הקשר המיוחד שהיה ביניהם.

כך עמ"י וארת ישראל, הקשר ביניהם הוא קשר מיוחד המתבסס על הבטחת ה' את ארץ ישראל לאבות ולצאצאיהם; כמו שראינו בכתבי החידה.

לכן על אף הגלות חזר עם ישראל לארצו,בזכות הקשר המיוחד הזה.

הקשר המיוחד בין עם ישראל לארץ ישראל המבוסס כאמור על הבטחת ה', מוביל גם לכך שאנשים מקריבים את עצמם למען ארץ ישראל ולמען עם, כמו שראינו במשחק הזיכרון.

 

נספחים:

 

נספח 1:  ההצגה על עמי ואיה.

נספח 2: כתבי חידה.

צריך להכין ארבע הבטחות שונות בכתבי חידה שונים, לכל קבוצה 2 כתבי חידה.

את ההבטחות הכתובות להלן יש להפוך לכתב חידה על ידי שימוש בא"ת ב"ש, כל אות שווה ציור אחר, וכד'.

 

קבוצה 1:

הבטחה 1: בראשית כ"ח, ד "ויתן לך את ברית אברהם לך ולזרעך אתך , לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלקים לאברהם."

 

הבטחה 2: בראשית כ"ו, ג "גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האלה".

 

קבוצה 2:

הבטחה 1: בראשית י"ז, ח "ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוקים."

 

הבטחה 2: בראשית י"ג, טו "כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם."

 

לדוגמא:

 כתב סתרים א"ת ב"ש-

א = ת

ב = ש

ג = ר

ד = ק

ה = צ

ו = פ

ז = ע

ח = ס

ט = נ

י = מ

כ = ל
נספח 3: משחק הזיכרון

 

יש להכין לוח שיהיה מונח בצד לעיני כולם עם טבלה כמו שמסורטטת להלן, בכל משבצת יהיה סקוץ' וגם על הקלפים.

כל חניך מרים בתורו זוג קלפים, במידה והזוג תואם ידביק ללוח הסקוצ'ים, וכך המידע יהי לעיני החניכים ויוכלו להפנים טוב יותר את המידע, או לפחות חלקו.

 

אירוע

מידע

5 עליות

1882-1939, התפתחות מוסדות חינוך ותרבות יהודיים בא"י,שימוש בשפה העברית, עבודה כפועלים בהכשרת הקרקע ויישוב הארץ.

עליה ב

1934-1950, מעט רישיונות עליה מהבריטים עבור היהודים ולכן ננקטה עליה בלתי חוקית, דרך הים- העפלה או דרך היבשה.

"מרבד הקסמים"

1949-1950, עליית יהודי תימן

"עזרא ונחמיה"

1950-1951, עליית יהודי עיראק

"מבצע משה"

ו- "מבצע שלמה"

1984

1991

עליות יהודי אתיופיה

ארגון השומר

1909, הגנה על היישובים היהודיים.

ארגון ההגנה

הגוף הצבאי הגדול של היישוב היהודי בא"י עד הקמת המדינה.

אצ"ל

ארגון צבאי לוחם

לח"י

לוחמי חירות ישראל

פלמ"ח

פלוגות מחץ

מלחמת העצמאות

1947-1948

מבצע קדש

אוקטובר- נובמבר 1956

מלחמת ששת הימים

יוני 1967

מלחמת יום הכיפורים

אוקטובר 1973

מלחמת שלום הגליל

1982-1985

-סוף-Related Resources can be found under:
» Alles > Am Yisrael > Uniek zijn
» Alles > Eretz Yisrael > Het heilige van Israel
» Alles > Eretz Yisrael > Zionisme
Visitor Comments: