Am Yisrael Forever! - נצחיותו של עם ישראל

File details:

Resource Type: Peula in: Hebreeuws
Age: 10-15
Group Size: 10-40
Estimated Time: 60 minutes

Further Details...

Download

Download this file (13 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 14503
Downloaded: 2451

Rated 399 times
Add this file to your personal library.

Heb je dit bestand downloaden en heb je iets te delen?
Dit is de plaats!


Resource Goal

מטרת הפעולה: 

להמחיש את נצחיות עם- ישראל.


Resource Contents

בס"ד

 

משואה לתקומה

 

מטרת הפעולה: 

להמחיש את נצחיות עם- ישראל.

 

מהלך הפעולה:

 א' מטרה: החניכים יראו את כושר ההישרדות של העם היהודי לאורך ההיסטוריה.

מהלך: משחק מסלול- המשחק יתנהל על לוח משחק מפותל, בעל מסלול אחד, אשר מתחיל בנקודה מוקדמת בהיסטוריה היהודית ומתאר את השתלשלות ההיסטוריה, כאשר היהודי בכל הדורות מאוים ע"י איום אחר, גדול. בסופו של דבר האויב נפסד והיהודי שורד. (אויבים פוטנציאלים: נמרוד, עמלק, מצרים, אשור, פרס, יוונים, רומאים, ביזנטים, צלבנים, מוסלמים ונוצרים)

ב' מטרה: החניכים יבינו שעם ישראל הצליח לשרוד ולהתקיים למרות הצרות, מפני שהיהדות מבוססת על רוח ולא על גוף. לעמ"י יש מסורת עתיקת יומין העוברת מאב לבן ומפה לאוזן ומהווה מכשול בפני הכליה והפרענות, תורת ישראל שומרת על עם ישראל מפני הכחדה.

מהלך: חלקו את החניכים לשתי קבוצות. קבוצה אחת מקבלת פלסטלינה, ועליה ליצור ממנה מבנה. והקבוצה השניה מקבלת קלטת ובה שיר ישראלי ידוע (עדיף בעל מסר) ועליה ללמוד אותו היטב, תקציבו 20 דקות למילוי המשימה, ולאחר מכן על כל קבוצה להשמיד את תוצרת הקבוצה השניה.

לקבוצה שלמדה את השיר לא תהיה בעיה להרוס את המבנה של הקבוצה השניה. אולם, הקבוצה בעלת המבנה תוכל לכל היותר להשמיד את הקלטת בלבד. את ידיעת השיר לא יוכלו להשמיד.

לסיכום- יש להסביר לחניכים, שדברים גשמיים נעלמים ללא עקבות, אבל יצירה רוחנית נשארת לעד!

 

נספח: הצעות לפורענויות במשחק המסלול.

נמרוד זורק את אברהם לאש הכבשן- המתן תור.

אברהם ניצל מהכבשן- התקדם משבצת.

פרעה מעביד את בני ישראל בפרך- המתן 2 תורות.

סוף סוף בני ישראל יוצאים ממצרים- הטל פעמיים נוספות את הקוביה.

עמלק רודף את בני ישראל- המתן תור להתיעצות.

נצחון בקרב עם עמלק- התקדם משבצת נוספת.

הבבלים מגלים את בני ישראל- המתן תור.

המן הרשע מטיל פור להשמדת היהודים- צעד 3 משבצות לאחור.

מרדכי ואסתר מסכלים את מזימת המן, היהודים שמחים והמן ובניו תלוים על העץ- התקדם 2 משבצות.

היוונים שולטים בארץ, ומטילים גזרות על היהודים- חכה תור.

מתתיהו ובניו פורצים במרד ומנצחים- הטל פעם נוספת את הקוביה.

הרומאים שולטים בארץ ומחריבים את בית המקדש- המתן 2 תורות.

היהודים בספרד נרדפים בידי האינקוויזצי- חזור משבצת.

ברוסיה פרעות ופוגרומים- המתן תור.

הנאצים, ימחה שמם, רוצחים 6 מליון יהודים- חכה 2 תורות.

פרטיזנים יהודים נלחמים בנאצים- התקדם במשבצת.

הבריטים מונעים עלית יהודים לארץ ישראל- המתן תור.

המחתרות מבריחות יהודים למרות האיסור- הטל קוביה פעם נוספת.

ועוד ועוד...                                                                                                 

                                                                                                           בהצלחה

מרכז הדרכהVisitor Comments: