Peula - Atividade

Torah & Avodah People

רקע:

ישנו בלבול גדול בהבנת הצד הרעיוני והמעשי של הסיסמא "תורה ועבודה", עד כדי כך שיש מי שרואה בסיסמא הזאת הכוונה למשהו לא מציאותי ואולי אף לקוי, וכל זאת מפני שלא בירר לעצמו את המשמעות והמקורות שלה.

מטרת הפעולה:

1. להראות שהאידיאל שבסיסמא "תורה ועבודה" הוא ליצור חברת תורה ועבודה.

2. להראות שחיי תורה שלמים הם חיי תורה שמיושמים גם בחיים של עבודה ומעשה.

Idade: 10-159216 ViewsView DetailsVista
Peula - Atividade

The Fifth Alia- Choma Umigdal

רציונל:

חשוב לספר על המבצע, על יחודיותו וגאוניותו. מבצע שבו הקימו ישוב בן לילה! (עם חומה, מגדל תצפית, כמה ביתנים...). בשיטה זו (המיוחדת לא"י לבדה) הוקמו 53 ישובים שונים בכל רחבי הארץ. חשבתי, שכדי לחבר זאת לחיי התלמידים כדאי שנבחר ערך או מסר שניתן ללמוד מאירוע היסטורי זה. אני בחרתי לדבר על השגרה בחיינו, וחשיבותה [זהו ערך אוניברסלי, כמובן שיש מקום ואפילו רצוי לקשר זאת ליהדות, לתורה ולארץ ישראל (אפשר בהקשר של מעגל השנה, מחזוריות, שגרה..)].

מטרה:

1- דרך מבצע "חומה ומגדל" נלמד ונראה שחיינו מורכבים בעיקר משגרה. לכן, עלינו לתת לשגרה חשיבות ועיקר ולא ל"שיאים" הבאים אלינו פעם בפעם. אם לא נשמור על השיא באמצעות השגרה- ניפול, ובגדול.

2- נבין איך להתמודד עם השגרה. עלינו למצוא בתוך השגרה גיוון, ושיאים קטנים (ולהיזהר משגרה שוחקת).

Idade: 14-183688 ViewsView DetailsVista
Peula - Atividade

Korban & Tfilah

מבוא:

אנשי הכנסת הגדולה קבעו נוסח מקובל ואחיד לתפילה.

מה משמעות הנוסח המקובל כפי שאנו מכירים אותו?

כמו כן, חז"ל מצאו קשר בין קורבן ותפילה: "ונשלמה פרים שפתינו".

התפילה כתחליף לקורבן- כיצד?  מדוע ראו לנכון לשלב בתפילה את סדר הקורבנות?

Idade: 13-165529 ViewsView DetailsVista
Peula - Atividade

Kiddush And Chillul Hashem In Our Lives

Teach about Kiddush and Chillul Hashem in public. Teach about Mesirat Nefesh in Tzahal as a Kiddush Hashem

Idade: 9-113973 ViewsView DetailsVista
Materia
Idade: 10-504632 ViewsView DetailsVista

 

Links Recomendados

Loads about Jerusalem
Loads about Jerusalem
Loads of info, movies, ideas and programs about Yerushalayim
Mearaat Hamachpela In Chevron
Mearaat Hamachpela In Chevron
Great site about the cave of Mearat Hamachpela with educational metirials and a vertial tour