Peula - Atividade
Idade: 12-1514815 ViewsView DetailsVista
Peula - Atividade

The Conectin Between Am-israel To Eretz-israe...

מטרת הפעולה:

לגרום לילדים לחשוב על הקשר בין ישראל לארץ. מה כל כך מיוחד בקשר הזה שמחזיק מעמד כנגד כל הסיכויים כל כך הרבה שנים?

בפעולה זו אנו נעשה שימוש בסיפורי חז"ל על מנת להבין:

א- להבין את הקשר בין החכמים לארץ. מה הניע את החכמים באותה תקופה לעלות לארץ? השמת הדגש על הלהט והתשוקה שהם חולקים לארץ.

ב- האם הקשר הוא אהבה חד צדדית? האם יש לארץ קשר לעם?

Idade: 10-153676 ViewsView DetailsVista
Peula - Atividade

What Is True Freedom?

מטרות

! נפריד בין המושגים "חופש חיצוני" ו"חופש פנימי" אמיתי

! התלמיד יתמודד עם המושג חירות ופירושו

! נבין שחופש אמיתי הוא החופש לפעול בדרך הטבעית לאדם ולא ע"פ יצריו (השולטים בו)

! התלמיד יבין שבכדי להיות חופשי יש להבדיל בין רצון ליצר

! התלמיד ילמד כי עליו להעלות את היצר לדרגת רצון

! התלמיד יתמודד עם מושג החירות אצל האדם הדתי ה"משועבד" למצוות

! עמ"י צריך תמיד לעבור 2 שלבים של חופש: במצרים (יציאה פיזית מעבדות) ואח"כ קבלת התורה.

הקמת מדינת ישראל ("להיות עם חופשי בארצנו") והשלב השני הוא לצקת תוכן אמיתי לחופש.

Idade: 12-1712625 ViewsView DetailsVista
Fonte

Ideas For Mishlochei Manot

רעיונות למשלוחי מנות

Idade: 10-10032767 ViewsView DetailsVista
Peula - Atividade

Tu Bishvat Races

Goals: To refresh the chanichim's memory about Tu B'Shvat

Idade: 8-126063 ViewsView DetailsVista