The Connection Between Am Yisrael & Eretz Yisrael

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Peula - Atividade em: Hebrew
Idade: 12-15
O tamanho do grupo: 10-30
Tempo estimado: 60 minutos

Mais detalhes...

Baixar

Baixe este arquivo (36 KB)

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 9500
Transferido: 1943

Rated 281 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos

מטרה: שהחניך ילמד על הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, קשר שהתחיל בהבטחת הקב"ה לאבות  וממשיך לאורך כל הדורות, ויבין שהקשר בין עמ"י לארץ ישראל הוא נצחי.


Recurso Conteúdo

 

מהלך הפעולה:

1)     כתב חידה של הבטחת ה' לאבות

מחלקים את החניכים לקבוצות. כל קבוצה מקבלת כתב חידה שהם צריכים לפתור. הקבוצה שמסיימת ראשונה מנצחת. אחרי שכולם מסיימים, כל קבוצה מקריאה בקול. כתבי החידה הם הבטחות של הקב"ה לאבות על ארץ ישראל מספר בראשית.

 

2)     משחק- לסדר תקופות לפי סדר התרחשותם

כל קבוצה מקבלת מספר דפים שעל כל דף כתוב שם של תקופה. הם צריכים לסדר אותם לפי סדר התרחשותם. הקבוצה שמסיימת ראשונה מנצחת.

(התקופות: תקופת האבות, ירידת יעקב ובניו למצרים, הכניסה לארץ בימי יהושע, מלכות דוד, מלכות שלמה, היוונים טימאו את ביהמ"ק, חורבן בית שני, השואה, הקמת המדינה)

 כשעוברים על התקופות, לציין מתי ארץ ישראל הייתה במצב טוב ובאילו תקופות הייתה בשממה.

 

3)     סיפור "עמי ואיה"- משל לעמ"י וארץ ישראל

סיפור אהבה בין 2 אנשים- עמי ואיה, שבסוף מתברר כמשל לקשר בין עמ"י לא"י.

(תוך כדי שמספרים את הסיפור כותבים בנקודות ציוני דרך על ציר זמן).

 

הסיפור בקצרה: לפני המון שנים נולדו 2 ילדים, לראשון קראו 'עמי' ולשנייה קראו 'איה'.  ביום שהם נולדו, אבא של איה בא לאבא של עמי ואמר לו ששני הילדים האלו בסוף עוד יתחתנו (ייעד אותם אחד לשני). ומאז שהם נולדו עמי ואיה באמת היו חברים טובים שכל הזמן שיחקו ביחד(חברות בגיל צעיר). אחרי כמה שנים עמי ומשפחתו נסעו לשליחות למצרים למס' שנים (שליחות במצרים). לאיה היה מאוד קשה בלעדי עמי ולא הסכימה לשחק עם ילדים אחרים, וגם עמי לא שכח את איה וכל הזמן חיכה ליום שהוא יחזור. אחרי כמה שנים עמי ומשפחתו חזרו מהשליחות ועמי ואיה חזרו להיות ביחד. הם כבר גדלו והאהבה פרחה ביניהם(חזרה והאהבה פורחת). איה, שכבר התבגרה, נהייתה בחורה מאוד יפה וכל הנערים מאוד קינאו בעמי. ולכן הם התחילו להכות את עמי. כשהמכות והפצעים כבר נהיו בלתי נסבלים, עמי ואיה החליטו להיפרד כדי שיפסיקו להכותו (פרידה). אך  גם כשנפרדו, התגעגעו מאוד אחד לשני. אחרי כמה שנים החליטו שהם חוזרים והחליטו להתחתן (חזרה והאהבה פורחת). כל הנערים שאהבו את איה לא הסכימו לכך, ובאישון הלילה חטפו את עמי(חטיפה). איה בכתה מאוד וגם כשעברו כבר הרבה שנים היא לא התגברה עליו ולא הסכימה לצאת עם אף אחד אחר. היא התחילה להזניח את עצמה- לא התקלחה, לא הסתרקה, לא התאפרה. עברו השנים והיא לא שכחה אותו. ועמי, שהיה כלוא בתא קטן, גם הוא היה מלא געגועים לאיה. אחרי 20 שנה, שהוא כבר כמעט איבד תקווה, החוטפים שלו נכנסו לתא והתחילו להכות אותו ולענות אותו בעינויים קשים (עינויים קשים). עמי כבר היה על סף ייאוש כשפתאום נפתחה הדלת. עמי התחיל לרוץ, בלי להסתכל  לצדדים,  ורץ ישר לביתה של איה. וסופסוף הם חזרו להיות ביחד, איה חזרה להיות יפה והם התחתנו (חתונה).

סוף.

 

 

4) ציר זמן – הסבר על התקופות (הנמשל)

 

עוברים על כל ציון דרך ומסבירים את הנמשל אליו במהלך ההיסטוריה של עם ישראל.

 

 

חתונה

            חברות               שליחות      חזרה והאהבה                   חזרה והאהבה                             עינויים

יעוד       בגיל צעיר           במצרים           פורחת            פרידה          פורחת              חטיפה            קשים     

הבטחה לאברהם

הקמת המדינה

 

 

 

 

 


                 תקופת              ירידה        כניסה לארץ      חורבן בית 1       בניית         חורבן בית 2     השואה        

                 האבות             למצרים       וכיבושה             וגלות             ביהמ"ק           וגלות

                                                               (יהושע)                                    השני

 

5) סיכום 

עם ישראל קשור לארץ ישראל בקשר מאוד חזק שאינו ניתן להפריד. זה התחיל בהבטחת הארץ לאבות וממשיך לאורך כל הדורות. ראינו שבכל התקופות שעמ"י היה בארץ ישראל, הארץ פרחה, ואילו בתקופות שעמ"י היה בגולה, בארץ הייתה שממה.

 

 

נספחים:

כתב חידה (צריך להפוך את הפסוקים לכתב סתרים):

 

"והקימותי את בריתי ביני ובינך... ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם"

 

"קום והתהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה"

 

"ביום ההוא כרת ה' עם אברהם ברית לאמור: לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת"

 

"כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם"

 

 Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Terra de Israel > A Santidade de Israel
» Todas > Terra de Israel > Sionismo
» Todas > Terra de Israel > Geral
» Todas > Povo de Israel > Geral
Visitor Comments: