Heroism As Natural Way

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Peula - Atividade em: Hebrew
Idade: 15-17
O tamanho do grupo: 5-20
Tempo estimado: 30 minutos

Mais detalhes...

Baixar

Baixe este arquivo (26 KB)

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 6454
Transferido: 1671

Rated 256 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos

1.       להבין מהי גבורה. עשיית דברים בצורה מבוקרת ולא בצורה יצרים בלבד.

2.       הבנה שבגבורה נמצאת בנפשו של כל אחד וע"י תרגול ועבודה עצמית כל אחד יכול להוציא לפועל.

3.       בימים אלה, מול המציאות של חולשה רוחנית צריך לעמול ולהתגבר וחובה עלינו להפוך את הגבורה לקניין וטבע.


Recurso Conteúdo

שלב א':

לבקש מהחניכים להגדיר מהי גבורה.

 

שלב ב':

מהי גבורה? כדי שנוכל לדעת מה נחשב לגבורה עלינו לברר מהי גבורה ע"פ המקורו. חז"ל הורו לנו (אבות ד' מ"א):

"איזהו גיבור? הכובש את יצרו" לתת לחניכים לנסות ולהסביר את המשפט הזה. מה בין גבורה לבין כיבוש היצר? (אנחנו עדיין לא מסבירים)

 

שלב ג':

כדי להבין מהי גבורה עלינו ללמוד ממידת הגבורה האלוקית  (כשם שאת כל המידות אנו למדים מן הקב"ה ושואפים ללכת בדרכיו). ננסה ללמוד את גבורת ה' מתוך ברכת גבורות שבתפילת עמידה. "אתה גיבור לעולם ה', מחיה מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחייה מתים ברחמים רבים ... + הקטע המצורף.

הסבר הקטע:

מצד מידת הגדולה השפע האלוקי יכול להנתן בצורה היוצרת מציאות מושלמת ללא צורך בעבודת אדם. אך מידת הגבורה מצמצמת ומגבילה את השפע ומתאימה אותו לכל י הקיבול העולם, האדם. אם לא היתה מידת הגבורה מגבילה את הגדולה היו כוחות השפע פורצים בעולם והורסים אותו (לדוגמא: גשם צריך לתת במידה יותר מדי פוגע עוד יותר מפחות מדי). מידת הגבורה היא הוסת  "מכלכל חיים בחסד" מכלכל = מחשב את החסד ומתאים אותו לצרכי האדם.

 

 

שלב ד':

משעמדנו על מידת הגבורה האלוקית נוכל להבין את משמעות מאמרם של חז"ל "איזהו גיבור הכובש הכובש את יצרו"

היצר איננו דבר רע. יצר האדם מקביל לשפע האלוקי , זוהי יצירתו של האדם. הגבורה נדרשת על מנת לשלוט ולסדר  את היצירה הפנימית של האדם. כלומר לתת טעם ולתכלית לרוחות היצירה שבו.

במילים אחרות: שלא יפעל מתוך יצרים בלתי מרוסנים (שפע בלתי מוגבל), אלא יכבוש. יכבוש לא יבטל אלא יכבוש את כוונתו לפעול ע"פ דעת ומחשבה ולכלכל את מעשיו תוך שליטה ולא מתוך התלהבות היצרים.

 

שלב ה':

כאשר  אנו חושבים גבורים עולות לנגד עיננו דמויות של ענקי רוח וגוף: אברהם אבינו, שמשון הגיבור,  דוד המלך, ובדורות האחרונות דוד בן גוריון ועוד רבים אחרית.

איפה אנחנו והגבורה? האם הגבורה היא נחלת יחידי סגולה?

אנשי רוח רמי  או  לוחמים נועזים?.

כנראה שלא, כבר אמרו חכמינו כי בכל אחד  טמונה  מידת הגבורה בכוח ועליו לעמול ביומיום על מנת להוציאה אל הפועל.

 

סיכום:

1. אם כן למדנו מהי גבורה ושבכל אדם טמונה אותה גבורה וכדי להוציא מן הכוח אל הפועל עלינו לעבוד עצמנו ביומיום בהתמודדות הקטנות-גדולות. מלקום בבוקר לתפילה, דרך כל ההתמודדויות במשך  היום. בימים  אלה בהם עת  ישראל  עומד  בפני הכרעות גורליות בשאלת עתיד ארץ ישראל וזהותם של עם ישראל נחוצים לנו אנשים גיבורים. אנשים היודעים  לעמוד הגבורה מול הקשיים  ולא להשבר והחלש. השולחן ערוך פותח שתי במילים "יתגבר ארי לעמוד בבוקר" ומסביר לנו הרב קוק (מצוות ראי"ה): יתבגר כארי מידת הגבורה  צריכה להיות קנין בנפשו  - טבע ממש, כמו שהיא טבעית באריה. עלינו לעמול כדי לקנות לנו את מידת הגבורה  עד שתהפך לטבענו ממש, והקב"ה  יתן לנו את הכוח לעמוד מול כל ההתמודדויות הקטנות והגדולות הפרטיות והלאומיות. 

 

 Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Entre o homem e si mesmo > Heroismo
» Todas > Festivais Judaicos > Chanuka
Visitor Comments: