World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Neighbor In Heven - שכנים בגן עדן

Fil detaljer:

Typ av resurs: Historia in: Hebreiska
Ålder: 1-100
Storlek: 1-100
Beräknad tid: 10 minutes

Ytterligare detaljer...

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 5486
Nerladdad: 809

Rated 178 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resursinnehåll

שכנים בגן עדן

אחד מתלמידי הבעל שם טוב שאל פעם את רבו מי יהיה שכנו בגן עדן, ענה לו הבעל שם טוב, שם של איש מסוים שגר בכפר נידח, התלמיד שהיה סקרן להכיר את האיש יצא לדרכו רגלית למקום המרוחק הזה, שם עמל קשות עד שגילה יהודי בודד בקצה הכפר שעובד בשדה ושום סממן חיצוני לא מעיד על יהדותו, אדם גבה קומה ורחב כתפיים עובד אדמה ככל האיכרים שבאזור, ניגש התלמיד לאיכר וברכו לשלום, והציג את עצמו כמהלך בדרכים שעייף ורעב ושאל האם יוכל להתארח בביתו יום יומיים עד שיאגור כוח להמשך דרכו, האיכר קבל את פניו בשמחה והכניסו לביתו.על השולחן הכין כמות של אוכל שהתלמיד לא מספיק לגמור בחודש ואילו הוא חיסל הכל בארוחה חטופה אחת תוך כדי שהוא דוחק באורח שגם הוא יאכל, האורח שם לב שהאיכר, לא נוטל ידיים לפני האכילה כדין, הברכה חטופה ומלא שגיאות, וברכת המזון ממנו והלאה, לבו נחמץ בתוכו, "מה פשעי ומה חטאתי שאיש מגושם זה יהיה שכני בגן עדן"?.אבל במחשבה שניה החליט שבטח האיכר הזה הוא צדיק נסתר ורק צריך לחכות בלילה כשידמה לאיכר שהוא ישן, ואז יוכל לעקוב ממקום משכבו על עבודת הקודש של האיכר, אבל לאכזבתו האיכר עלה על משכבו בלי קריאת שמע ובלי לקום בחצות הלילה, הוא ישן לו שנת ישרים עד אור הבוקר כאשר הוא שם את התפילין לזרועו ולראשו כאילו בודק הוא את לחץ הדם ומד החום, ויוצא לעבודת השדה, התלמיד לא ידע את נפשו מרוב צער, ובכל זאת חשב שאולי קיים פעם בחייו איזה מצווה שעל זה נאמר ש"כל המקיים נפש אחד מישראל כאילו קיים עולם מלא" ולכן בהזדמנות הראשונה נכנס אתו לדברים בניסיון לגלות משהו מיוחד מעין זה.אבל שוב מתברר ששום דבר חריג לא קרה בחייו, עד......... שסיפר על אביו שנשרף על קידוש השם בעקבות הלשנה שהעליב כביכול את הצלב "הקדוש". ואז קרא התלמיד בהתפעלות, אתה יודע לאיזה דרגה גבוהה אביך זכה, אתה יודע מה זה להישרף על קידוש השם, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעלות לדרגה גבוהה כזאת!!!, אבל להפתעתו האיכר ביטל את דבריו במחי יד, לפליאתו למה הוא מזלזל כך במעשה אביו, ענה האיכר, "אבי היה קטן וצנום ותוך שניות לא נשאר ממנו יותר מגל של אפר, אתה רואה אותי גבוה ורחב, תשמע טוב! אני הייתי ילד קטן כשזה קרה לאבי, ואז קיבלתי על עצמי בנדר לאלץ את עצמי לאכול כמה שיותר ואפילו יותר ממה שאני יכול וצריך, בכדי שאם אי פעם לי יקרה כדבר הזה, שיהיה הרבה שומן לשרוף ושהמדורה יהיה גדול ויראה למרחק רב, ושכל האזור ידע שכאן נשרף יהודי על יהדותו!!!! עכשיו הבין התלמיד במה זכה האיש להיות שכנו לגן עדן.

 Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Between Man and Himself > Hjältedåd
» All > Judaism > Allmänt
» All > Judaism > Följa mitzvot
Visitor Comments: