World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Rabi Mordechai Artzi- Chanuka - רבי מרדכי ארצי- חנוכה

Fil detaljer:

Typ av resurs: Artiklar in: Hebreiska
Ålder: 15-100
Storlek: 1-100
Beräknad tid: 10 minutes

Ytterligare detaljer...

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 5084
Nerladdad: 694

Rated 198 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål

ר' מרדכי ארצי דן בשלושה רעיונות הקשורים לחנוכה. מההבדלים בין חנוכה לפורים דרך הניסים ועד לרמזים.


Resursinnehåll

 

 

בס"ד

 

 

 


ר' מרדכי ארצי דן בשלושה רעיונות הקשורים לחנוכה. מההבדלים בין חנוכה לפורים דרך הניסים ועד לרמזים.

 

א. מה בין חנוכה לפורים
החודש נחוג את חג החנוכה . אמרו חז"ל :
"אם כל המועדים יהיו בטלים – חנוכה ופורים לא נבטלים " .
וכל זאת למה ? כי חנוכה ופורים נתנו לישראל בזכות מעשיהם .
בחנוכה – חרפו נפשם על האמונה הטהורה עד לטיהור המקדש והקרבת הקורבנות .
בפורים – ברצון עצמי קיבלו עליהם ברית התורה כמו שנאמר :
" קיימו וקבלו " – קיימו מה שקיבלו עליהם בעבר קיום תורה ומצוות .

ב. על הניסים בימים ההם ובזמן הזה
בספר "בני יששכר" שפרשו רבי צבי אלימלך מדינוב זצ"ל מובא הסבר על תפילת " ועל הניסים " . התפילה מתחילה כך :
" ועל הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות " .
ועל הפורקן - פורקן הוא לשון תרגום של ישועה . ולמה תקנו בלשון תרגום ? הרבה ניסים נעשו לישראל ולא תיקנו לזכרון לדורות לעשות הימים שאירע בהם הנס "יום טוב " כמו שתיקנו בחנוכה ופורים .
דהנה כל נס וישועה הנעשה לישראל הוא ע"י שמתגלה אות עליון בשמים ממעל וע"י זה מתהווה הנס בזמן הצורך .
ובכל שנה ושנה בהגיע הזמן הזה שוב נתגלה האור בשמיים ממעל כמו בפעם הראשונה.
והנה ע"פ הנבואה ורוח הקודש קבעו "יום טוב " לדורות והנה הנס אשר נתגלה בזמן המצטרך נקרא " תשועה " בלשון הקודש .
אבל האור שמתגלה בכל שנה ושנה הנה הוא כמקבל מהאור העיקרי ונקרא בלשון תרגום – פורקן .
ועוד יש לפרש על הניסים היינו ניסים ניגלים נראים לעין כל כשהם מוגבהים למעלה מן הטבע .
ועל הפורקן ניסים הבאים מלובשים בטבע על כן פורקן הוא תרגום , הוא לבוש המקרא , ויתבאר אי"ה בנוסח ההודעה :
" ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה " .

ג. רמזים לחנוכה
באותיות השם "חשמונאים " מרומזים הגזרות של היוונים ושמות המנצחים היהודים . ונסביר :
האות ח – חודש . בטול החודש ( ראש החודש ) וכתוצאה מכך ימי החגים .
האות ש – שבת . בטול השבת .
האות מ – מילה . בטול המילה .
האות ו - רומזת על פרשת "וישב" שנקרא השנה בחג החנוכה .
האות נ – המסמל את הניצחון ואת הדלקת הנרות בחצרות בית המקדש .
האות א – מרמזת על אלעזר בנו של מתיתיהו החשמונאי .
האות י – מרמזת על יהודה המכבי בנו של מתיתיהו החשמונאי .
האות מ – מרמזת על מתיתיהו החשמונאי.

תמיד בחנוכה אנו קוראים בפרשת - "מקץ" : בסוף פרשת "מקץ" נכתבו מספר התיבות (המילים)בפרשה 2025 .
המילה נר בגימטריא 250


כפול שמונת ימי חנוכה נקבל 2000

נוסיף את היום שבו נחוג את חג החנוכה כה' ( 25 ) בכסלו

נקבל יחד 2025 .

יהי רצון שבזכות הדלקת נרות החנוכה נזכה בקרוב להדליק נרות בחצרות קדשך – בבית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימנו .
אמן כן יהי רצון אמן ואמןLiknande resurser kan hittas underr:
» All > Jewish Holidays > Chanucka
Visitor Comments: