Peula

The Circle Of Good

המהלך: ראיית מעגל הטוב: ראיית הטוב הקיים- הרצון להגדילו- הגדלת הטוב הקיים על ידי מעשים ושוב ראיית הטוב הקיים אליו הגענו כרגע- הרצון להמשיך להתקדם- עשיית טוב. כך למעשה הטוב הולך וגדל.  המטרה: החניך יבין את מעגליות ראיית הטוב- עשיית הטוב- הגדלת הטוב.                       החניך יגדיל את הטוב באופן מעשי במהלך הפעולה. 

Alter: 10-1515423 AnsichtenView DetailsAussicht
Short Article
Alter: 0-010971 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

The Beginning Of Bnei Akiva

רקע:

ספק אם אנחנו מכירים את ההיסטוריה של התנועה שאנו

חברים בה, וספק עוד יותר אם אנחנו מבינים את משמעות השם "בני עקיבא. ולכן,

לפני כל הדיונים והשאלות נתחיל מהתחלה.

מטרת הפעולה:

להכיר ולהבין את סיפורה של התנועה מראשיתה, ולהיפגש

עם ערכי התנועה ומטרותיה.

Alter: 10-157938 AnsichtenView DetailsAussicht
Game
Alter: 12-1009954 AnsichtenView DetailsAussicht
Game
Alter: 10-182402 AnsichtenView DetailsAussicht

 

Empfohlene Links

Kever Rachel Imeinu
Kever Rachel Imeinu
Pics, information, etc about Rachel Imeinu on the official site of Kever Rachel.
MFA movies for Memorial day
MFA movies for Memorial day
a few quality movies for Yom HaZikaron