Game
Alter: 10-182280 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

Israel- My Heart

מטרת השיעור:

הילדים יבינו שארץ ישראל היא משכנה הקבוע של עם ישראל ולכן אנו נשקיעה בה ונטפח אותה.

Alter: 10-134674 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

Sometimes It's Hard To Daven...

מבוא:

בפעולה הקודמת ראינו כי קשיים ומצבים חריגים בחיינו מניעים אותנו להתפלל.

דוגמא לכך היא סיפור חטיפתו של נחשון וקסמן הי"ד.

באמצעות פעולה זו אנו רוצים להדגיש שלוש נקודות עיקריות:

1. אין לנו כבני אדם את היכולת להבין את מהלכיו של הקב"ה. אנו מאמינים כי הקב"ה 'רואה' את המציאות בהיקף גדול יותר לעומת הראיה המצומצמת שלנו. שיקוליו הם ביחס של אב ובן. לא תמיד הבן מסוגל להבין ולחוש כי אביו רוצה בטובתו. לעיתים נדמה לבן כי אביו פועל לרעתו למרות שביסודו של דבר מה שמנחה את האב זו רק טובת בנו.

2. מהות התפילה היא קרבת אלוקים. הקב"ה רוצה שהאדם יהיה קרוב אליו. עיקר תכלית התפילה היא לא להשמיע את בקשותנו לפני הבורא או לבטל הצרה בה אנו שרויים. התכלית היא ההתחזקות בידיעה כי אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיים.

3. כפועל יוצא של הנאמר לעיל, מחובתנו לדעת כי כל סיבת הצרה או החסר שהקב"ה מזמן לנו, זה אמצעי שנוכל להתפלל. בשעה שהאדם עומד מול הבורא בבקשה על צרכיו, מתמלא ליבו רגש קירבה אל אביו שבשמיים.

Alter: 10-175509 AnsichtenView DetailsAussicht
Treat

Your Life Is More Important

חייך קודמים לחיי חברך

שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים

אם  שותין  שניהם  מתים  ואם  שותה  אחד  מהן מגיע לישוב

דרש בן פטורא מוטב  שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו

עד שבא רבי  עקיבא  ולימד  "וחי  אחיך עמך" חייך קודמים לחיי חברך.

(תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא דף סב/א)

Alter: 13-174189 AnsichtenView DetailsAussicht
Game
Alter: 10-182923 AnsichtenView DetailsAussicht

 

Empfohlene Links

Free Pollard
Free Pollard
A site with info and facts that support the call to Free Jonathan Pollard