Categoria

The Connection Between Am Israel To Eretz Israel - הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 15-16
Group Size: 25-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 4602
Downloaded: 883

Rated 307 times
Add this file to your personal library.

Hai scaricato questo file e hai qualcosa da condividere?
Questo è il posto!


Resource Goal

מטרת הפעולה: התלמיד ידע ויבין מהו הקשר בין עם ישראל לארצו ומדוע חשוב לדעת על ההיסטוריה של עם ישראל בארץ.


Required Props & Materials

עזרים: ספר תנ"ך.


Resource Contents

חלק ראשון- אין לי ארץ אחרת?!

חלק שני- בארץ ישראל קם העם היהודי...

חלק שלישי-  היסטוריה?! זה מזה פאסה...

חלק רביעי- האדם הוא תבנית נוף מולדתו...

חלק חמישי- איפה איפה איפה? בארץ ישראל!

מהלך הפעולה:

 

חלק ראשון-  אין לי ארץ אחרת?!                                                           

מטרת שלב זה היא לעורר את הנושא אצל התלמידים ולגרום להם לדון בשאלה האם יש מקום אחר בעולם שיכול להתאים לעם ישראל.

המדריך יחלק לתלמידים מכתב שכתב לכאורה נשיא אוסטרליה לראש ממשלת ישראל.(נספח 1)

לאחר מכן ישאל המדריך את התלמידים מה על ראש ממשלת ישראל לעשות. האם לקבל בחיוב את ההצעה או לשלול אותה ולמה?

המדריך ישאל את התלמידים למה בעצם עם ישראל חייב לחיות דווקא בארץ ישראל. 

 

חלק שני-  בארץ ישראל קם העם היהודי...                                             

מטרת חלק זה הינה גילוי וניסוח היסודות העומדים בבסיס הקשר בין העם לארץ.

מגילת העצמאות, כמסמך המכונן של מדינת ישראל נושאת בחובה את הקשר שראו לנגד עיניהם מקימי מדינת ישראל.

המדריך יקריא קטע ממגילת העצמאות. (נספח 2)

לאחר מכן המדריך יחלק את התלמידים ל-2 קבוצות. על 2 הקבוצות למצוא מושגים המבטאים את הקשר בין עם ישראל לארצו ומובאים במגילה. קבוצה אחת תתמקד במושגים רוחניים ואילו הקבוצה השניה במושגים מעשיים. לאחר מכן יציגו 2 הקבוצות את המושגים שהן מצאו.

המדריך ישאל את התלמידים מה משמעות הביטוי "קשר היסטורי- מסורתי".

המדריך יסכם ויגיד שעם ישראל קשור לארצו בהרבה מובנים, גם רוחניים וגם מעשיים. וכי כל המושגים האלה הם המבטאים את עומק הקשר ביננו לבין הארץ ואת העובדה כי אין לנו ארץ אחרת.

 

חלק שלישי-  היסטוריה?! זה מזה פאסה...

מטרת שלב זה היא להעלות את השאלה האם חשוב לנו לדעת על ההיסטוריה של ארץ ישראל ומה בעצם מחבר את העם אל ארצו.

המדריך יציג סיפור בגוף ראשון, על תלמיד אשר יוצא לטיול עם כיתתו ולא מבין מדוע צריך להסביר על כל אתר ואתר בו מבקרים. (נספח 3)

המדריך ישאל את התלמידים האם באמת חשוב לדעת את ההיסטוריה של הארץ בה אנו חיים או שעדיף להתמקד בהווה ובעתיד.

 

חלק רביעי- האדם הוא תבנית נוף מולדתו...                                          

מטרת שלב זה היא לעשות הקבלה בין העבר הפרטי של אדם, לבין היסטוריה של עם וארץ.

המדריך יקריא לתלמידים קטע של אוליבר סאקס המבהיר את חשיבות ההיסטוריה של כל אדם. (נספח 4)

המדריך לא יסכם שלב זה אלא יחכה לסוף הפעולה.

 

חלק חמישי- איפה איפה איפה? בארץ ישראל!                                       

מטרת שלב זה היא להראות כיצד כל מקום ומקום בארץ ישראל מספר פרק אחר בהיסטוריה של העם היהודי.

המדריך יניח לפני התלמידים רשימה של מקומות בארץ ישראל ומאורעות בהיסטוריה של העם היהודי. (נספח 5)

על התלמידים להתאים בין המקום למאורע בעזרת התנ"ך. ניתן לבחור נציג מן הקבוצה שיעשה את ההתאמה, או לחילופין לחלק את הכיתה ל-2 קבוצות והקבוצה אשר מתאימה בין המקומות למאורעות בזמן המהיר ביותר, היא הזוכה.

 

 

 

 

חלק שישי- סיכום                                                                              

כל אחד ואחד מאיתנו הוא הסיפור של עצמו, החוויות שאנו עוברים הם המעצבות אותנו וקובעות את זהותנו ואופיינו. כל מקום ומקום שאנו עוברים בו משאיר בנו חותמו לעד.

עם ישראל הוא עם עם זהות והיסטוריה של 3000 שנה וזהו גם אורך הזהות שלו. כל שעל ופיסת אדמה בארץ ישראל, מספרים פרק אחר בסיפור של עם ישראל, זהו המקום אשר עיצב אותנו בצורה העמוקה ביותר. אם ברצוננו לדעת מי ומה אנחנו עלינו לטייל בארץ, לקרוא בתנ"ך וללמוד מה הם המקורות והשורשים שלנו כי "עם בלי עבר הוא עם שאין לו עתיד".

צ'ופר לסיום: ניתן לחלק לתלמידים מצפן מצורף לקטע של אמיר גוטפרוינד. (נספח 6)


Resource Comments

ניתן למצוא את כל הנספחים הנדרשים בקובץ המצורף.Related Resources can be found under:
» Alles > De Joodse kalender > Onafhankelijksdag van Israel
Visitor Comments: