The Conectin Between Am-israel To Eretz-israel - הקשר בין עם ישראל וארץ ישראל

Details du fichier:

Type de ressource: peoula (activite) dans: Hebrew

Ans 10 - 15

Taille du groupe 10 - 30

Temps estime: 60 minutes

Pour plus de détails...

 
Commentaires et examens

Stats:
Vues: 3717
Téléchargés: 1199

Rated 313 times
Add this file to your personal library.

Avez-vous tèlècharger ce fichier et avez-vous quelque chose à partager?
C'est l'endroit!Bu

מטרת הפעולה:

לגרום לילדים לחשוב על הקשר בין ישראל לארץ. מה כל כך מיוחד בקשר הזה שמחזיק מעמד כנגד כל הסיכויים כל כך הרבה שנים?

בפעולה זו אנו נעשה שימוש בסיפורי חז"ל על מנת להבין:

א- להבין את הקשר בין החכמים לארץ. מה הניע את החכמים באותה תקופה לעלות לארץ? השמת הדגש על הלהט והתשוקה שהם חולקים לארץ.

ב- האם הקשר הוא אהבה חד צדדית? האם יש לארץ קשר לעם?


Matériel requis

חומרים/ אביזרים נדרשים: 2 תלבושות של חכמים (כיפה גדולה, חולצה לבנה, זקן לבן..), חבל דק, תנ"ך, שקית עם אדמה, בקבוק מים,שקית ריקה, צילום מקור 3 לקבוצה.


Contenu de la ressource

פתיחה:

העברת שקית עם אדמה בין הילדים והכרזה- זוהי אדמה מא"י!

העברת בקבוק מים עם מים מא"י ושקית אויר מא"י!

המדריך פותח בשאלה- האם יש משהו מיוחד באמת בדברים אלו?

המדריך נמצא בעמדה המקשה. הילדים יענו לו בסיסמאות "זה קדוש" "זה שייך לנו" וכו' אבל המטרה היא להבין ולפרק מה בעצם קדוש כאן. מה מסתתר מאחורי הקודש בדברים אלו? (חשוב להעלות 2 מילות מפתח- קודש ושייכות) (10 דקות)

 

שלב ראשון- לימוד מתוך סיפורי חז"ל על אהבת ישרל לארץ ישראל:

הצגת הסיפור על ר' זירא "חיבת הארץ" ע"י בחירת מתנדב מהקבוצה שישחק את ר' זירא. אפשר וחשוב לשלב תחפושת של איש חכם- זקן, תלבושת לבנה וכו' על מנת להכנס קצת לאוירה של הסיפור.

הצגת המקרה עד קריאתו של האדם שונא ישראל.

ר' זירא מחליט לעלות לארץ אע"פ הסכנות שאורבות בדרך. ולמרות החששות מהבית, גם כאשר הוא נתקל בנהר חסר גשר, הוא אינו מוותר אלא חוצה אותו דרך קרש צר וחלקלק (שהיה מסוכן מאד לאדם בגילו) וממשיך בדרך.

הפגישה עם אדם שונא ישראל שצועק לו : עם פזיז! מתחילה נהגתם בפזיזות והקדמתם פיכם לאוזניכם!..."

דיון- האם עמ"י הוא אכן עם פזיז? האם אנו מתנהגים בחוסר הגיון כלפי אהבתינו לא"י?

מה למעשה הניע את ר' זירא לעלות לארץ? מה עליו לענות לאדם?

המדריך מסכם הדיון בקריאת תשובתו של ר' זירא (אפשר שתקרא על ידי אחד מהילדים) שעוסקת  בההשתוקקות לעלות לארץ. מקום יקר מאד לכל יהודי ומצוות גדולה מהתורה. (15דקות)

 

(מתוך הסיפור אפשר להבין שהגעגוע לא"י והאהבה לארץ הוא דבר יקר מאד לכל יהודי באשר הוא. אך מהו למעשה גבול המצווה? עד כמה ישראל צריכים להוקיר ולאהוב את ארץ ישראל?את זה נבין מהסיפור הבא)

הצגת הסיפור של רבי שמעון בן לקיש ורבי אבהו (בחירת 2 מתנדבים לתפקיד הרבנים).

מתוך הסיפור נגיע להבנת העוצמה של הקשר שאפילו אסור להגיד מילה רעה אחת (!) על ארץ ישראל. מתוך הסיפור ניתן להבין שהקשר בין עמ"י לארץ הוא יותר עמוק ממה שחשבנו. יש כאן קשר של נאמנות. של יושר. זוהי בגידה לקטרג על הארץ.(10 דקות)

 

שלב שני- גאולה וחורבן:

מחלקים את הדף מהגמרא על סיפור ר' עקיבא והחכמים בכניסה לארץ לאחר החורבן.

נסיון להבין את הסיפור- מדוע ר' עקיבא מצחק? האם זהו אינו סמל של ניתוק מהארץ? האם זהו אינו זלזול ושמחה לאיד? איך יתכן דבר כזה והרי זהו ר' עקיבא!

משמע- חייבת להיות דרך אחרת להבנת הסיפור.

פותחים את המקור המקראי לנבואות (קריאה מתוך התנ"ך) )ומבקשים מאחד הילדים להקריא.

נבואת מיכה- מיכה פרק ג' פס' ט-יב.

נבואת זכריה- זכריה פרק ח' פס א-ז.

הבנת דרכו של ר' עקיבא- כשם שאנו רואים את נבואת החורבן מתממשת ומתגשמת- כך אנו לעתיד לבא נזכה לראות נבואת הגאולה מתגשמת. הבנת החורבן כחלק מתהליך בדרך לגאולה. כלומר השועל מוכיח שהתקיימה נבואתו של מיכה הנביא שניבא שירושלים תחרב ותהיה מקום לחיות היער. אם נתקיימו דברי מיכה הנביא, בוודאי יתקיימו גם דברי זכריה הנביא! זכריה הנביא ניבא שירושלים תחזור לגדולתה, שאנשים רבים יגורו בעיר, זקנים ישבו בפתחי הבתים וילדים ימלאו את הרחובות בצחוק ובמשחקים. לכן ר' עקיבא צוחק. כיוון שהוא יודע שישראל תיגאל!

שאלה- מה הקשר בין החורבן לבין אהבת ישראל לארץ?

להבין שגם כשנראה שהארץ בוגדת בנו, והאהבה שלנו נראית כאהבה חד סיטרית, ואנו נראים כעם פזיז, שלא חושב, ולא מתנהג בהגיון- למעשה ההפך הוא הנכון. הארץ נחרבה על מנת להקיא מתוכה את הרוע ואת המעשים שאינם ראויים לפני ה'. הארץ רוצה בנו ולכן התהליך של הגאולה הוא הכרחי ע"מ שנחזור בתשובה ונעבוד את ה' בדרך הראויה. החורבן הוא לא המטרה שלעצמה אלא הוא חלק בתהליך לגאולה השלמה.

למעשה הנקודה כאן היא ההבנה שגם לארץ יש אהבה בלתי מתפשרת אלינו, ולכן היא זקוקה לחולל גם חורבן, על מנת שנוכל לחזור ולהתיישב בה כ"רעים אוהבים"- וזוהי המטרה של הארץ. (25 דקות)

 

סיכום-

הקשר בין עמ"י לא"י הוא כל כך חזק, משום שהקשר הדדי, ולכן הוא מחזיק מעמד במשך אלפי שנים וכך הוא ימשיך עד שנגיע בעז"ה לימי ביאת המשיח בה יזכה עמ"י למצב האידיאלי בה הוא חי בשלווה ובשמחה ובאמונה בארץ!


Commentaires

ניתן למצוא את כל הנספחים הנדרשים בקובץ המצורף.Les ressources relatées peuvent etre trouver sous:
» All > Le calendrier juif > Yom Haatzmaout
Visitor Comments: