The Importance Of Debate - קבלת פנים

Details du fichier:

Type de ressource: Debat dans: Hebrew

Ans 13 - 14

Taille du groupe 10 - 25

Temps estime: 30 minutes

Pour plus de détails...

 
Commentaires et examens

Stats:
Vues: 4000
Téléchargés: 762

Rated 248 times
Add this file to your personal library.

Avez-vous tèlècharger ce fichier et avez-vous quelque chose à partager?
C'est l'endroit!Bu

מטרות:

1. לעמוד על חשיבותן של תחושת שייכות ויכולת הידברות התורמות לצמצום  אלימות.

2. להביא למודעות את חשיבותם של כללי התנהגות ברורים המצמצמים התנהגות אלימה.


Contenu de la ressource

 

 

 

 


קהל יעד- כיתה ז-ח

משך הפעולה- כשעה.

מטרות:

1. לעמוד על חשיבותן של תחושת שייכות ויכולת הידברות התורמות לצמצום  אלימות.

2. להביא למודעות את חשיבותם של כללי התנהגות ברורים המצמצמים התנהגות אלימה.

עזרים:

 כרטיס אירוע מצולם - כמספר המשתתפים.

מהלך ההפעלה

שלב א' - אישי

המנחה יחלק לכל משתתף כרטיס אירוע.

המשתתף יעיין בו ויענה על השאלות שבסופו.

למנחה:

ניתן לחלק לתלמידים כרטיס ובו אירוע/ים מחיי הכיתה, בנוסף לאירוע המוצע או במקומו.

שלב ב' - במליאה

המשתתפים יציעו את הצעותיהם להתנהגויות חלופיות באירוע הנדון.

שאלות לדיון:

1. מהם, לדעתכם, הגורמים להתפרצות האלימה המתוארת באירוע?

            (חוסר תחושת שייכות, זלזול בחוקי בית הספר, חוסר הידברות, תסכול וכו').

2. אילו מבין ההצעות שהצעתם עשויות לחזק חוליות חלשות אלה ובכך לתרום לצמצום האלימות?

3. המנחה יקרא בפני המשתתפים קטע משירו של נתן אלתרמן "מקרה פעוט":

            "אם מטפחים אנו חזון גדולות אוטופי,

            גם בקטנות חובה לנגוע לפרקים,

            ואל נאמר שהמקרה הוא מיקרוסקופי,

            במיקרוסקופ החי, נגלים החיידקים".   

(הטור השביעי, כרך א', הוצאת הקיבוץ המאוחד, ת"א 1986, עמ' 203, 

 (כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם)         

 

            מהו, לדעתכם, המסר של השיר?

4. כיצד מסר זה מתקשר להתמודדות עם מקרי האלימות?

5. הציעו הצעות מעשיות לחיזוק תחושת השייכות וערוצי ההידברות בכיתה ובבית ספרכם.

 

                                        כרטיס אירוע

בוגרי חטיבת הביניים התקבלו ביום הראשון ללימודים על ידי נציגי מועצת התלמידים אחרי פגישתם עם המחנכים. נציגי מועצת התלמידים הכינו קטעים המתארים את הווי בית הספר וכן הציגו את עיקרי התקנון שחובר בידי המועצה הפדגוגית והתלמידים.

במהלך הצגת הדברים השמיע אחד התלמידים החדשים מילות זלזול כלפי דבריהם  של נציגי המועצה: "תפסיקו עם זיבולי המוח האלה! את מי זה מעניין?"

תגובת המציגים היתה - "עוף החוצה!"

גם תלמידים אחרים הגיבו. קמה מהומה ולא ניתן היה להמשיך את השיחה.

 

 

שאלות:

1. אילו היית נוכח באירוע, כיצד היית מגיב כתלמיד השכבה הבוגרת וכתלמיד חדש? 

2. בחן את הצעותיך - האם הן עשויות לתרום לצמצום ההתפרצות האלימה?

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les ressources relatées peuvent etre trouver sous:
» All > Bein Adam l'Chavero > Dynamique de groupe
» All > Bein Adam l'Chavero > General
Visitor Comments: