Peula

Torah & Avodah People

רקע:

ישנו בלבול גדול בהבנת הצד הרעיוני והמעשי של הסיסמא "תורה ועבודה", עד כדי כך שיש מי שרואה בסיסמא הזאת הכוונה למשהו לא מציאותי ואולי אף לקוי, וכל זאת מפני שלא בירר לעצמו את המשמעות והמקורות שלה.

מטרת הפעולה:

1. להראות שהאידיאל שבסיסמא "תורה ועבודה" הוא ליצור חברת תורה ועבודה.

2. להראות שחיי תורה שלמים הם חיי תורה שמיושמים גם בחיים של עבודה ומעשה.

leeftijden: 10-159222 bekekenView Detailsbekijken
Presentatie
leeftijden: 10-192905 bekekenView Detailsbekijken
Spelletje
leeftijden: 10-182368 bekekenView Detailsbekijken
Traktatie
leeftijden: 1-10016013 bekekenView Detailsbekijken
Spelletje
leeftijden: 10-182555 bekekenView Detailsbekijken

 

Aanbevolen Links

60 Years for Israel - links
Categorized links on many subjects for 60 Years for Israel