-

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Peula - Atividade em: Hebrew
Idade: 13-17
O tamanho do grupo: 10-30
Tempo estimado: 45 minutos

Mais detalhes...

Baixar

Baixe este arquivo (547 KB)

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 12762
Transferido: 20433

Rated 319 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos

מטרת הפעילות  החניך יבין את משמעות השפה כחלק מתרבות והווי לאומי, ואת משמעות הדיבור והלימוד של השפה העברית  כחלק מתקומת עם ישראל. היכרות עם דמותו ופועלו של אליעזר בן יהודה


Recurso Conteúdo
מהלך
שלב ראשון-משחקים "טאבו"-
משחק ב-2 קבוצות,בכל סבב נציג הקבוצה מקבל כרטיס ועליו מילה ראשית, וארבע מילים משניות (הקשורות אסוציאטיבית למילה הראשית). על הקבוצה לגלות את המילה הראשית.לנציג אסור להשתמש במילה עצמה,במילים המשניות (בכל הטיותיהן), ובפנטומימה.עדיף שהמילים הראשיות תהינה מילים מהווי הקבוצה. (דוגמאות לכרטיסים-נספח 1)
סיכום ביניים- כפי שראינו במשחק-,מילים משותפות לקבוצה מסוימת מעלות הקשרים דומים אצל כל חברי הקבוצה ומהוות גורם מקשר בין החברים-המילים יוצרות לקסיקון הבנוי על החוויה המשותפת כקבוצה ויוצרות מכנה משותף. כך גם שפה של עם בנויה על מאפייני העם ויוצרת מכנה משותף בין כל דוברי השפה,ונהיית בעצמה לאחד ממאפייני העם.  
שלב שני-אליעזר בן יהודה
המדריך מספר על חייו ופועלו של אליעזר בן יהודה (נספח 2) תוך דגש על הנק' הבאות-
האידיאולוגיה שעמדה מאחורי מפעל החייאת השפה,זיקתה של העברית המחודשת לתרבות ולדת היהודית (תנ''ך, ספרות יהודית עתיקה), תגובת סביבתו של בן יהודה למפעלו.
בסיום מקריאים, מתרגמים(תלוי ברמת העברית בקבוצה...) ומשמיעים את השיר על אליעזר בן יהודה (נספח3,4).
שלב שלישי-חידות בציורים על סלנג עברי.
(נספח5) החידות עצמן יכולות להיות בשפה המדוברת,תלוי ברמת העברית של חברי הקבוצה.(5-7 דק')
לאחר המשחק פותחים בדיון-האם סלנג הוא חלק מהשפה-ואם כן עד איזו רמה?(לדוג': האם נכתוב בסלנג?) מה החשיבות של לימוד עברית תקינה מול חשיבות לימוד שפת הרחוב?
נביא את דעתו של פרופ' גלעד צוקרמן הטוען כי כללי השפה נקבעים ע''י מדבריה ולכן אין ערך לכללי השפה.
לסיכום-ראינו כי השפה היא מרכיב חשוב בזהותו של כל עם.נדגיש כי במקרה של העם היהודי השפה מקורה בתרבות העתיקה של עמנו (כפי שלמדנו מבן יהודה), ולכן כאשר אנו מדברים ולומדים עברית, אנו מתחברים לזהותנו היהודית ונעשים שותפים בתהליך החייאתה ובכך גם בתהליך תקומת העם היהודי.לכן יש חשיבות עצומה לדיבור וללימוד השפה העברית ומקורותיה.
שלב רביעי-סיכום
במהלך הפעולה עמדנו על ייחודה של השפה כמאפיין לאומי וכגורם מקשר בן בני עם מסוים (כפי שראינו במשחק "טאבו"),בייחוד התמקדנו בשפה העברית ובתהליך תחייתה ע''י אליעזר בן יהודה.ראינו כי השפה העברית המחודשת נשענת על המקורות היהודיים הקדומים ומהווה חלק מהתרבות היהודית,ולכן תחייתה היא חלק מתחיית התרבות היהודית-שבלעדיה לא ניתן לקיים חיים לאומיים.לבסוף ראינו כי לימוד העברית ולימוד מקורותיה מחבר אותנו לזהותנו היהודית ,והדגשנו כי בלימוד ודיבור העברית אנו נעשים שותפים בתהליך תקומת עם ישראל.
 
נספחים:
נספח 1-דוגמאות לכרטיסים במשחק טאבו. (עדיף להמציא לבד ולהשתמש במילים מהווי הקבוצה)
נספח 2-סיכום על חייו ופועלו של אליעזר בן יהודה
נספח 3-מילים לשיר על אליעזר בן יהודה
נספח 4-קובץ שמיעה-השיר על אליעזר בן יהודה
נספח5-חידות בציורים על סלנג עברי (צריך לצבוע-מומלץ להוסיף עוד,ולשנות כך שהחידות הן בשפה המדוברת....)

Comentários de Recursos

ניתן למצוא את כל הנספחים בקובץ המצורףVisitor Comments: