World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Playing Games During Davening? - (לא) משחקים בתפילה

Fil detaljer:

Typ av resurs: Spel in: Hebreiska
Ålder: 7-11
Storlek: 5-30
Beräknad tid: 45 minutes

Ytterligare detaljer...

Ladda ner

Ladda ner denna fil (34 KB)

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 8115
Nerladdad: 3046

Rated 314 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål

מבוא : והפעם משחקים ...


Resursinnehåll

בס"ד

(לא) משחקים בתפילה.

(פעולה לחבריא א').

 

מבוא : והפעם משחקים ...

         

מהלך:

 

שלב א' :המדריך יחלק את החניכים ל- 4 קבוצות.

על הקיר יהיה תלוי החלק הראשון מ"עלינו לשבח".

בקטע הכתוב יהיו חסרות מילים. על כל קבוצה יהיה להשלים את המילים החסרות.

המילים המודגשות הן המילים שיש להשמיט:

"עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית,

שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה

שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם.

שהם משתחוים להבל וריק ומתפללים אל אל לא יושיע.

ואנחנו כורעים ומשתחוים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה."   

 

 

 

שלב ב' : המדריך יחלק לכל קבוצה שתי חבילות פתקים. חבילה אחת תהיה עם פסוקים מתפילת חנה וחבילה שניה עם הלכות שנלמדות מהפסוקים.

על כל קבוצה לחבר בין הפסוק וההלכה המתאימה:

 

" וחנה היא מדברת על ליבה "

"רק שפתיה נעות"

"וקולה לא ישמע"

"ויחשבה עלי לשיכורה"

"אני בצדק אחזה פניך"

"יראוך עם שמש"

"והתפללו אליך דרך ארצם"

"ארחץ בנקיון כפי"

מכאן שצריך לכוון את ליבו בתפילה.

מכאן שצריך לבטא את התפילה בשפתיו.

מכאן שאסור שיגביה את קולו בתפילה.

מכאן שאסור ששיכור יתפלל.

מכאן שצריך לתת צדקה לפני התפילה.

מכאן שצריך להתפלל בהנץ החמה.

צריך לכוון את ליבו לירושלים ולקודש הקודשים.

צריך לנקות ידיו לפני התפילה.

 

 

המדריך יעבור עם החניכים על התשובות הנכונות.

 

שלב ג' : המדריך יקריא משפטים ועל כל קבוצה לזהות מהיכן לקוח המשפט:

(קבוצה שמצליחה לנחש ראשונה מקבלת ניקוד.)

"למען שמו באהבה"-                                    ברכת האבות בתפילת שמונה-עשרה.

"אל תביאני לידי חטא"-                               ב"ויהי רצון ", אחר ברכות השחר.

"לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת"-           ב"ויברך דוד".

"רוצה ה' את יראיו את המיחלים לחסדו"- בפסוקי דזמרא ( במזמור- "הללויה כי

טוב זמרה אלוהינו..).

"מי כמוך באלים ה'"-                                   שירת הים.

 

 

 

 

שלב ד' : על מה התפלל כל אחד מהאישיים בתנ"ך?

כל קבוצה תקבל תנ"ך ורשימה של אנשים ומקורות:

אליעזר עבד אברהם (בראשית כד יב).

משה (במדבר כז טו)

יהושע (יהושע ז ז-ט)

שמשון (שופטים טז כח).

אברהם (בראשית יח כג-כו).

 

 

שלב ה' : כל חניך יחבר תפילה משלו ויכתוב אותה על דף. המדריך יאסוף את כל התפילות ויערבב. כל חניך יקבל שלוש סוכריות או שלושה מסטיקים. המדריך יקריא תפילה.  לחניכים שחושבים שהם יודעים למי שייכת התפילה יש אפשרות להמר .מי שמהמר כותב את שמו על פתק ואת שם מחבר התפילה.  חניך שמצליח לנחש מקבל סוכריה/מסטיק, אם  ניחש לא נכון- נותן מסטיק למדריך.

 

 

 Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Games > Allmänt
» All > Judaism > G-dstjänst
Visitor Comments: