World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

What Is The Chain? - מהי השרשרת?

Fil detaljer:

Typ av resurs: Peula / aktivitet in: Hebreiska
Ålder: 15-20
Storlek: 8-30
Beräknad tid: 45 minutes

Ytterligare detaljer...

Ladda ner

Ladda ner denna fil (48 KB)

Ytterligare filer
Attach for- What is the chain- HEB.doc (0.04 mb) Kalla Hebreiska
kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 5921
Nerladdad: 1345

Rated 400 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål

מטרת הפעולה:

להוביל את המדריכים לראייה מעט יותר מוגבהת על העולם היהודי מאשר זו הנשקפת לכולנו ביומיום. ננסה להציג בפניהם את מהותו של העולם היהודי, את מטרת קיומו של העם, את היופי הקיים ביהדות – הכל סביב ההנחה שהיהדות אינה אוסף חוקים ומגבלות על האדם. כל אלו נועדו להשגת המטרות שהיהדות מתיימרת לממש.


Behövligt material

עזרים נדרשים:

תמונות שונות, נספח קטעי קריאה


Resursinnehåll

מהי השרשרת??

אוכלוסיית יעד: מדריכי סניף בנ"ע

מטרת הפעולה:

להוביל את המדריכים לראייה מעט יותר מוגבהת על העולם היהודי מאשר זו הנשקפת לכולנו ביומיום. ננסה להציג בפניהם את מהותו של העולם היהודי, את מטרת קיומו של העם, את היופי הקיים ביהדות – הכל סביב ההנחה שהיהדות אינה אוסף חוקים ומגבלות על האדם. כל אלו נועדו להשגת המטרות שהיהדות מתיימרת לממש.

עזרים נדרשים:

תמונות שונות, נספח קטעי קריאה

הקדמה:

  נקדים ונבהיר למשתתפים, שגם ביחידה זו אנו עומדים להעמיד אותם בפני שאלות קשות ומורכבות. גם פה, התייחסותם ליחידה והתשובות שהם יתנו לעצמם (ולנו) עשויות להשפיע על חייהם באופן משמעותי מאוד. לכן, הם נדרשים לכנות ורצינות.

  מעבר לכך, אנו מבקשים להדגיש, שבתום היחידה, ולא משנה מה תהיינה התשובות שלהם והמשמעות מכך, אנו נשאר חברים.

תוכן הפעולה:

א.

  נשאל את המשתתפים "מהי יהדות בשבילך?" נבקש מהם לזרוק אסוציאציות וכל מה שעולה בראשם, ללא צורך בנימוקים. נרשום הכל על לוח גדול (לפעולה בשבת ניתן להכין מראש כמה עשרות פתקים עם האסוציאציות שמן הסתם תעלינה, ולפזר על הרצפה את מה שנאמר ע"י המשתתפים). לאחר שיבשו המוחות, נחלק את המשתתפים לקבוצות ונבקש מכל קבוצה לבחור את 7 האסוציאציות שלדעתם משרטטות באופן הנכון ביותר את היהדות. לאחר מכן נעמת בין הקבוצות ונביא לכך שיתקיים דיון במליאה (כל המשתתפים).

  מתודה אחרת אפשרית היא להציג מס' תמונות שונות (הכותל, לימוד תורה, חוף ים, מלחמות ישראל, טיול בהודו, רפורמים, מפת א"י, בית כנסת, נתינת צדקה וכד', כולל תמונות שההוויה המתרחשת בהן אינה ישראלית-דתית מובהקת) ולבקש את המשתתפים לבחור בתמונות שמשרטטות טוב יותר את היהדות. מובן שהסיכוי להגיע להסכמה, אף בין אנשים שגדלו באותו "בית יוצר" שואפת לאפס.

ב.

  נדון בכמה קטעים, מהם עולה מהותה של היהדות בעיני אנשים שונים. ניתן לקיים בקבוצות קטנות. כל קבוצה תייצג קטע אחד ותסביר לכולם את הנאמר בו.

קטעים מצורפים בנספח.

סיכום:

  ליהדות אין הגדרה מדויקת המוסכמת על כלל היהודים. לכל ניסיון הגדרה יהיו מתנגדים, ולא מעטים. עם זאת, אנו נדרשים להבין את מהותה של היהדות העולה ממקורות שונים ומגוונים. היהדות שואפת לחנך את נאמניה להשתית את חייהם על ערכים מוסריים נעלים (לא בהכרח ע"פ סדר חשיבות): מוסר, אמת, צדק, משפט, חסד, הצנע לכת, כבוד האדם, קדושת החיים, סובלנות, קבלת השונה, אהבת הטבע ועוד. מטרת המצוות, האיסורים והתקנות כולם היא חינוך האדם לערכים מוסריים אלו. אין למצוות ערך בפני עצמן, כפי שעולה מדבריו של הרב קוק – אין טעם במצוות אם אין הן מוסיפות על המוסר הטבעי הנטוע בלב האדם.

נסיים בקטע זה של הרב קוק מאורות הקודש ג', עמ' כ"ז – "אסור ליראת שמים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם, כי אז אינה עוד יראת שמים טהורה". אפשר להכינו כצ'ופר ולהציע למדריכים להניח קטע זה בארנק או במקום חשוב ע"מ שיהווה עבורה מצפן ומורה דרך כל חייהם.

נספחים:

נספח 1:

קטעי קריאה מצורף בקובץ נפרד.

נספח 2:

"אסור ליראת שמים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם, כי אז אינה עוד יראת שמים טהורה. סימן ליראת שמים טהורה הוא כשהמוסר הטבעי, הנטוע בטבע הישר של האדם, הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלעדה.

אבל אם תצוייר יראת שמים בתכונה כזאת שבלא השפעתה על החיים היו החיים יותר נוטים לפעול טוב, ולהוציא את הפועל דברים מועילים לפרט ולכלל, ועל פי השפעתה מתמעט כח הפועל ההוא, יראת שמים כזאת היא יראה פסולה" (הרב קוק, אורות הקודש ג', עמ' כ"ז)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Resurs kommentarer

הפעולה היא חלק שני מתוך שתי פעולות.

פעולה ראשונה- חוליה בשרשרת?Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Judaism > Judisk identitet
» All > Hadracha > Utbildning
» All > Am Yisrael > Allmänt
Visitor Comments: