Different Tipes Of Communities And Settlements In Israel - סוגי הקהילות וההתיישבות בארץ

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : פעולה בשפה: עברית

גילאים 13 - 16

גודל קבוצה 25 - 30

משך הפעולה : 45 דקות

פרטים נוספים...

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 4911
הורד: 568

Rated 248 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!מטרת הפעולה

החניך יבין את משמעות חיוב ההתיישבות בארץ וכן את גודל חשיבות כל קהילה באשר היא שהרי כולם ביחד מובילות לביסוס ההתיישבות וצמיחת הארץ.


עזרים נדרשים

. הכנת הפעולה:

  • הקדמה על הנושא- מה הכוונה במילה התיישבות? הבאת פסוקים מבראשית יב, ג'.

  • הכנת שאלון טריוויה אשר בסופו יורכב פאזל בצורת א"י .

  • הכנת מפת א"י על בד.


תוכן הפעולה

סוגי הקהילות וההתיישבות בארץ

שלבי הפעולה:

א. פתיחה: הבנת משמעות חשיבות התיישבות בארץ ובירור הפסוק אשר נצטווינו.

ב. משחק פאזל.

ג. סיכום הפעילות.

5. מהלך הפעולה – מפורט:

א. פתיחה: איזה ערים הם מכירים? מהם הערים המקודשות בארץ? מה מסמל עבורם המילה התיישבות? איתור מקומות וערים בזיקה למפה- בירור ידע קודם שיש לחניכים לגבי יישוב הארץ באזורים שונים.

ב. פאזל: החניכים ישאלו שאלות על א"י בזיקה למפה ולציווי שנצטווינו בבראשית ויצטרכו להסביר לפי הפירושים השונים את חשיבות ההתיישבות.  

ג. סיכום הפעולה: החניך יבין את משמעות ההתיישבות בארץ לפי מקור מהתורה.  

נספחים

1. "ויאמר ה' אל אברם: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך, והיה ברכה. ואברכה מברכיך ומקללך אאור, ונברכו בך כל משפחות האדמה" (יב, א-ג).

כבר פסוק ראשון זה, הפותח את קורות ישראל, עניינו: ארץ ישראל.
וזהו דבר האלוהים הראשון לאביו הראשון של ישראל. יש כאן רמז לבשורה האוניברסאלית שיש לישראל, והיא קשורה בארץ ישראל. אין אפוא ספק כי ארץ ישראל תופסת מקום נכבד במחשבה המקראית ובהשקפת העולם הישראלית.


2. נאמר בבראשית רבה (לט ח): 

"לך לך, אחת מארם נהרים ואחת מארם נחור":

וטעם להזכיר "ארצך ומולדתך ובית אביך", כי יקשה על האדם לעזוב ארצו אשר הוא יושב בה ושם אוהביו ורעיו וכל שכן כשהוא ארץ מולדתו ששם נולד, וכל שכן כשיש שם כל בית אביו, ולכך הוצרך לומר לו שיעזוב הכול לאהבתו של הקב"ה:

3. אל הארץ אשר אראך פירוש רמב"ן
היה נודד והולך מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר, עד שבא אל ארץ כנען ואמר לו לזרעך אתן את הארץ הזאת, אז נתקיים "אל הארץ אשר אראך" ואז נתעכב וישב בה. ומה שאמר ויצאו ללכת ארצה כנען, לא להתיישב בה, כי עדיין לא ידע כי על הארץ ההיא נצטווה, אלא שאחז צדיק דרכו דרך ארץ כנען, כי כן היה בדעתו ובדעת אביו גם מתחלה בצאתם מאור כשדים. ומפני זה אמר ויהי כאשר התעו אותי אלוהים מבית אבי (להלן כ יג), כי היה תועה כשה אובד:
ויתכן לומר כי אברהם מהראשונה ידע כי ארץ כנען היא נחלת ה' ובה ייתן ה' חלקו, והאמין כי "אל הארץ אשר אראך" ירמוז לו על ארץ כנען, או על כולה, או על אחת מכל הארצות האל, ושם פניו אל כלל ארץ כנען, כי שם הארץ אשר יראנו באמת:

 

 


הערות כלליות
ניתן למצוא את הנספחים בקובץ המצורף.


פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > חגים ומועדים > יום העצמאות
תגובות הגולשים: