Rav Cook On Eretz Yisrael - על ארץ ישראל - מתוך כתבי הרב קוק זצ"ל

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : מאמר בשפה: אנגלית

גילאים 15 - 20

גודל קבוצה 1 - 100

משך הפעולה : 60 דקות

פרטים נוספים...

הורדה

Mekorot - rav kook on Eretz Israel.doc (40 KB)

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 8643
הורד: 9459

Rated 288 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!תוכן הפעולה

על ארץ ישראל - מתוך כתבי הרב קוק זצ"ל

 

אורות ארץ ישראל, א'   

 

האמוץ האמתי של רעיון היהדות בגולה בא יבא רק מצד עמק שקועו בארץ ישראל, ומתקות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות.

צפית ישועה היא כח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה.

 

The true strengthening of the Jewish idea in exile will come about only through the depth of its immersion in the land of Israel, and from the hope of the land of Israel it will receive always its essential characteristics.

The expectation of salvation is the force that preserves exilic Judaism; the Judaism of the land of Israel is salvation itself.

 

 

אורות ארץ ישראל, ג'

 

יצירה עצמית ישראלית, במחשבה ובתקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל.

 

Independent Israelite creation, in thought and in life and action, is possible only in the land of Israel.

 

 

אורות ארץ ישראל, ד'

 

אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו, בחוץ לארץ,  כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. אמנם

לפי גודל התשוקה והקשור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדככים מיסוד אוירא דארץ ישראל החופף על כל מי שמצפה לראותה.

"שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה".

 

It is impossible for a Jew to be faithful to his thoughts and visions outside of the land in the same way that he is faithful in the land of Israel. However, in relation to the longing and attachment of a person to the land of Israel, his thoughts become purified by virtue of the “air of the land of Israel” that hovers over all who long to see her.

“Gladden Jerusalem and rejoice in her all her lovers.”

 

 

אורות התחיה, כח

 

הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל,

והקודש שבגולה יחובר אל קודש הארץ, "ועתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל.

 

The sanctity of nature is the sanctity of the land of Israel, the holiness of the exile will be joined to the holiness of the land. “Eventually the synagogues and study-houses of Babylonia will be relocated to the land of Israel”. 

 

 

אורות התחיה, נ'

 

צריכה ארץ ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושבים עליה מסודרים בכל סדריהם: מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם, אז חיה היא תורה

 

The land of Israel must be built, and all of Israel dwelling upon her, established in every way: temple and kingdom, priesthood and prophecy, judges and officers and all their infrastructure. Then the oral law lives in glory, blossoms, and flowers.

 

 

שבת הארץ עמ' יז

 

סגולת הארץ וסגולת האומה מתאימות יחד. כשם שהאומה היא מיוחדת להרוממות האלהית במעמקי חייה, כך הארץ, ארץ ד', היא מכשירה את העם היושב עליה בנחלת עולמים.

 

The uniqueness of the land and the uniqueness of the nation belong together. The same way the nation is designed to have the Godly spirituality in its very life, so too the land, God’s land, is designed to prepare its people with an eternal.

 

 

עולת ראיה א' עמ' מ

 

"ארץ ישראל יש לה הסגולות החיות העליונות, יש בכחה להפך את התכן היותר רע והיותר מקולקל לטובה ולברכה.

 

“The Land of Israel is singular in its upper realms, it has the power to turn the worse and more spoiled materials into goodness and blessings.”

 

 

עין איה ברכות ב' עמ' 186 על מא א

 

ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש, כל הקרוב לארץ מוקדם לברכה

"מי שיש לו יותר אהבה לארץ ויותר השתדלות בענין ישוב ארה"ק הוא מוקדם לברכה והוא קרוב יותר אל השלימות."

 

‘A land of wheat, barley, grape, fig, and pomegranate; a land of oil-olives and date-honey’ whatever’s closer to the word ‘land’ is being blessed on first –

“Whoever has more love for the land and more endurance in trying to build and settle Eretz Israel, he will get blessed earlier, and he is closer to the wholeness of God.”

 

 

 

אדר היקר, עמ' קיב

 

"התחיה של 'השבת לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם'  אי-אפשר להיות כי-אם דוקא על-ידי אוירא דארץ-ישראל."  

 

“The revival of ‘And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers’ cannot come about unless influenced by the “air of the land of Israel”. 

 

 

למהלך האידאות בישראל, ב'

 

השאיפה להקים צבור אנושי גדול אשר "ישמור את דרך ד' לעשות צדקה ומשפט"(בראשית יח 19).

למלואה של שאיפה זו צריך דוקא, שצבור זה (עם ישראל) יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכסא ממלכה לאומית, ברום התרבות האנושית, "עם חכם ונבון וגוי גדול"(דברים ד 6), והאידיאה האלהית המוחלטת מושלת שמה ומחיה את העם ואת הארץ במאור חייה.

                    

The goal is to establish a big human population that “will follow the Path of G-d, commit to lives of Righteousness and Justice“.

In order to fulfill this goal there is a need in particular that the population (the people of Israel) will have a political country, social order, and a national kingship at the top of the human culture, “a huge, understanding and great nation“, and the ultimate Godly ideal rules and revives the people and the land in its light of life.

 

 

 

ספר הכוזרי - מאמר חמישי כז

 

"אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו” (תהילים קב 14) זאת אומרת ירושלים לא תבנה כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל תכלית תשוקה עד אשר יחוננו את אבניה ואת עפרה.

 

 

This means that Jerusalem will not be built unless the people of Israel will long to the stones and the dust of the land of Israel.פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > ארץ ישראל > כללי
» הכל > אישים > ציונות דתית
תגובות הגולשים: