Sorce Sheet- Holocaust - דף לימוד בנושא שואה

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : קטע בשפה: עברית

גילאים 10 - 50

גודל קבוצה 1 - 1000

משך הפעולה : 10 דקות

פרטים נוספים...

הורדה

Shoa-_Daf_Limud-_HEB.doc (68 KB)

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 13950
הורד: 3578

Rated 523 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!תוכן הפעולה

בס"ד

סניף רמת-חן

יום הזכרון לשואה ולגבורה תשנ"ח

שלש עשרה שנה עברו מאז שנשלם הקרבן  - ומאז ועד עתה דממה ירדה על העולם ואין מי שיזעיק אותה - ודרך רשעים צלחה להשתיק כל העולם מן הרצח אשר בידם - ולא זו בלבד, אלא הצליחו לשכחו מלב עם ישראל  בעצמו - ולא שכחה פשוטה בלבד, אלא בשכחה ערומה עמוקה, שכחה בעד פרוטה של כופר נפש - והשכחה הולכת ומתגברת דבר יום ביומו - ולא יהיה לפלא אם בעוד בחיים היותנו יכחישו בנינו ובני בנינו את הכל בפנינו, כי נזקין - לאמר, אפשר שנהרגו גם אלף אנשים יהודים במשך המלחמה באסון - והזקן הטיפש הזה מחליף אלף, באלפי אלפים, ואנשים, ביונקי שדיים - ואסון - במזיד.

 (מן המצר / הרב מיכאל דב וייסמנדל זצ"ל, 1958)

 

זכור את אשר עשה לך עמלק

בדרך בצאתכם ממצרים:

אשר קרך בדרך ויזנב בך כל

הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע

ולא ירא אלקים:

והיה בהניח ה' אלקיך לך מכל

אויבך מסביב בארץ אשר

ה' אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה

תמחה את זכר עמלק

מתחת השמיים

לא תשכח:

 

(דברים כ"ה פסוקים י"ז - י"ט)

היא שצונו לזכור מה שעשה לנו עמלק בהקדימו להרע, ולשנוא אותו בכל עת ועת ונעורר הנפשות במאמרים להלחם בו ונזרז העם לשנוא אותו עד שלא תשכח המצוה ולא תחלש שנאתו ותחסר מהנפשות של אורך הזמן. והוא אמרו יתברך "זכור את אשר עשה לך עמלק" יכול בלבבך כשהוא אומר "לא תשכח" הרי שכחת הלב אמור הא מה אני מקיים זכור שתהא שנאתו בפיך, הלא תראה שמואל בהתחילו לעשות המצוה הזאת איך עשה שהוא זכר תחלה מעשהו הרע ואחר כך צוה להרגו. והוא אמרו יתברך פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל.

 

 

אבל עליכם לדעת שבכל דור ודור שעומדים עלינו לכלותנו, הכל הוא מעמלק שמתלבש כל פעם באומה אחרת. וזהו שנאמר בפרשת חוקת "וישמע הכנעני מלך ערד כי בר ישראל דרך אתרים וילחם בישראל" ואמרו חז"ל  מה שמועה שמע ובא שמע שמת אהרון ונסתלו ענני הכבוד וכבר נתבאר שם בבאור לפרשת חוקת שעמלק היה זה שבא ונתלבש בלבוש כנען שכן עמלק בשנאתו לישראל היה מחפש לראות מה זכות יש לישראל שתגן עליהם בעת ההיא. ובחר אומה אחת שגם לה יש כח וזכות לנצח את ישראל. ורמרו חז"ל על הפסוק "ויבואו עד גורן האטד" שבאו כל המלכים להספיד את יעקב, ראוי היה כנען להכישו כאטד אלא עמד לו זכותו שהספיד ליעקב. והנה כאן במיתת אהרון כתוב "ויבכו את אהרון שלשים יום כל בית ישראל ועכשיו בא עמלק בגלל חטא המרגלים כמו שדרשו חז"ל דרך האתרים. וחשב כיון שהספידו את אהרון תעמוד להם זכות המצוה להגן עליהם מפני חטא המרגלים. לכן נתלבש בכנען שגם להם היה זכות הספדו של יעקב ובכוחו לנצחם. אנו רואים מכאן שעמלק מתלבש בל דור באומה אחרת ולכן נצטוינו למחותו מן העולם.

 

(מעם לועז , כי תצא כ"ה, י"ז)

 

מדת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים היא כוללת

את כל הברואים כולם, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר ולא עם ולשון, ואפילו עמלק אינו נמחה כי אם מתחת השמים, אבל על ידי הזיכוך מתעלה הוא לשורש הטוב אשר הוא מעל לשמיים ונכלל הכל באהבה העליונה. אלא שצריך כח גדול וטהרה עצומה ליחוד נשגב זה.

 

(הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל / מוסר אביך)

 

מבני בניו של סיסרא לימדו תורה בירושלים, מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים ומאן נינהו? שמעיה ואבטליון. מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק.

 

(סנהדרין צ"ו ע"ב)

 

לא תתעב אדומי כי אחיך הוא: לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו: בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל ה':

 

(דברים פרק כ"ג פסוקים ח'-ט')

 

על הפסוק לא תתעב אדומי - הטעם הוא דמצינו דכח האב הוא נטוע ומושרש עד דור שלישי בלבד.

 

(דברי שאול - הרב יוסף שאול הלוי נתנזון  זצ"ל לבוב תרל"ה)

 

לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים: עת ללדת ועת למות עת לטעת ועת לעקור נטוע:  עת להרוג ועת לרפוא עת לפרוץ ןעת לבנות: עת לבכות ועת לשחוק עת ספוד ועת רקוד: עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים עת לחבוק ועת לרחק מחבק: עת לבקש ועת לאבד עת לשמור ועת להשליך: עת לקרוע ועת לתפור עת לתפור ועת לחשות ועת לדבר: עת לאהוב ועת לשנוא עת מלחמה ועת שלום:

 

(משלי ג', א'-ח')

 

 

 

שלש עשרה שנה עברו מאז שנשלם הקרבן  - ומאז ועד עתה דממה ירדה על העולם ואין מי שיזעיק אותה - ודרך רשעים צלחה להשתיק כל העולם מן הרצח אשר בידם - ולא זו בלבד, אלא הצליחו לשכחו מלב עם ישראל  בעצמו - ולא שכחה פשוטה בלבד, אלא בשכחה ערומה עמוקה, שכחה בעד פרוטה של כופר נפש - והשכחה הולכת ומתגברת דבר יום ביומו - ולא יהיה לפלא אם בעוד בחיים היותנו יכחישו בנינו ובני בנינו את הכל בפנינו, כי נזקין - לאמר, אפשר שנהרגו גם אלף אנשים יהודים במשך המלחמה באסון - והזקן הטיפש הזה מחליף אלף, באלפי אלפים, ואנשים, ביונקי שדיים - ואסון - במזיד.

 (מן המצר / הרב מיכאל דב וייסמנדל זצ"ל, 1958)

 

 

זכור את אשר עשה לך עמלף בדרך בצאתכם ממצרים: אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלקים: והיה בהניח ה' אלקיך לך מכל אויבך מסביב בארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח:

 

(דברים פרק כ"ה פסוקים י"ז - י"ט)

 

 

היא שצונו לזכור מה שעשה לנו עמלק בהקדימו להרע, ולשנוא אותו בכל עת ועת ונעורר הנפשות במאמרים להלחם בו ונזרז העם לשנוא אותו עד שלא תשכח המצוה ולא תחלש שנאתו ותחסר מהנפשות של אורך הזמן. והוא אמרו יתברך "זכור את אשר עשה לך עמלק" יכול בלבבך כשהוא אומר "לא תשכח" הרי שכחת הלב אמור הא מה אני מקיים זכור שתהא שנאתו בפיך, הלא תראה שמואל בהתחילו לעשות המצוה הזאת איך עשה שהוא זכר תחלה מעשהו הרע ואחר כך צוה להרגו. והוא אמרו יתברך פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל.

 

(ספר המצוות, מצוות עשה, מצוה קפ"ט / רמב"ם)

 

 

אבל עליכם לדעת שבכל דור ודור שעומדים עלינו לכלותנו, הכל הוא מעמלק שמתלבש כל פעם באומה אחרת. וזהו שנאמר בפרשת חוקת "וישמע הכנעני מלך ערד כי בר ישראל דרך אתרים וילחם בישראל" ואמרו חז"ל  מה שמועה שמע ובא שמע שמת אהרון ונסתלו ענני הכבוד וכבר נתבאר שם בבאור לפרשת חוקת שעמלק היה זה שבא ונתלבש בלבוש כנען שכן עמלק בשנאתו לישראל היה מחפש לראות מה זכות יש לישראל שתגן עליהם בעת ההיא. ובחר אומה אחת שגם לה יש כח וזכות לנצח את ישראל. ורמרו חז"ל על הפסוק "ויבואו עד גורן האטד" שבאו כל המלכים להספיד את יעקב, ראוי היה כנען להכישו כאטד אלא עמד לו זכותו שהספיד ליעקב. והנה כאן במיתת אהרון כתוב "ויבכו את אהרון שלשים יום כל בית ישראל ועכשיו בא עמלק בגלל חטא המרגלים כמו שדרשו חז"ל דרך האתרים. וחשב כיון שהספידו את אהרון תעמוד להם זכות המצוה להגן עליהם מפני חטא המרגלים. לכן נתלבש בכנען שגם להם היה זכות הספדו של יעקב ובכוחו לנצחם. אנו רואים מכאן שעמלק מתלבש בל דור באומה אחרת ולכן נצטוינו למחותו מן העולם.

 

(מעם לועז , כי תצא כ"ה, י"ז / למה נענש עמלק)

 

 

מבני בניו של סיסרא לימדו תורה בירושלים, מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים ומאן נינהו? שמעיה ואבטליון. מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק.

 

(סנהדרין צ"ו ע"ב)

 

 

מדת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים היא כוללת את כל הברואים כולם, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר ולא עם ולשון, ואפילו עמלק אינו נמחה כי אם מתחת השמים, אבל על ידי הזיכוך מתעלה הוא לשורש הטוב אשר הוא מעל לשמיים ונכלל הכל באהבה העליונה. אלא שצריך כח גדול וטהרה עצומה ליחוד נשגב זה.

 

(הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל / מוסר אביך)

 

 

לא תתעב אדומי כי אחיך הוא: לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו: בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל ה':

 

(דברים פרק כ"ג פסוקים ח'-ט')

 

 

על הפסוק לא תתעב אדומי - הטעם הוא דמצינו דכח האב הוא נטוע ומושרש עד דור שלישי בלבד.

 

(דברי שאול - הרב יוסף שאול הלוי נתנזון  זצ"ל, לבוב תרל"ה)

 

 פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > חגים ומועדים > יום השואה
» הכל > חגים ומועדים > עשרה בטבת
» הכל > צ'ופרים
תגובות הגולשים: