World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

70 Names For Jerusalem - 70 שמות לירושלים

Fil detaljer:

Typ av resurs: Kalla in: Hebreiska
Ålder: 6-100
Storlek: 1-100
Beräknad tid: 1 minutes

Ytterligare detaljer...

Ladda ner

Ladda ner denna fil (54 KB)

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 32768
Nerladdad: 13190

Rated 62 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål
כל 70 השמות לירושלים

Resursinnehåll

שבעים שמות  לירושלים

"ירושלים הרים סביב לה  וד' סביב לעמו"

הרד"ק מבאר, שעיני כל העולם על ירושלים וכולם שואפים לכובשה והקב"ה אומר אני בחרתי את עם ישראל ובחרתי את א"י , ובחרתי את ירושלים בתוך א"י לעם ישראל, ואם כך אין לאומות העולם שום זכות בירושלים.

א

ירושלים

לו

עיר קברי אבות

ב

שלם

לז

עיר שחוברה יחדו

ג

ציון

לח

העיר יונה

ד

עיר- דוד

לט

עיר הפרזות

ה

יבוס

מ

נוה שאנן

ו

העיר

מא

יפה נוף

ז

אריאל

מב

האם

ח

ד' – יראה

מג

חיים

ט

עיר האלוקים

מד

ידידות

י

עיר ד' צבקות

מה

גילה

יא

כסא ד'

מו

משוש כל הארץ

יב

ד' שמה

מז

כלילת יופי

יג

בית- קל

מח

רבתי עם

יד

עיר הקודש

מט

בעל המון

טו

הר הקודש

נ

שער בת רבים

טז

קדוש ישראל

נא

דלתות העמים

יז

מקדש

נב

אבן מעמסה

יח

הר מועד

נג

סף רעל

יט

קרית מועד

נד

גיא חזיון

כ

הר חמד

נה

גיא היונים

כא

חפציבה

נו

יושבת העמק

כב

ההר הטוב

נז

צור המישור

כג

מרום

נח

שדה זרע

כד

הקריה

נט

חגוי הסלע

כה

קרית מלך רב

ס

הנצח

כו

קריה נאמנה

סא

מנוחה

כז

קריה עליזה

סב

דרושה

כח

קריה נשגבה

סג

אוה

כט

קרית משוש

סד

טבור העולם

ל

עיר יהודה

סה

עין העולם

לא

עיר הצדק

סו

צואר

לב

עיר האמת

סז

פלטין

לג

עיר הומיה

סח

הר המור

לד

עיר תהלה

סט

בית השלום, עיר השלום

לה

עיר עוז

ע

עדן

 
ששה דברים עתיד הקב"ה לחדש לעתיד לבוא ואחד מהם שמה של ירושלים , מנין? (לפי הכתוב בנבואתו של ישעיהו) " וקרא לך שם חדש אשר פי ד' יקבנו" .Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Jewish Holidays > Jersualemdagen
» All > Eretz Yisrael > Places in Israel > Jerusalem
Visitor Comments: