Quality Of The Environment In Thr Torah - איכות הסביבה במקורות

Detalles del archivo:

Tipo de recursos: Hoja de fuentes Idiomoa: Hebreo

Edad 1 - 100

Cantidad de participantes en el grupo 1 - 100

Tiempo estimado: 1 minutos

Más detalles...

 
Comentarios y criticas 

Stats:
Vistas por tiempo: 9121
Descargadas por tiempo: 1167

Rated 364 times
Add this file to your personal library.

¿Descargaste el recurso y tienes algo para compartir?
Este es el lugar!Contenidos de los recursos

 

איכות הסביבה במקורות

הרחקת מטרד תעשייתי:

"מרחיקין את הנבלות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר חמישים אמה. אין עושין בורסקי, אלא למזרח העיר" (כדי שרוח מערבית תרחיק את הריח הרע מן העיר) (ב"ב כה.)

כריתת עצי פרי:

"כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור" (דברים, כ,\יט)

בל תשחית:

"ולא האילנות בלבד, אלא כל המשבר כלים וקורע בגדים והורס בניין, מעיין ומאבד מאכלות דרך השחתה, עובר בלא תשחית"

(רמב"ם הלכות מלכים פ"ו ה"י)

מטרד הרעש:

"חנות שבחצר יכולין השכנים למחות בידו ולומר לו איו אנו יכולין לישון מקול הנכנסים והיוצאים, אלא עושה מלאכתו בחנותו ומוכר בשוק..." (רמב"ם, הלכות שכנים פ"י, ה"יב)

זיהום אויר:

"שאים עושים בה כבשנות (בירושלים)" רבי נתן אף ניסח הלכה שאת הכבשן יש להרחיק 50 אמה מהעיר. (ירושלמי ב"ב ב,ח)

הרחקת מטרד:

"מרחיקין את הדבורים מן העיר חמישים אמה כדי שלא ינשכו את בני האדם" (תוספתא ב"ב א ז)

מניעת זיהום מים:

"לא ירחץ אדם שהוא מוכה שחין עם יהודי אחר, אלא אם כן יודיענו, שנאמר ואהבת לרעך כמוך" (ספר חסידים לר' יהודה החסיד סימן תרעג)

"העושה מערות לרבים מרחיץ בהם פניו וידיו. היו רגליו מלוכלכות בטיט או בצואה אסור. בבור ובשיח (שמימהם מיוחדים לשתיה) בין זה ובין זה אסור" (תוספתא ב"מ יא לא)

תכנון בניה:

"כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך..." (דברים כ"ב ח)

"לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון" (ב"ב ס.)

"חצר השותפין... שחלקוה יש לכל אחד מהם לכוף את חברו לבנות הכותל באמצע כדי שלא יראה חברו בשעה שמשתמש בחלקו" (שו"ע חו"מ סימן קנז א)

זיהום אויר:

"וכמו כן שמעשנים במקומות ציבוריים יכול כ"א ואחד מהנמצאים שם שחושש מזה לפגוע בבריאותו למחות בידי המעשנים שלא יעשנו" (הציץ אליעזר ר' אליעזר ולדינברג)

כריתת עצי פרי לצרכי בניה:

"ומזה התרתי לאחד שהיה לו קרקע עם אילנות לקוץ האילנות אע"פ שיש בהם פירות כדי לבנות בית דירה עליה" (טור זהב לר' דוד הלוי שו"ע יו"ד סימן קטז, ו)

שמירת הצומח:

איסור על גידול בהמה דקה בא"י

"בשעה שברא הקב"ה את האדם נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: "ראה מעשיי כמה נאין ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך" (מדרש רבה קהלת)

צער בעלי חיים:

"כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו" (שמות כ"ג, ה)

"ששת ימים תעשה מלאכתך... למען ינוח שורך וחמורך..." (שמות כ"ג, יב)

"לא תבשל גדי בחלב אימו" (שמות כ"ג, יט)

"לא תראה את חמור אחיך או שורו נופל בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו" (דברים כ"ב, ד)

"כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך ובכל עץ או על הארץ אפרוחים או ביצים והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים לא תקח האם על הבנים שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך..." (דברים כ"ב ו-ז)

לא תחסום שור בדישו

איסור כלאיים בבהמות (ששור וחמור לא יעבדו יחד בשדה)

 

"אמר ר' יהודה אמר רב: אסור לאדם שיאכל קודם שנתן מאכל לבהמתו שנאמר ונתתי עשב בשדה לבהמתך והדר ואכלת ושבעת"

שריפה\ השחתה:

"כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירה וביער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם" (שמות כ"א, ד)

נקיון

"ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרת בה ושבת וכיסית את צאתך"

 Recursos relacionados se pueden encontrar en:
» Todo > Tora > General
» Todo > La Tierra de Israel > General
» Todo > Actualidad > Con respecto a los eventos actuales
Visitor Comments: