Beliveing In Am Yisruel - אמונה בישראל

Detalles del archivo:

Tipo de recursos: Clase Idiomoa: Hebreo

Edad 15 - 100

Cantidad de participantes en el grupo 5 - 30

Tiempo estimado: 30 minutos

Más detalles...

 
Comentarios y criticas 

Stats:
Vistas por tiempo: 7403
Descargadas por tiempo: 764

Rated 474 times
Add this file to your personal library.

¿Descargaste el recurso y tienes algo para compartir?
Este es el lugar!Objetivo del recurso

מטרות השיעור

 

1.                              להבין את כוחו המיוחד של עם ישראל

2.                              צריך להאמין בכוחות של עם ישראל


Contenidos de los recursos

נושא השיעור: אמונה בעם ישראל

 

מטרות השיעור

 

1.                              להבין את כוחו המיוחד של עם ישראל

2.                              צריך להאמין בכוחות של עם ישראל

 

מבנה השיעור

 

1.                              הקדמה

2.                              הרמב"ם בהלכות תשובה

3.                              מדוע נגאלו ישראל ממצרים

4.                              קדושת ישראל

5.                              סיכום

 

1.      הקדמה

 

            כבר דיברנו בשיעורים קודמים על סגולת ישראל. בשיעור זה אנחנו רוצים להבין את ה"נפקא מינא" היוצא לנו מהבנת קדושת ישראל. שיעור זה קשור לנושא "אמונה" וגם ל"עם ישראל". לבחירתכם!

 

2. הרמב"ם בהלכות תשובה

 

          הרמב"ם בהל' תשובה פרק ז' הלכה ה' כותב:

            "ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם ומיד הם נגאלים "

            הרמב"ם לוקח את דבריו מתוך הגמרא בסנהדרין צ"ז. בגמרא שם מובא מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע:

ר' אליעזר סובר: אם ישראל עושים תשובה נגאלים ואם לאו אין נגאלים.

ר' יהושע סובר: אין הגאולה תלויה התשובה.

            היוצא מכאן הוא שלדעת ר' אליעזר אין כל ביטחון שאכן מלך המשיח יגיע, שכן אם ישראל לא יעשו תשובה המשיח והגאולה לא תבוא! ואכן הרמב"ם פוסק כר' אליעזר:

            "ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה"

כיצד א"כ אנחנו יכולים לומר בבטחה: "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח"?

 

כפי שכבר הבאנו הרמב"ם ממשיך וכותב:

"וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה"

מסביר הגרי"ד סולוביצ'יק: (מופיע בספרו על התשובה עמ' 96)

            "יש כאן הבטחה שכנסת ישראל בשלמות אחת לא תכלה ולא תסוף לעולם, הבטחה אחת שהיא שתיים:

כנסת ישראל לא תכלה כליה פיזית ולא תסוף ותתבולל בטמיעה רוחנית, אכן יש ויש רבים מישראל שהתרחקו ושיצאו לרעות בשדות זרים אבל סוף ישראל לעשות תשובה. יוצא אפוא, כי אמונתנו בביאת המשיח תלויה באמונתנו בכנסת ישראל.

אמונה זו אומרת כי עד כמה שכנסת ישראל לא תרחיק, עד כמה שלא תתבולל ותתנכר ליהדות סופה לחזור. אם מתרשלים אנו באמונה זו הרי מתערערת כל אמונתנו בביאת המשיח"

 

3. מדוע נגאלו ישראל ממצרים

 

            בספר "קול שמחה" מסביר ר' שמחה בונים מפישסחא שביציאת מצרים כאשר בני ישראל עמדו מול ים סוף והמצרים איימו עליהם מאחוריהם, בני ישראל פחדו משום "שהוה לפלא בעיני עצמם איך ייוושעו" משום שלא היו בטוחים באהבת ה' המוחלטת אליהם, בזכותם להיגאל, "ואחר כך הקב"ה לימד זכות על ישראל שהם בני אברהם, יצחק ויעקב ושהם עתידים לקבל את התורה ושהם ראויים להיוושע וזה גרם מיד להרמת לב בני ישראל". כאשר ישראל התחילו לשוב לאמונה בעצמם, בסגולתם העצמית, מיד שבו גם לגבורתם ו"לא היו נחשבים המצרים לכלום בעיניהם"

(מתוך לאמונת עיתנו של הרב טאו חלק 1 עמ' קפ"ב)

 

4. קדושת ישראל

 

            הגמרא בשבת  לא. מביאה שהאדם כאשר מגיע לשמים נשאל בין היתר: האם בחייו ציפה לישועה.

הרב חרל"פ מתלמידיו המובהקים של הרב קוק כותב בספרו "מעיני הישועה" עמ' יא:

            "גם זה בכלל הצפייה לישועה להכיר ולהאמין כי ראויים המה ישראל להיגאל בכל שעה ושעה"

משפט זה תואם את מה שראינו אצל הרב סולוביצ'יק, אך מדוע ראויים ישראל להיגאל בכל שעה ושעה?

ממשיך הרב חרל"פ: "שאף אם רבים הם הלקויים מצד החוץ טהורים ונקיים הם מצד הפנים"

 

            או בלשונו של הרב קוק:

"הגויים טמאו את היהדות הגלויה במגעםאבל בקדושת נשארו פנימיות הסודות שהם עלומים וחתומים ממגע זהופנימיות זו שהיא נשמת הנשמה העליונה קבועה היא בנשמה הסגולית אשר לישראל, ואינה זזה ממנהואפילו אם הוא טועה במעשיו ודעותיו, תוכו קודש קדשים היא"

(אורות עמ' צד' פיסקה ס"ג)

 

5. סיכום

 

            ייתכן מאד שהרב סולוביצ'יק והרב קוק יסבירו אחרת את הסיבה מדוע צריך להאמין בכנסת ישראל. אך מקובל על שניהם שיש בעם ישראל כוחות מיוחדים, וכן מוסכם על שניהם כי סוף ישראל לעשות תשובה והקב"ה מבטיח ש"נצח ישראל לא יקשר".

 

מקורות ומאמרים:

 

הגרי"ד סולוביצ'יק על התשובה עמ' 93-10

 

 Recursos relacionados se pueden encontrar en:
» Todo > El pueblo de Israel > Destinaci?n
» Todo > El pueblo de Israel > La particularidad
Visitor Comments: