Second Temple & The Koresh Declaration - בית המקדש השני- הצהרת כורש

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 16-18
Group Size: 10-30
Estimated Time: 60 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 4829
Downloaded: 1337

Rated 329 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

מטרה: החניך יבין שאנחנו כלים ושליחים בידיו של הקדוש ברוך הוא.


Required Props & Materials

אביזרים: - הצהרת כורש. (מומלץ להדפיס על שקף)

             - כתב חידה עם ההצהרה כפי שהיא מופיעה בתנ"ך. 

             - כרטיסיות למשחק "טאבו"

             - תחפושת לכורש. (סדין לבן, כתר מעלים, דף מגולגל ביד-ההצהרה.)

             (- צ'ופר לסיום: "אנא אלי עשה אותי כלי לשליחותך")


Resource Contents

שלבי הפעולה:

א.      קריאת הצהרת כורש.

ב.      הצגה של כורש.

ג.        כתב חידה

ד.      דיון

ה.      משחק "טאבו"

ו.        חזרה לשאלות הדיון ונתינת מענה

ז.       סיכום

 

מהלך הפעולה:

א.      פותחים את הפעולה בקריאת הצהרת כורש. (מומלץ להדפיס על שקף ולהקרין על הלוח בזמן הקריאה.)

ב.      מציגים הצגה של כורש: כורש מספר על כל מה שהוא עשה בהרחבה ובהתנשאות גדולה ונותן לחניכים את התחושה שהוא שליט העולם וכו' וכו'.

ג.        לאחר ההצגה מחלקים לחניכים כתב חידה שבו כתובה ההצהרה כפי שהיא מופיעה בתנ"ך (בספר עזרא). לאחר שהחניכים פתרו את כתב החידה קוראים אותו יחד.

ד.      לאחר קריאת כתב החידה ננהל דיון: האם ישנה סתירה בין ההצהרה ההיסטורית שמצאו הארכיאולוגים לבין ההצהרה הכתובה בתנ"ך? כיצד זה ייתן?

 

ה.      משאירים את השאלות פתוחות ואומרים להם שלאחר המשחק נסביר את הסתירה. משחקים את המשחק "טאבו": המדריכה תקרא כל פעם למתנדב ותתן לו כרטיסיה עם מילים. בראש הכרטיסיה תהיה כתובה מילה אותה הוא צריך להעביר בדרך כלשהי לקבוצה ועל ההקבוצה לגלות מהי אותה מילה. אבל על הכרטיסיה רשומות גם 5 מילים שבהן אסור לו להשתמש בהן. המדריכה תחלק לחניכים נקודות עפ"י ההשגים במשחק אולם על הנקודות להיות ללא הגיון אלא סתם (לכתוב ליד הנקודות את שמו של החניך ששיחק) כמו כן המדריכה תחליף מידי פעם ילדים באמצע או תתן לחלק יותר/פחות זמן להעביר את המילה שלהם. המדריכה שולטת המשחק לפי רצונותיה וללא חוקים ברורים מבחינת החניכים.

ו.        לאחר המשחק נחזור לשאלות שהעלינו בדיון ונסביר בעזרת המשחק איך אנחנו כלים ושליחים של הקב"ה: נשאל אותם בזכות מי הם ניצחו בנקודות,בדר"כ הם יבדקו על הלוח לפי שמות חבריהם. נסביר להם שהכל הם קיבלו בזכות המדריכה. המדריכה היא השולטת במשחק עפ"י חוקים שהחניכים אינם מבינים. השחקנים היו רק כלים בידיה על מנת להעביר לחניכים מילים.

ז.       סיכום: כמו שראינו במשחק כך גם בחיינו:  הקב"ה הוא השולט בעולם ואנו איננו מבינים את מהלכיו. ואנו כולנו כלים ושליחים שלו בעולם. כך גם כורש, כורש האמין שהוא מלך העולם ואנו רואים זאת עפ"י ההצרה אך למעשה כורש היה רק שליח,כלי בידיו של הקב"ה ולכן כך הוא מופיע בתנ"ך. בעז"ה שנזכה לעשות את שליחותינו בעולם בצורה הטובה ביותר ולעבוד את הקב"ה בשמחה ולראות בבנין בית המקדש במהרה בימינו,אמן! (לסיום אפשר לחלק לחניכים את הצ'ופר).


Resource Comments
ניתן למצוא את כל הנספחים הנדרשים בקובץ המצורף.


Related Resources can be found under:

» All > Jewish Holidays > Israel's Independance Day

Visitor Comments: