Bicurim - ביכורי שבועות

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 6-13
Group Size: 5-20
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Download

Download this file (46 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 20068
Downloaded: 4753

Rated 293 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal

מטרה: המשתתפים יכירו את דיני החג ומנהגיו בדרך משעשעת.


Resource Contents

בס"ד

                                                ביכורי שבועות

 

 

מטרה: המשתתפים יכירו את דיני החג ומנהגיו בדרך משעשעת.

 

מס' משתתפים: 10-2

 

מהלך ההפעלה:

א.         כל המשתתפים יעמידו את ניצבי המשחק בנקודת ההתחלה ויטילו את הקוביה.      מי

            שמקבל את המספר הגבוה ביותר מתחיל ראשון, וכן הלאה.

 

ב.         כל משתתף, בתורו, יטיל את הקוביה ויתקדם לפי המסומן.

 

ג.          הנעצר במשבצת בה כתוב י, ייקח כרטיס מערימת הידע ויענה על השאלה.

 

ד.         הנעצר במשבצת בה כתוב ח, ייקח כרטיס מערימת החוויה ויבצע את המשימה.

 

ה.         תשובה נכונה לשאלת ידע, מזכה ב2- נקודות.

            במידה והמשתתף ביקש להעזר בכרטיס הרמז של השאלה, יקבל רק נקודה אחת.

 

ו.          סיפור חוויה, מזכה ב2- נקודות.

 

ז.          המגיע ראשון לנקודת הסיום זוכה ב2- נקודות.

 

ח.         המשחק מסתיים, כאשר הראשון מגיע לנקודת הסיום.

            זוכה במשחק המשתתף בעל מספר הנקודות הרב ביותר.

 

                                                אביזרי המשחק

 

א. כרטיסי ידע (הצעות לדוגמה)

1. מה מקור השם "חג השבועות"?

2. מדוע נקרא החג גם "חג הביכורים"?

3. מהו חג "מתן תורה"?

4. בחג השבועות נהוג לקרוא את מגילת רות (אחת מחמש המגילות המופיעות בתנ"ך)

   מדוע?

5. בחג השבועות מקובל לאכול מאכלי חלב, מדוע?

6. מדוע נהוג לקשט את הבתים בירק בחג השבועות?

7. מה הקשר בין גרים וחג השבועות?

ב. כרטיסי רמזים (הצעות לדוגמה)

1. שבעה שבועות.

2. בית המקדש.

3. הר סיני.

4. קציר, יהדות, דוד המלך.

5. סמל לתורה.

6. צבע ירוק צומח.

7. רות המואביה.

 

 

 

ג. כרטיסי חוויה

1. "יושב על ערימה של שחת

    על הראש שבולים שלוש.

    ודוקר לי בפדחת

    ומגרד לי בראש".

            כך נחרט שיר חג השבועות בזכרונו של יורם טהר לב.

            - ספר חוויה מאחד הטכסים בהם השתתפת.

2. מגילת רות הינה מגילת הגרים. להיות גר משמעו במידה מסויימת להיות שונה, זר.

   ספר מקרה או מצב בו הרגשת זר ולא שייך.

3. מה מבין מנהגי חג השבועות מקובל לציין במשפחתך?

4. מה משמעות "מתן תורה" עבורך? ספר על השתתפותך ב"תיקון ליל שבועות"

 

דף תשובות

1. השם "שבועות" מסמל את סיום שבעת השבועות של ספירת העומר, שהחלו בחג

   הפסח.

2. ביום זה נהגו בני ישראל, להביא לבית המקדש, את הגידולים הראשונים משבעת

   המינים.

3. חג השבועות נקרא בשם זה, כי ביום זה ניתנה התורה לעם ישראל, על הר סיני.

4. נהוג לקרוא את מגילת רות מהטעמים הבאים:

   - הספור עוסק בקציר חיטים וחג השבועות הינו חג הקציר.

    - דוד המלך, שהיה הנין של רות, מת לפי המסורת בשבועות.

    - במועד זה קיבלו עליהם בני ישראל את עול התורה וגם רות קיבלה עליה את עול

      התורה.

5. התורה נמשלה לדבש וחלב.

   - "חלב" בגימטריא - 40, וזהו מספר הימים שמשה רבינו שהה על הר סיני בקבלת

   התורה.

6. נהוג לקשט את הבתים בירק בגלל:

   - אופיו החקלאי של החג.

   - כזכר למתן התורה, שהתרחש על הר מכוסה ירק.

7. בשבועות, נהוג לקרוא את מגילת רות. רות היתה גרה.

 

 


Resource Comments
לוח המשחק נמצא בקובץ המצורף


Related Resources can be found under:

» All > Jewish Holidays > Shavuot

Visitor Comments: