Seuda Shlishit Songs Phonetic - שירי סעודה שלישית בפונטית

File details:

Resource Type: Song in: Hebrew
Age: 6-100
Group Size: 1-100
Estimated Time: 10 minutes

Further Details...

Download

Download this file (76 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 22392
Downloaded: 5339

Rated 500 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!


Resource Goal
כ- 40 שירי סעודה שלישית בפונטית ועברית

Resource Contents

כל העולם כולו           

גשר צר מאוד

והעיקר לא לפחד כלל.

 

יחד כולם קדושה לך ישלשו

 

הנה מה טוב ומה נעים

שבת אחים גם יחד.

 

שומרים הפקד לעירך

כל היום וכל הלילה

 

עז והדר לבושה

ותשחק ליום אחרון

 

ישראל בטח בה' עזרם ומגנם הוא.
אנחנו מאמינים בני מאמינים,

ואין לנו על מי להישען,

אלא על אבינו שבשמים

 

ועתה בנים שירו למלך

בתפארת מפאר

ואשרי עבדיו המשמיעים

בקול שבחו

 

פיה פתחה בחכמה

ותורת חסד על לשונה

צופיה הליכות ביתה

ולחם עצלות לא תאכל

קמו בניה ויאשרוה

בעלה ויהללה

רבות בנות עשו חיל,

ואת עלית על כולנה

 

רחם נא ה' אלוקינו, על ישראל עמך

ועל ירושלים עירך, ועל ציון משכן כבודך

ועל מלכות בית דוד משיחך

ועל הבית הגדול והקדוש, רחם!

 

לבנימין אמר ידיד ה'

ישכן לבטח עליו

 

ונשגב ה' לבדו

ביום ההוא

ויותר יעקב לבדו

ויאבק איש עמו

עד עלות השחר

 

וקווי ה' יחליפו כח

יעלו אבר כנשרים

ירוצו ולא ייגעו

ילכו ולא ייעפו

 

 

כאיל תערוג על אפיקי מים

כן נפשי תערג אליך אלוקים

צמאה נפשי לאלוקים לאל חי

מתי אבוא ואראה פני אלוקים.

 

רחם בחסדך על עמך צורנו

על ציון משכן כבודך

זבול בית תפארתנו

בן דוד עבדך יבוא ויגאלנו

רוח אפינו משיח ה'.

 

אחינו כל בית ישראל,

הנתונים בצרה ובשביה

העומדים בין בים ובין ביבשה

המקום ירחם עליהם

ויוציאם מצרה לרווחה

ומאפלה לאורה

ומשעבוד לגאולה, השתא בעגלה ובזמן קריב

 

תהא השעה הזאת

שעת רחמים ועת רצון מלפניך

 

אבינו אב הרחמן

המרחם רחם עלינו

ותן בליבנו בינה, להבין ולהשכיל

לשמוע, ללמוד וללמד

לשמור ולעשות ולקיים

את כל דברי תלמוד תורתך באהבה.

והאר עיננו בתורתיך

ודבק לבנו במצוותיך

ויחד לבבנו לאהבה

וליראה את שמך.

 

אין ערוך לך ה' אלוקינו

בעולם הזה

ואין זולתך מלכנו

לחיי העולם הבא

אפס בלתך גואלנו לימות המשיח

ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים

 

מהרה ה' אלוקינו

ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים

קול ששון וקול שמחה

קול חתן וקול כלה

קול מצהלות חתנים מחופתם

ונערים ממשתה נגינתם.

 

למען אחי ורעי

אדברה נא שלום בך

למען בית ה' אלוקינו

אבקשה טוב לך

 

אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח

ואף על פי שיתמהמה

עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא.

 

 

בלבבי משכן אבנה להדר כבודו

ובמשכן מזבח אשים לקרני הודו

ולנר תמיד אקח לי את אש העקידה

ולקרבן להקריב לו את נפשי, את נפשי היחידה.

 

ואנחנו לא נדע מה נעשה

כי עליך עינינו,

זכור רחמיך ה' וחסדיך

כי מעולם המה.

 

שמע קולינו ה' אלוקינו

חוס ורחם עלינו,

וקבל ברחמים וברצון

את תפילותינו.

 

מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב

נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה

סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו.

 

מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד.

 

אברהם יגל, יצחק ירנן

יעקב ובניו ינוחו בו

מנוחת אהבה ונדבה

מנוחת אמת ואמונה.

שמחנו ה' אלוקינו

באליהו הנביא עבדך

ובמלכות בן דוד משיחך

במהרה יבוא ויגל ליבנו.

 

 

ברוך הגבר אשר יבטח בה'

והיה ה' מבטחו.

 

קול ברמה נשמע,

נהי בכי תמרורים

רחל מבכה על בניה  מאנה להינחם

על בניה כי איננו.

כה אמר ה'' מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה

כי יש שכר לפעולתך נאם ה',

ושבו מארץ אויב,

ויש תקווה לאחריתך, נאם ה'

ושבו בנים לגבולם.

 

המלאך הגואל אותי מכל רע

יברך את הנערים ויקרא בהם שמי

ושם אבותיי אברהם ויצחק

וידגו לרוב בקרב הארץ.

 

כי את כל הארץ אשר אתה רואה

לך אתננה ולזרעך עד עולם

לך אתן את הארץ הזאת

וברך כל מיני תבואתה לטובה

ותן ברכה על פני האדמה.

 

 

 

לא עליך המלאכה לגמור,

ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה

שיבנה בית המקדש שיבנה

במהרה בימינו שיבנה המקדש.

 

לכל זמן ועת תחת השמים

עת לאהוב ועת לשנוא

עת מלחמה ועת שלום.

 

וזכנו לקבל שבתות

מתוך רוב שמחה

ומתוך עושר וכבוד

ומתוך מעוט עוונות.

 

וקרב פזורינו מבין הגויים,

ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ.

 

ותן בנו יצר טוב

לעבדך באמת וביראה ובאהבה

 

כה אמר ה'

זכרתי לך חסד נעורייך

אהבת כלולותיך

לכתך אחרי במדבר

בארץ לא זרועה.

 

עץ חיים היא למחזיקים בה

ותומכיה מאושר

דרכיה דרכי נועם

וכל נתיבותיה שלום

השיבנו ה' אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.

 

KOL HAOLAM KULO

GESHER TZAR MEOD

VEHAIKAR LO LEFACHED KLAL.

 

YACHAD KULAM KEDUSHA

LECHA YESHALESHU

 

HINE MA TOV UMA NAIM

SHEVET ACHIM GAM YACHAD

 

SHOMRIM HAFKED LE'IRCHA

KOL HAYOM VECHOL HALAYLA

 

OZ VEHADAR LEVUSHA

VATISCHAK LEYOM ACHARON

 

YISRAEL BETACH BAH' ESRAM U'MAGINAM HU

ANACHNU MA'AMINIM BENEY MA'AMINIM,

VE'EIN LANU AL MI LEHISHAEN,

ELA AL AVINU SHEBASHAMAYIM

 

VEATA BANIM SHIRU LAMELECH

BETIF'ERET MEFO'AR

VE'ASHREY AVADAV HAMASHMI'IM

BEKOL SHIVCHO

 

PIHA PATCHA BECHOCHMA

VETORAT CHESED AL LESHONA

TZOFIYA HALICHOT BEYTA

VELECHEM ATZLUT LO TOCHEL

KAMU BANEHA VAYE'ASHRU'HA

BA'ALA VAYEHALELA

RABOT BANOT ASU CHAYIL

VE'AT ALIT AL KULANA

 

RACHEM NA H' ELOKEYNU

AL ISRAEL AMECHA

VE'AL YERUSHALAYIM IRECHA

VE'AL TZION MISHKAN KEVODECHA,

VE'AL MALCHUT BEIT DAVID MESHICHECHA,

VE'AL HABAYIT HAGADOL VEHAKADOSH,

RACHEM!

 

LEBINYAMIN AMAR YEDID H'

YISHKON LAVETACH ALAV

 

VENISGAV H' LEVADO

BAYOM HAHU

VAYIVATER YA'AKOV LEVADO

VAYE'AVEK ISH IMO

AD A LOT HASHACHAR

 

VEKOVEY H' YACHALIFU KO'ACH

YA'ALU EVER KANESHARIM

YARUTZU VELO YIGA'U

YELCHU VELO YI'AFU

 

 

 

KE'AYAL TA'AROG AL AFIKEY MAYIM

KEN NAFSHI TA'AROG ELECHA ELOKIM,

TZAM'A NAFSHI LE'ELOKIM LEKEL CHAY

MATAY AVO VE'ERA'E PNEY ELOKIM

 

RACHEM BECHASDECHA

AL AMECHA TZURENU

AL TZION MISHKAN KEVODECHA

SEVUL BEYT TIF'ARTENU

BEN DAVID AVDECHA

YAVO VEYIG'ALENU

RU'ACH APEYNU MESHI'ACH H'

 

ACHAYNU KOL BEYT ISRAEL

HANETUNIM BATZARA UBASHIVYA

HA'OMDIM BEYN BAYAM U'VEYN BAYABASH

HAMAKOM YERACHEM ALEYHEM

VEYOTZIEM MITZARA LIRVACHA

U'ME'AFELA LE'ORA

U'MISHI'ABUD LIGE'ULA

HASHTA BA'AGALA U'VISMAN KARIV

 

TEHE HASH'A HASOT

SHE'AT RACHAMIM VE'ET RATZON MILFANECHA

 

AVIVU AV HARACHAMAN

HAMERACHEM RACHEM ALEYNU

VETEN BELIBEYNU BINA

LEHAVIN U'LEHASKIL

LISHMO'A LILMOD U'LELAMED

LISHMOR VELA'ASOT U'LEKAYEM

ET KOL DIVREY TALMUD TORATECHA BE'AHAVA,

VEHA'ER EYNEYNU BETORATECHA

VEDABEK LIBEYNU BEMITZVOTECH

VEYACHED LEVAVEYNU LE'AHAVA

U'LEYIR'A ET SHEMECHA.

 

EIN AROCH LECHA H' ELOKEYNU

BA'OLAM HASE

VE'EIN SULATCHA MALKEYNU

LECHAYEY HA'OLAM HABA

EFES BILTECHA GO'ALEYNU LIYMOT HAMASHI'ACH

VE'EIN DOME LECHA MOSHI'EYNU

LITCHIYAT HAMETIM.

 

MEHERA H' ELOKEYNU

YISHAMA BE'AREY YEHUDA

U'VECHUTZOT YERUSHALAYIM

KOL SASON VEKOL SIMCHA

KOL CHATAN VEKOL KALA

KOL MITZHALOT CHATANIM MECHUPATAM

U'NE'ARIM MIMISHTE NEGINATAM.

 

LEMA'AN ACHAY VEREAY

ADABRA NA SHALOM BACH,

LMA'AN BEYT H' ELOKEYNU

AVAKSHA TOV LACH.

 

ANI MA'AMIN BE'EMUNA SHLEMA

BEVIA'AT HAMASHI'ACH,

VE'AF AL PI SHEYITMA'AMEA IM KOL SE

ACHAKE LO BECHOL YOM SHEYAVO.

 

BILVAVI MISHKAN EVNE LEHADAR KEVODO

U'VEMISHKAN MISBE'ACH ASIM

LEKARNEY HODO,

U'LENER TAMID EKACH LI ET ESH HA'AKEYDA

ULEKORBAN LE'AKRIV LO ET NAFSHI

ET NAFSHI HAYECHIDA.

VA'ANACHNU LO NEDA MA NA'ASE

KI ALECHA EYNENU,

SECHOR RACHAMECHA H'

VACHASADEYCHA KI ME'OLAM EMA.

 

SHMA KOLENU H' ELOKEYNU

CHUS VERACHEM ALEYNU,

VEKABEL BERACHAMIM UVERATZON

ET TEFILATENU.

 

MI HAISH HECHAFETZ CHAYIM

OHEV YAMIM LIR'OT TOV. 

NETZOR LESHONCHA MERA

USEFATECHA MIDABER MIRMA,

SUR MERA VA'ASE TOV

BAKESH SHALOM VERODFEU.

 

MITZVA GEDOLA LIHYOT BESIMCHA TAMID.

 

AVRAHAM YAGEL

YITZCHAK YERANEN

YA'AKOV U'VANAV YANUCHU VO,

MENUCHAT AHAVA U'NEDAVA

MENUCHAT EMET VE'EMUNA.

SAMECHEYNU H' ELOKEYNU

BE'ELIYAU HANAVI AVDECHA

U'VEMALCHUT BEN DAVID MESHICHECHA

BIMERA YAVO VEYAGEL LIBEYNU.

 

BARUCH HAGEVER ASHER YIVTACH BA H'

VEHAYA H' MIVTACO

 

KOL BERAMA NISHMA

NEHI BECHI TAMRURIM

RACHEL MEVAKA AL BANEHA

ME'ANA LEHINACHEM

AL BANEHA KI EYNENU

KO AMAR H' MIN'I KOLECH MIBECHI

VE'EYNAYICH MIDIMAH

KI YESH SACHAR LIFEULATECH NE'UM H'

VESHAVU ME'ERETZ OYEV.

VEYESH TIKVA LA'ACHARITECH, NE'UM H'

VESHAVU BANIM LIGVULAM

 

HAMAL'ACH HAGO'EL OTI MIKOL RA

YEVARECH ET HANEARIM

VE'YIKARE BAHEM SHEMI

VESHEM AVOTAY AVRAHAM VE'YITZCHAK

VEYIDGU LAROV BEKEREV HA'ARETZ.

 

KI ET KOL HA'ARETZ ASHER ATA ROEH

LECHA ETNENA U'LESAR'ACA AD OLAM –

LECHA ETEN ET HA'ARETZ HASOT

U'VARECH KOL MINEY TVU'ATA LETOVA

VETEN BRACHA AL PNEY HA'ADAMA.

 

 

 

LO ALEYCHA HAMELACHA LIGMOR,

VELO ATA BEN CHORIN LEHIBATEL MIMENA,

SHEYIBANE BEYT HAMIKDASH

BIMHERA BEYAMEYNU SHEYIBANE

 

LAKOL SEMAN VA'ET

TACHAT HASHAMAYIM

ET LE'EHOV VE'ET LISNO

ET MILCHAMA VE'ET SHALOM.

 

KOL ISRAEL YESH LAEM CHELEK

LA'OLAM HABA SHENE'EMAR:

VE'AMECH KULAM TZADIKIM

LE'OLAM YIRSHU ARETZ

NETZER MATA'AY MA'ASE YADAY LEHITPAER.

 

VEKAREV PESUREYNU MIBEN HAGOYIM

UNEFUTZOTEYNU KANES MIYARKETEY ARETZ.

 

VETEN BANU YETZER TOV

LE'OVDECHA BE'EMET U'VEYIR'A

U'BE'AHAVA.

 

KO AMAR H':

SACHARTI LACH CHESED NE'URAYICH,

AHAVAT  KELULOTAYICH

LECHTECH ACHARAY BAMIDBAR

BE'ERTZ LO SERU'A.

 

ETZ CHAYIM HI LAMACHASIKIM BA

VETOMCHEYHA MEUSHAR

DERACHEYHA DARCHEY NO'AM

VECHOL NETIVOTEYHA SHALOM,

HASHIVEYNU H' ELECHA VENASHUVA

CHADESH YAMEYNU KEKEDEM.

 

 

 

 


 Related Resources can be found under:

» All > Judaism > Shabbat

» All > Songs

» All > Tools > For Download

Visitor Comments: